RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

Narodne novine br.95/2019. od 04.10.2019.

 

      Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (Nar. nov., br. 47/14. i 62/15.).

      Postupci za izdavanje suglasnosti koji neće biti dovršeni na dan stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (Nar. nov., br. 47/14. i 62/15.).

      Ova Uredba stupa na snagu 12. listopada 2019. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)