RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica

Narodne novine br.24/2020. od 04.03.2020.

 

Odlukom se utvrđuju stope, visina porezne osnovice te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda općine.

Općini pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica (Nar. nov., br.: 62/17. i 4/18.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)