Pravo i porezi

Prednosni red kod ovrhe na plaći u 2012. godini
pip - 1.2012, str. 3
Ovršnopravne mjere osiguranja na dužnikovoj novčanoj tražbini – dopušteno raspolaganje blokiranim sredstvima
pip - 1.2012, str. 7
Razlikovanje ugovora o radu i ugovora o djelu
pip - 1.2012, str. 12
Pravilnik o radu kao jednostrani akt poslodavca
pip - 1.2012, str. 20
Novine u građanskopravnom uređenju za poljoprivredna zemljišta
pip - 1.2012, str. 27
Posebna naknada trgovačkom zastupniku (I.)
pip - 1.2012, str. 36
Učinci najma s motrišta poreza na dodanu vrijednost
pip - 1.2012, str. 45
Započela je primjena novog Zakona o upravnim sporovima
pip - 1.2012, str. 50
Natuknice o obnovi upravnog spora
pip - 1.2012, str. 60
Zaštita prava krajnjih korisnika elektroničkih komunikacija
pip - 1.2012, str. 62
Domaća sudska praksa
pip - 1.2012, str. 104
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 1.2012, str. 122
Pitanja i odgovori
pip - 1.2012, str. 129
Pregled novih propisa
pip - 1.2012, str. 133