RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Narodne novine br.32/2020. od 19.03.2020.

 

       Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 44/17. i 90/18.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)