RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka

Narodne novine br.91/2019. od 27.09.2019.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka (Nar. nov., br. 135/03. i 164/04.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)