Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dugopolje

U Odluci o općinskim porezima Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje br. 6/17. i 9/17.) u članku 2. točka 1. briše se.

Članci 3., 4. i 5. brišu se.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2020. godine.

Povratak na nove propise