Računovodstvo, revizija i financije

Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2011.
rrif - 1.2012, str. 15
I. Financijska i porezna izvješća za 2011.
rrif - 1.2012, str. 16
II. Konačni obračun naknada za šume, turističke članarine, spomeničke rente i mineralne sirovine za 2011.
rrif - 1.2012, str. 24
III. Godišnji obračun amortizacije za 2011.
rrif - 1.2012, str. 48
IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2011.
rrif - 1.2012, str. 61
V. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2011.
rrif - 1.2012, str. 79
VI. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2011. (Obrazac PD)
rrif - 1.2012, str. 96
VII. Izvještaj o promjenama kapitala
rrif - 1.2012, str. 143
VIII. Izvještaj o novčanom tijeku
rrif - 1.2012, str. 148
IX. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
rrif - 1.2012, str. 155
X. Bilješke uz financijska izvješća
rrif - 1.2012, str. 160
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja
rrif - 1.2012, str. 172
Računovodstvo tečajnih razlika
rrif - 1.2012, str. 183
Evidencija i izvješćivanje o isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku
rrif - 1.2012, str. 189
Ulaganja zakupoprimca i otpis potraživanja
rrif - 1.2012, str. 198
Dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini kod neprofitnih organizacija
rrif - 1.2012, str. 201
Doprinosi i obračun plaća u 2012.
rrif - 1.2012, str. 203
Što je izmijenjeno u oporezivanju dohotka u 2011.
rrif - 1.2012, str. 215
Nova Prijava poreza na promet nekretnina
rrif - 1.2012, str. 218
Drugi dohodak primljen iz inozemstva
rrif - 1.2012, str. 223
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2011.
rrif - 1.2012, str. 230
Konačni obračun PDV-a za 2011. u proračunskom i neprofitnom okruženju
rrif - 1.2012, str. 236
Posebni porezi i trošarine – godišnja izvješća i obveze za 2011.
rrif - 1.2012, str. 255
Primjena Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza
rrif - 1.2012, str. 267
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
rrif - 1.2012, str. 271
Novosti u provedbi financijskog upravljanja i kontrola (Novi Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru)
rrif - 1.2012, str. 281
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
rrif - 1.2012, str. 287
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 1.2012, str. 290
Stručne informacije
rrif - 1.2012, str. 296
Novi propisi
rrif - 1.2012, str. 298