Pravo i porezi

Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
pip - 7.2012, str. 3
Nabava alkohola i alkoholnih pića bez trošarine
pip - 7.2012, str. 9
Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na zemljišnoknjižne postupke
pip - 7.2012, str. 15
Ugovori između putničkih agencija i davatelja usluge
pip - 7.2012, str. 19
Namirenje s naslova založnog prava na dionici
pip - 7.2012, str. 34
Opći uvjeti poslovanja posrednika u prometu nekretnina
pip - 7.2012, str. 48
Ugovor o uslugama u hrvatskom pravu
pip - 7.2012, str. 58
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (II.)
pip - 7.2012, str. 63
Naknada plaće za vrijeme bolovanja
pip - 7.2012, str. 71
Utjecaj obavljanja određenih poslova na naknadu za vrijeme nezaposlenosti
pip - 7.2012, str. 75
Troškovi parničnog postupka i matematika – (ne)pravda za tužitelja
pip - 7.2012, str. 80
Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak – aktualno stanje i prijedlozi EU
pip - 7.2012, str. 85
Domaća sudska praksa
pip - 7.2012, str. 108
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 7.2012, str. 120
Pitanja i odgovori
pip - 7.2012, str. 128
Pregled novih propisa
pip - 7.2012, str. 132