Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 51/19., 69/19. i 75/19. – ispravak).

      Ova Odluka stupa na snagu 26. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise