RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis)   Naslovnica   Tiskano izdanje   E-izdanje
Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća (posebni dio) Autor: Dr. sc. Dragan ROLLER     105,00 kn    
Kreditni rizik Zagreb, travanj 2013. Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ i drugi... Predstavljamo novu knjigu u našoj nakladi u kojoj se opisuje najčešći i najznačajniji rizik kojem se izlažu financijski i nefinancijski subjekti u svom poslovanju. Knjiga je podijeljena u šest poglavlja, od kojih je šesto u cijelosti posvećeno prikazu Basela III s posebnim osvrtom na kreditni rizik. Knjiga je namijenjena prvenstveno poslovnim bankarima, predavačima na studijima visokih i sveučilišnih kolegija iz bankarstva i poslovnih financije, te praktičarima i studentima.     336,00 kn   201,60 kn
Blagajničko poslovanje i fiskalizacija Zagreb, veljača 2013. Izdali smo priručnik u kojem se obrađuju sva pitanja koja su uređena propisima o fiskalizaciji te drugim propisima koji se odnose na poslovanje s gotovinom, daju se primjeri akata, računa, isprava i druga objašnjenja koja su od pomoći za primjenu više propisa iz ovog financijskog i poreznog područja.     Trenutno
nedostupno
  105,00 kn
Osnove suvremenog računovodstva studeni, 2012. Izašla je nova knjiga u nakladi "Belak excellens" koja je namijenjena za prvi i drugi stupanj učenja računovodstva i knjigovodstva na fakultetima, visokim učilištima, veleučilištima i drugim praktičnim studijima. No, može dobro poslužiti i u profesionalnoj računovodstvenoj praksi jer su u njoj potanko objašnjeni modeli knjiženja i obračuna koji se najčešće pojavljuju u praksi, a posebice u računovodstvu malih i srednjih poduzeća.     Trenutno
nedostupno
  157,50 kn
Kratki komentar FIDIC-ovih općih uvjeta građenja Zagreb, siječanj 2013. Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR Kako budućnost razvoja naše građevinske industrije nije samo u Hrvatskoj nego i u izvođenju građevinskih radova u inozemstvu, kod pregovora i ugovaranja poslova naši će se izvođači najčešće susretati upravo s nekim od uvjeta ugovora koje je sastavio FIDIC. Uvjeti ugovora FIDIC pomažu da se spriječe nedostatci, odnosno da se stvori ravnoteža prava i dužnosti te uspostavi pravedna ravnoteža rizika između ugovornih strana.     Trenutno
nedostupno
  189,00 kn
Računovodstvo poslovnih spajanja Zagreb, veljača 2012. Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN Knjiga RAČUNOVODSTVO POSLOVNIH SPAJANJA obrađuje problematiku poslovnih spajanja, vrednovanje goodwilla, mjerenje nekontrolirajućih interesa, podjele društava kapitala, konsolidaciju ovisnih društava, razmjernu konsolidaciju zajednički kontroliranih subjekata i primjenu potpune metode udjela za pridružena društva. Knjiga obrađuje relevantne MSFI-je, HSFI-je, pravne i porezne propise. Kompleksna problematika čitatelju se prezentira i kroz 50 detaljno razrađenih primjera.     Trenutno
nedostupno
  147,00 kn
Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo 2011. Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK     Trenutno
nedostupno
  147,00 kn
Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika - SNIŽENO! Zagreb, ožujak 2011. Iz tiska je izašlo novo, III. dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika. Skupina autora pripremila je sveobuhvatno i cjelovito izdanje o proračunskom računovodstvu na 740 stranica.     Trenutno
nedostupno
  210,00 kn
Računovodstvo Zagreb, 2004 Autor: Robert N. ANTHONY     Trenutno
nedostupno
  218,75 kn
Knjiga poslovnih udjela Zagreb, 2015. Upravo je izašla iz tiska nova KNJIGA POSLOVNIH UDJELA, usklađena s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Izvadak iz Knjige, sukladno odredbi čl.52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, temelj je za upis članova društva u sudski registar do 31. listopada 2010. (o čemu smo detaljnije pisali u časopisu RRIF br. 10/10., str. 191. odnosno objavili vijest na na našoj web stranici 28.9.2010.)     100,00 kn    
Financijsko restrukturiranje i sanacija poduzeća Zagreb, 2010. Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ U najnovijoj knjizi prof. Marković razmatra teoriju i praksu restrukturiranja i sanacije poduzeća. Upućuje na uzroke financijske krize poduzeća koja se reflektira kroz bilancu, račun dobitka i gubitka i račun novčanih tijekova, te se iznose metode njihova dijagnosticiranja.     Trenutno
nedostupno
  110,25 kn
Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera veljača 2009. Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur. Ovo je do sada najtemeljitija knjiga koja je izdana u nas o tim bitnim ugovorima. Na više od 800 stranica teksta analizirano je pravo građenja kroz sustavno izlaganje sadržaja pojedinih pitanja koja su redovito sadržana u ugovorima o građenju i o uslugama savjetodavnih inženjera. Pitanja su obrađena sa stajališta našeg zakonodavstva i sa stajališta svjetske prakse.     630,00 kn   315,00 kn
Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine Zagreb, 2009. Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK     Trenutno
nedostupno
   
Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća Zagreb, 2009. Autor: Prof. dr. sc. Dragan ROLLER     231,00 kn   115,50 kn
Komentar Zakona o trgovačkim društvima - SNIŽENO Zagreb, listopad 2008., IV. izmijenjena i dopunjena naklada Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC i drugi... Iz tiska je izašao najnoviji "Komentar zakona o trgovačkim društvima", IV. izmijenjena i dopunjena naklada, autora: Gorenc, Ćesić, Buljan i Brkanić, a u skladu s posljednjim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu 1. travnja 2008. Kupnjom knjige Komentar ZTD-a, kupci dobivaju i pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima izdan srpnju 2019.     630,00 kn   346,50 kn
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima veljača 2009. Mr.sc. Josip Kos pripremio je pročišćene tekstove sljedećih propisa: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar.nov., br. 167/03.) koji je stupio na snagu 30.10.2003. i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar.nov., br. 79/07.) koji je stupio na snagu 7.8.2007. Priručnik sadrži i poglavlje sa slučajevima iz prakse.     73,50 kn    
Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima lipanj 2009.     84,00 kn    
Računovodstvo proizvodnje rujan 2009., II. naklada Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK i drugi... Iz tiska je izašlo II. dopunjeno izdanje knjige za poduzetnike koji se bave proizvodnjom dobara i usluga.     Trenutno
nedostupno
  152,25 kn
Temeljni zakoni s područja uprave srpanj 2009. Priručnik obuhvaća najvažnije zakone koji reguliraju područje uprave i materiju upravnog prava na području ustrojstva državne uprave te lokalne i područne samouprave kao i pravnih osoba s javnim ovlastima, kao i zakone koji reguliraju službeničke odnose u državnoj upravi odnosno u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.     84,00 kn    
Pravo međunarodnih plaćanja Zagreb, travanj 2007. Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR Osiguranje plaćanja u međunarodnoj trgovini veoma je važno, budući da se neplaćanjem ugrožavaju sami temelji te trgovine. Međunarodna poslovna praksa stvorila je nekoliko instrumenata koji služe osiguranju plaćanja i koji su se u praksi pokazali kao nezaobilazni i veoma pouzdani. Dokumentarni akreditivi, bankarske garancije, standby akreditivi, escrow računi, inkaso, elektronički akreditivi, factoring i forfaiting neke su od tema obrađenih u knjizi.     Trenutno
nedostupno
  357,00 kn
Kako čitati i analizirati financijske izvještaje Zagreb, travanj 2008. Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR Knjiga je napisana vrlo pristupačno i razumljivo za sve vodeće osobe i poduzetnike koji nisu ekonomski i računovodstveno educirani, a koja na jednostavan način upućuje i objašnjava korisnicima financijskih izvještaja u to što znače pojedine bilančne kategorije i kako ih treba razumjeti.     84,00 kn   81,25 kn
KONTROLING Zagreb, kolovoz 2008., 9. prerađena i aktualizirana naklada Autor: Prof. dr. sc. Klaus Ziegenbein Ova knjiga sustavno analizira, i služi kao odličan vodič kontrolerima u svakodnevnom poslu pri usavršavanju njihova znanja. Svima onima koji pak žele naučiti metode i tehnike kontrolinga, ova knjiga u opsegu većem od 600 stranica će pružiti izvrsnu riznicu znanja.     399,00 kn   199,50 kn
Građenje i nekretnine u prometu Zagreb, IV. izmijenjena i dopunjena naklada rujan 2007. Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur. i drugi... U svega nekoliko godina ova vrlo specijalistička knjiga usmjerena na graditeljstvo i promet novih ili postojećih nekretnina doživjela je četiri izdanja. Ona je po sadržaju najopsežnija i druga je najprodavanija knjiga RRiF-a. Posebno vrijednim ističemo komentare propisa o građenju, ustroj računovodstva građenja - sve uz primjenu zahtjeva koji proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost, poreza na promet nekretnina i MRS-ova     Trenutno
nedostupno
  252,00 kn
Strategija i taktika pregovaranja Zagreb, lipanj 2001. Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR     165,00 kn    
prva  prethodna 1 2 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)
RRiFov letak