RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Bol

Narodne novine br.24/2020. od 04.03.2020.

 

      Odlukom se utvrđuju lokalni porezi koji su izvori prihoda Općine Bol, visina stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, visina poreza na korištenje javnih površina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor.

      Lokalni porezi Općine Bol su:

  1. prirez porezu na dohodak
  2. porez na potrošnju
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

     Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o općinskim porezima Općine Bol (Nar. nov., br. 117/17.).

     Ova Odluka se primjenjuje od 1. ožujka 2020. godine, osim odredbe o prirezu porezu na dohodak, koja stupa na snagu 1. travnja 2020. godine. Odluka se može vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)