RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o dopuni Zakona o šumama

Narodne novine br.32/2020. od 19.03.2020.

 

      U Zakonu o šumama (Nar. nov., br. 68/18., 115/18. i 98/19.) iza članka 68. dodaje se članak 68.a koji glasi:

      Iznimno od članka 68. stavka 1. ovoga Zakona, sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma mogu se koristiti za otklanjanje ili ublažavanje posljedica nastalih uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu odlučuje ministar.«.

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)