Zakon o izmjenama Zakona o radu

      Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14. i 127/17.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise