Pitanja i odgovori

Studeni 2010.
PRIMJENA HACCAP-a

Što je HACCP? Tko sve treba primjenjivati sustav HACCP?

Utorak, 02.11.2010.
Listopad 2010.
OLAKŠICA ZA POSLODAVCE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Jesu li propisane olakšice za poslodavce pri zapošljavanju novih djelatnika?

Ponedjeljak, 25.10.2010.
POTPORA U SLUČAJU SMRTI RADNIKA

Je li obveza poslodavaca isplatiti potporu za slučaj smrti radnika, smatra li se ta potpora primitkom primatelja i kome se može isplatiti?

Srijeda, 20.10.2010.
ISPLATA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA

Kako se može nadoknaditi trošak službenog puta osobi koja u neprofitnoj organizaciji ne ostvaruje primitak s osnove nesamostalnog rada?

Četvrtak, 07.10.2010.
PLAĆANJE GOTOVIM NOVCEM IZ UTRŠKA

Mogu li se ulazni računi plaćati izravno iz gotovinskog utrška?

Srijeda, 06.10.2010.
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU U SLUČAJU SLUŽBENOG PUTA ILI TERENSKOG RADA

Na koji način u evidenciji radnog vremena treba iskazati sate koje je radnik proveo na terenu ili službenom putu i kada za te dane ostvaruje dnevnicu ili terenski dodatak, a na službenom putu ili terenu ostaje dulje od 8 sati ili možebitno preko vikenda? Ima li radnik pravo na povećanu plaću kada radi prekovremeno na službenom putu ili terenu i na dnevnicu ili terenski dodatak?

Petak, 01.10.2010.
POVEĆANJE PLAĆE S OSNOVE RADNOG STAŽA

U kojem slučaju poslodavac treba svojim zaposlenicima povećati plaću s osnove radnog staža? Na koji se način računa povećanje plaće s osnove radnog staža odnosno treba li obračunati minuli rad za efektivni radni staž (ukupno ostvareni) ili samo kao nagradu za radni staž ostvaren kod istog (sadašnjeg) poslodavca?

Petak, 01.10.2010.
KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PREDAJU SE FINA-i DO 30. RUJNA TEKUĆE ZA PRETHODNU GODINU

Do kada se moraju izraditi i predati konsolidirana izvješća trgovačkih društava i tko su obveznici predaje konsolidiranih izvješća?

Petak, 01.10.2010.
TROŠKOVI UREĐENJA OKOLIŠA

Društvo XY d.o.o., mali poduzetnik uređuje okoliš poslovne zgrade. Od dobavljača je primilo račun R-1 za sadnice ukrasnog grmlja, sjeme trave i usluge sijanja trave i sadnje ukrasnog grmlja na svotu 61.500,00 kn s uključenim PDV-om. Mogu li se navedena ulaganja evidentirati kao dugotrajna imovina – biološka imovina u poslovnim knjigama društva XY d.o.o.?

Petak, 01.10.2010.
TROŠAK NOĆENJA KOJE DRUŠTVO PLAĆA ZA PROKURISTA

Društvo ZX d.o.o. plaća račun za smještaj u hotelu za fizičku osobu (stranca) koja je imenovana za prokurista tog društva. Može li se plaćanje tog računa smatrati troškom reprezentacije društva ZX d.o.o. ili se taj primitak treba oporezivati kao drugi dohodak te osobe?

Petak, 01.10.2010.
Rujan 2010.
OBRAČUN PDV-a NA „PAKET“ TISKOVINA + PROIZVOD

Uz tiskovine - časopise se pakiraju različiti proizvodi, torbice, maskare, naočale i sl., kako i po kojoj stopi treba obračunati PDV na „paket“ tiskovina + proizvod?

Petak, 24.09.2010.
ZASTARA ZA NAPLATU POREZA I ZASTARA ZA POVRAT POREZA

U kojem roku nastupa zastara prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te prava poreznog obveznika na povrat poreza?

Srijeda, 22.09.2010.
UPORABA BRODA SA STRANOM ZASTAVOM NA TERITORIJU RH

Može li fizička osoba-rezident RH koristi brod društva iz Republike Slovenije, na teritoriju RH?

Utorak, 21.09.2010.
GODIŠNJI ODMOR RADNIKA NA „ZAMJENI“

Treba li poslodavac radniku na „zamjeni“ omogućiti korištenje godišnjeg odmora?

Ponedjeljak, 20.09.2010.
PDV NA PROVIZIJU ZA USLUGU POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Treba li putnička agencija na svotu provizije za uslugu posredovanja u osiguranju obračunati porez na dodanu vrijednost?

Nedjelja, 19.09.2010.
OTKUP POLJOPRIVREDNIH DOBARA OD GRAĐANA

Kako se mogu nabavljati proizvodi od građana, posebice med i vino?

Subota, 18.09.2010.
OPOREZIVANJE PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA PDV-om

Što čini osnovicu za obračun PDV-a kod prefakturiranja troška vode i pripadajućih naknada?

Utorak, 14.09.2010.
PUTNI TROŠKOVI, DNEVNICE I NADOKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT

S radnikom je temeljem ugovora o radu mjesto rada utvrđeno u inozemstvu. Može li radnik u tom slučaju ostvariti pravo na putne troškove, dnevnice i nadoknadu za odvojeni život?

Ponedjeljak, 13.09.2010.
PLAĆA PO SUDSKOJ PRESUDI I IZVANSUDSKOJ NAGODBI

Kako treba obaviti isplatu plaće po sudskoj presudi i izvansudskoj nagodbi?

Nedjelja, 12.09.2010.
POPRAVAK U JAMSTVENOM ROKU

Treba li obračunati PDV kada se radi o popravcima u jamstvenom roku te kako se taj popravak evidentira u knjigovodstvu?

Četvrtak, 09.09.2010.
BROJ DANA ZA GODIŠNJI ODMOR I NADOKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

Kako utvrditi godišnji odmor za radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme, te ima li taj radnik pravo na nadoknadu za neiskorišten godišnji odmor?

Utorak, 07.09.2010.
PREMIJE OSIGURANJA KOJE POSLODAVAC PLAĆA ZA SVOJE RADNIKE

Smatraju li se premije osiguranja koje poslodavac uplaćuje za svoje radnike plaćom?

Ponedjeljak, 06.09.2010.
BOLOVANJE I OTKAZNI ROK

Teče li otkazni rok za vrijeme privremene nesposobnosti za rad?

Petak, 03.09.2010.
OSOBNA VOZILA NABAVNE VRIJEDNOSTI IZNAD 400.000,00 KN

Koje je porezno motrište osobnih vozila nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kn?

Petak, 03.09.2010.
PRIMITAK IMOVINE OD KUPCA

Trgovačko društvo K (mali poduzetnik) u skladu sa zakonom i sklopljenim ugovorom za priključenje kupca na vodovodnu mrežu, nakon prodaje vodomjera kupcu ugovornom klauzulom preuzima tu imovinu u svoje poslovne knjiga kao dugotrajnu imovinu. Treba li prema MRS-u 20 iskazati prihod od državne potpore kao odgođeni prihod ili treba iskazati u prihod razdoblja kad je imovina preuzeta?

Srijeda, 01.09.2010.
RASPODJELA NENOVČANE IMOVINE VLASNICIMA

Trgovačko društvo je tijekom prvog polugodišta umjesto novca za isplatu udjela u dobitku svojem jedinom članu dodijelilo nekretninu (dugotrajna imovina) čija je vrijednost veća od vrijednosti obveze društva za udio u dobitku. Kako se iskazuje ta razlika?

Srijeda, 01.09.2010.
KAPITALIZACIJA TROŠKOVA KAMATA

Društvo XYZ d.o.o., mali poduzetnik, gradi poslovnu zgradu koja se u cijelosti financira iz kredita banke. U kojem trenutku može početi uključivati kamatu po primljenom kreditu za izgradnju u vrijednost te zgrade i kada prestaje kapitalizacija tih kamata?

Srijeda, 01.09.2010.
UKLJUČIVANJE TROŠKOVA VLASTITOG PRIJEVOZA U NABAVNU VRIJEDNOST ROBE

Društvo MNZ d.o.o. obavlja djelatnost trgovine na veliko. Pri nabavi robe od dobavljača koristi vlastito prijevozno sredstvo kako bi robu dovezao od dobavljača do vlastitog veleprodajnog skladišta. Treba li troškove vlastitog prijevoza uključivati u nabavnu vrijednost robe? Ako da, kakvo je računovodstveno postupanje u tom slučaju?

Srijeda, 01.09.2010.
OBRAČUN PDV-A PRI UGOVORENOJ VALUTNOJ KLAUZULI

Društvo XYZ d.o.o. prema ugovoru o kupoprodaji robe u kojem je ugovorena valutna klauzula zbog aprecijacije kune isporučitelju društvu MNZ d.o.o. treba platiti manju svotu u kunama od one koja je iskazana na računu u trenutku isporuke robe. Može li društvo MNZ smanjiti svotu obveze za PDV koja je iskazana na računu zbog ugovorene valutne klauzule?

Srijeda, 01.09.2010.
SAMO SE INO PODUZETNICI MORAJU PRIJAVITI KAO POREZNI OBVEZNICI U SUSTAV POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Mora li se strana pravna osoba koja proda svoju imovinu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj prijaviti kao obveznik PDV-a?

Srijeda, 01.09.2010.
TRAŽBINA DIONIČARA ILI ČLANA DRUŠTVA NA TEMELJU PRAVA NA DIVIDENDU, ODNOSNO ISPLATU DOBITKA ZASTARIJEVA U OPĆEM ZASTARNOM ROKU PREMA PROPISIMA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Imamo dvojbu zastarijeva li tražbina dioničara za dividendu, odnosnu u d.o.o. pravo na isplatu dobitka s obzirom na to da u Zakonu o trgovačkim društvima nije propisana odredba o takvoj zastari?

Srijeda, 01.09.2010.
ISPLATA DOHODAKA DEVIZNIM NEREZIDENTIMA NA RAČUN

Može li isplatitelj dohodak koji se treba isplatiti na žiro-račun isplatiti na račun poreznom nerezidentu?

Srijeda, 01.09.2010.
UDRUGE U SUSTAVU JAVNE NABAVE

Mora li udruga postupak nabava roba i usluga provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi?

Srijeda, 01.09.2010.
Kolovoz 2010.
ISPLATE RADNICIMA NA IME PLAĆE BEZ OBRAČUNA DOPRINOSA I POREZA?

Kada nastupa obveza za uplatu doprinosa, poreza na dohodak i prireza ako se plaća isplaćuje neredovito?

Četvrtak, 26.08.2010.
ISKAZIVANJE PODATAKA PO IZLAZNIM RAČUNIMA KOD IZRAVNOG REEKSPORTA U EVIDENCIJAMA PDV-a

Treba li izlazne račune za robu prodanu u izravnom reeksportu, bez ulaska robe u RH, prikazati u evidencijama poreza na dodanu vrijednost?

Srijeda, 25.08.2010.
PODJELA PRETPOREZA PO ULAZNIM R-2 RAČUNIMA

Porezni obveznik obavlja oporezive i oslobođene promete te dijeli pretporez. Treba li obaviti podjelu pretporeza po R-2 računu iz prethodnog razdoblja?

Ponedjeljak, 23.08.2010.
Srpanj 2010.
PROKURISTA I NADOKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA

Može li prokurista koji nije u radnom odnosu u tom društvu koristiti službeni automobil, poslovne kartice, primati nadoknadu za troškove službenog puta (dnevnice) i sl.?

Utorak, 27.07.2010.
ISPLATA DIVIDENDE – NA ŽIRO-RAČUN

Kakav je porezni status i kako se sada može isplatiti dobitak društva ostvaren u 2004.? Može li se i dalje isplaćivati u gotovini ili na tekući račun?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
KORISNIK INVALIDSKE MIROVINE ZBOG PROFESIONALNE NESPOSOBNOSTI ZA RAD KAO DIREKTOR

Treba li se korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema čl. 34. st.1. Zakona o mirovinskom osiguranju obustaviti isplata mirovine ako je u statusu člana uprave?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
OBRAČUN PRIHODA U GRADITELJSTVU

Trgovačko društvo G prema Zakonu o računovodstvu razvrstano u velike poduzetnike gradi stanove i kuće u nizu za tržište. Prema kojem standardu obračunava prihode i troškove budući da obračun prihoda uređuje MRS 18 – Prihodi i MRS 11 – Ugovori o izgradnji. Naše društvo ima i drugo društvo u vlasništvu koje obavlja pojedine građevinske radove s materijalom društva G. Prema kojem standardu obračunava prihode?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE IMOVINE NABAVNE VRIJEDNOSTI DO 3.500,00 KN

Trgovačko društvo XYZ d.o.o. kupilo je pet radnih stolova čija je pojedinačna nabavna vrijednost 3.000,00 kn. Na koji način se evidentiraju ti stolovi u knjigovodstvenim evidencijama društva (kao sitan inventar ili dugotrajna imovina) i na koji se način otpisuju?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
UPORABA VOZILA DRUŠTVA OD STRANE PROKURISTA DRUŠTVA KOJI JE UMIROVLJENIK

Društvo MNZ daje na 24-satnu uporabu vozilo društva osobi koja je imenovana za prokurista društva, a ujedno je umirovljenik. Kako se oporezuje taj primitak?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

Koje su porezne obveze pri otkupu poljoprivrednih dobara i sekundarnih sirovina od građana?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
SMANJEN JE DOPRINOS ZA ŠUME

Kako obračunati smanjenje doprinosa za opće korisne funkcije šuma nakon propisivanja nove stope od 0,0525%?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
IMENOVANJE POREZNOG ZASTUPNIKA

Kada se inozemni poduzetnik za potrebe PDV-a treba registrirati u RH te imenovati poreznog zastupnika?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
PODJELA PRETPOREZA

Kako trebaju utvrditi postotak u vezi s pravom priznavanja pretporeza poduzetnici koji obavljaju oporezive i oslobođene promete, a kada i kako treba provesti usklađenja i ispravak pretporeza?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
OPOREZIVANJE SOFTVERA

O kojim poreznim obvezama porezni obveznik treba voditi brigu kod uvoza softverskih licencija za poznatog kupca te za vlastite potrebe?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
DODATNA (INVESTICIJSKA) ULAGANJA NA DUGOTRAJNOJ IMOVINI U SUSTAVU JEDNOSTAVNOG KNJIGOVODSTVA

Može li neprofitna organizacija koja vodi knjige u sustavu jednostavnog knjigovodstva dodatna (investicijska) ulaganja na dugotrajnoj imovini u trenutku plaćanja tih obveza iskazati rashodom?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA STARIJIH OD 120 DANA KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Može li neprofitna organizacija izvršiti ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca starijih od 120 dana bez utuženja?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
ŠPORTSKI KLUB OSIGURAVA ŠPORTAŠU AMATERU KORIŠTENJE STANA

Može li športski klub kao neprofitna organizacija športašu amateru koji nije u radnom odnosu u športskom klubu osigurati korištenje stana ?

Ponedjeljak, 26.07.2010.
    napredna pretraga