RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Narodne novine br.32/2020. od 19.03.2020.

 

     Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13., 152/14. i 39/18.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)