RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Narodne novine br.121/2019. od 11.12.2019.

 

     Odlukom o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se (1) visina stope prireza porezu na dohodak, (2) visina stope poreza na potrošnju i delegiranje nadležnog poreznog tijela za provedbu, (3) visina poreza na kuće za odmor te delegiranje nadležnog poreznog tijela za provedbu, (4) visina poreza na korištenje javnih površina, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom i delegiranje nadležnog poreznog tijela za provedbu.

     Na sva materijalna i postupovna pitanja koja nisu obuhvaćena predmetnom odlukom primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16., 101/17.).

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima grada Grubišnoga Polja (Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja: br.: 12/17., Nar. nov., br.: 127/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)