Pravo i porezi

Otvorena pitanja pravnog uređenja kolektivnih pregovora i kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj
pip - 5.2012, str. 3
Aktualna pitanja u vezi s probnim radom
pip - 5.2012, str. 14
Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu
pip - 5.2012, str. 18
Osiguranje sposobnosti vraćanja (otplate) kredita kao predmet ugovora o osiguranju
pip - 5.2012, str. 28
Neželjene elektroničke komunikacije – granica dopuštene promidžbe
pip - 5.2012, str. 39
Bankarska garancija na poziv u sustavu javne nabave
pip - 5.2012, str. 43
Novo ustrojstvo državne uprave u RH
pip - 5.2012, str. 50
Prethodno pitanje u poreznom postupku
pip - 5.2012, str. 56
Novosti u naredbi o uplatnim računima za financiranje javnih potreba za 2012.
pip - 5.2012, str. 60
Aktualnosti vezane uz brisanje društava iz sudskog registra
pip - 5.2012, str. 61
Implementacija direktive o uslugama u pravo RH
pip - 5.2012, str. 65
Domaća sudska praksa
pip - 5.2012, str. 101
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 5.2012, str. 116
Pitanja i odgovori
pip - 5.2012, str. 123
Pregled novih propisa
pip - 5.2012, str. 128