Pitanja i odgovori

Travanj 2024.
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha

Društvo provodi vrijednosno usklađenje zaliha zbog isteka roka trajanja te zbog nemogućnosti prodaje zaliha. Pitanje se odnosi na to kakvo je porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha koje se planira provesti te treba li se za taj trošak uvećati osnovica poreza na dobitak u prijavi poreza na dobitak?

Četvrtak, 18.04.2024.
Porezno motrište troškova odustatnine

Društvo iz Republike Hrvatske (dalje: RH) naručilo je opremu od dobavljača iz treće zemlje. Ta oprema se izrađuje prema posebnim nacrtima te je mogućnost korištenja te opreme na drugim mjestima ograničena. Nakon što je započeo proces izrade navedene opreme, društvo naručitelj iz RH utvrdilo je kako postoje određeni nedostatci u nacrtima, zbog čega navedena oprema neće u potpunosti odgovarati potrebama društva koje ju je naručilo. Zbog toga društvo naručitelj iz RH razmatra mogućnost odustanka od narudžbe te opreme. U tom će slučaju društvo isporučitelj naplatiti penale društvu naručitelju iz RH. Kakvo je porezno motrište troškova penala za društvo naručitelja iz RH odnosno predstavljaju li ti troškovi za navedeno društvo porezno priznati rashod s motrišta poreza na dobitak?

Četvrtak, 18.04.2024.
Ustavni sud RH nije prihvatio više prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredaba važećeg Zakona o trgovini kojima se uređuje radno vrijeme u djelatnosti trgovine

Na kojim argumentima Ustavni sud temelji svoju odluku o neprihvaćanju prigovora više podnositelja prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom onih odredaba važećeg Zakona o trgovini kojima se ograničava maksimalno trajanje tjednog fonda radnih sati prodajnih objekata, ograničava rad prodajnih objekata nedjeljom i propisuje da su prodajni objekti nedjeljom zatvoreni te do kada će se primjenjivati odredbe o ograničenju radnog vremena u djelatnosti trgovine?

Četvrtak, 18.04.2024.
U postupku odlučivanja o ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o trgovini kojima se uređuje radno vrijeme u djelatnosti trgovine, šest ustavnih sudaca dalo je izdvojena mišljenja u odnosu na odluku većine ustavnih sudaca izraženih u rješenju Ustavnog suda

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 2024. godine većinom glasova nije prihvatio više prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba posljednje novele Zakona o trgovini u vezi s pravilima kojima se ograničava radno vrijeme u djelatnosti trgovine, te ona ostaju i dalje na snazi. Međutim, manji broj ustavnih sudaca dao je svoja izdvojena mišljenja. Na kojim su razlozima temeljena izdvojena mišljenja tih ustavnih sudaca?

Četvrtak, 18.04.2024.
gostitelji koji posluju u ugostiteljskim objektima u kojima se pružaju usluge smještaja moraju, ovisno o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta, osigurati prihvat gostiju (recepciju) u radnom vremenu u skladu s prilozima pravilnika kojima se propisuju

Zakonom je propisano da ugostiteljski objekti iz skupina Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj moraju obvezno raditi od 00:00 do 24:00 sata. Znači li to da u svakoj vrsti ugostiteljskog objekta za smještaj, recepcija mora raditi 24 sata?

Četvrtak, 18.04.2024.
Ožujak 2024.
Kupnja i prodaja poljoprivrednog i građevinskog zemljišta te oporezivanje ostvarenog dobitka

Trgovačko društvo ima u imovini poljoprivredno i građevinsko zemljište. Koje porezne obveze mogu nastati u vezi s kupnjom i prodajom poljoprivrednog i građevinskog zemljišta kada se transakcije odvijaju između društava koje su obveznici PDV-a? Osim toga, po kojoj stopi se oporezuje isplata dobitka vlasniku – fizičkoj osobi u 2024. godini?

Srijeda, 20.03.2024.
Ustup potraživanja od društva u stečaju

Trgovačko društvo u postupku je likvidacije već dulje od dvije godine. Članovi društva htjeli bi postupak privesti kraju, međutim, društvo ima nenaplaćeno potraživanje od dužnika – pravne osobe u stečaju. Može li društvo ustupiti to potraživanje članovima društva i pod kojim uvjetima?

Srijeda, 20.03.2024.
Godišnji odmor u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu

Radnik je s poslodavcem potpisao sporazumni prestanak ugovora o radu. Kada u takvom slučaju može koristiti godišnji odmor – za vrijeme otkaznog roka ili nakon toga?

Srijeda, 20.03.2024.
Ugovaranje dodataka na plaću

Postoji li zakonska obveza poslodavca samim ugovorom utvrditi dodatke na plaću?

Srijeda, 20.03.2024.
Veljača 2024.
Porezno motrište revalorizacije zemljišta

Društvo Y d.o.o. provodi revalorizaciju zemljišta čija je nabavna vrijednost 1.200.000,00 , a fer vrijednost zemljišta koja je utvrđena procjenom neovisnoga stručnog procjenitelja je 2.000.000,00 . Društvo plaća porez na dobitak po stopi od 18 %. Kako se provodi revalorizacija toga zemljišta (knjigovodstveno) te kakav je porezni položaj navedene revalorizacije?

Utorak, 20.02.2024.
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca

Društvo Z d.o.o. ima nenaplaćeno, zastarjelo i neutuženo potraživanje od kupca B d.o.o. Može li se takvo potraživanje vrijednosno uskladiti kao porezno priznati rashod ako dužnik pisano prizna dug i ako se tada pokrene postupak ovrhe?

Utorak, 20.02.2024.
Prefakturiranje troškova zrakoplovne karte

Društvo X d.o.o. primilo je račun avioprijevoznika za prijevoz putnika na relaciji Zagreb – Beč na ukupnu svotu od 700,00 (uključujući i pristojbe). Navedena zrakoplovna karta odnosi se na prijevoz zaposlenika povezanog društva. Društvo X d.o.o. treba prefakturirati povezanome društvu iz RH troškove zrakoplovne karte. Kakav je porezni položaj prefakturiranja navedene usluge?

Utorak, 20.02.2024.
Prodaja robe po najavljenim sniženim cijenama kao posebni oblik prodaje uređen Zakonom o zaštiti potrošača

U kojim slučajevima, uz koje uvjete i kako trgovac na malo može prodavati robu po najavljenim sniženim cijenama?

Utorak, 20.02.2024.
Sezonsko sniženje može se provoditi najviše dva puta tijekom godine i uz mogućnost progresivnog sniženja cijena

Koliko puta godišnje i uz koje se uvjete mogu provoditi sezonska sniženja robe, je li moguće tijekom sezonskog sniženja više puta snižavati cijenu iste robe i smije li se po sniženoj cijeni nastaviti s prodajom robe koja nije prodana unutar razdoblja sezonskog sniženja?

Utorak, 20.02.2024.
Personalizirana sniženja cijena i druge tehnike promicanja cjenovnih prednosti nisu posebni oblici prodaje

Smatra li se odobravanje popusta za pojedine skupine potrošača ili načine plaćanja ili odobravanje popusta koji se ostvaruju višekratnom kupnjom robe ili ponuda uvjetovane prodaje (npr. 1 + 1 gratis) ili druga praksa kojom se promiču cjenovne vrijednost posebnim oblikom prodaje i podliježu li obvezi isticanja dviju cijena (prethodno najniže i snižene cijene)?

Utorak, 20.02.2024.
Siječanj 2024.
Godišnji obračun doprinosa – povrat doprinosa za MIO I. koji je plaćen iznad godišnje osnovice za 2023. godinu

Porezni je obveznik radio kod dvaju poslodavaca u 2023. godini. Niti jedan nije primijenio ograničenje na najvišu godišnju osnovicu za MIO I. stup, a ukupan bruto-primitak za 2024. godinu je 100.000 . Kako fizička osoba ostvaruje pravo na povrat doprinosa za MIO I. stup ako je uplaćena svota doprinosa iznad najviše godišnje osnovice za 2023. godinu te koji je porezni tretman takva primitka?

Petak, 19.01.2024.
Umanjenje doprinosa za MIO I. stup za radnika umirovljenika

Može li se za radnika koji je umirovljenik koristiti umanjenje obračuna doprinosa za MIO I. stup prema novim pravilima Zakona o doprinosima? Radnik radi na pola radnog vremena, odnosno četiri sata dnevno i bruto-plaća mu je 700,00 . Radnik je osiguranik samo I. stupa.

Petak, 19.01.2024.
Porezno motrište carinskog postupka 42 koji je obavljen u Sloveniji

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske (dalje: RH) obavilo je uvoz robe iz Kine u Sloveniju putem deklaranta (zastupnika) iz Slovenije. Za kupnju navedene robe društvo iz RH primilo je račun za robu iz Kine uz CMR u kojemu je vidljivo da se roba otprema u RH, račun od deklaranta za carinske pristojbe te račun za ostale usluge (uključujući i carinsku deklaraciju za postupak 42). Navedena će se roba dalje prodavati u druge zemlje članice Europske unije (dalje: EU) prema različitim kupcima, za što će se kupcima izdavati računi za prodanu robu. Kako se trebaju evidentirati ulazni računi u obrascima PDV-a koji se odnose na uvoz robe iz Kine putem carinskog postupka 42 koji je obavljen u Sloveniji (račun za robu iz Kine, račun od deklaranta za carinske pristojbe te račun za ostale usluge). Uz to, pitanje je kako se u obrascima PDV trebaju evidentirati izlazni računi za prodaju navedene robe koja će se nakon dopreme u RH dalje prodavati kupcima iz EU-a i otpremati u druge zemlje članice EU-a?

Petak, 19.01.2024.
Porezno motrište prodaje dobara u međunarodnim vodama

Hrvatski porezni obveznik kupuje robu od društva u Južnoj Koreji. Navedena se roba isporučuje drugom kupcu iz RH na brodu dok je još u međunarodnim vodama (paritet franko brod izvan teritorija RH), a taj drugi kupac koji je porezni obveznik u RH tu će robu nakon toga uvesti u RH (obaviti uvozno carinjenje u RH). Treba li prvi kupac koji je hrvatski porezni obveznik iskazati kupnju i prodaju navedene robe u Obrascu PDV u RH te koju bi napomenu trebao staviti na svom izlaznom računu?

Petak, 19.01.2024.
Evidencija rada korištenjem digitalnih radnih platformi

U čemu se sastoji novouređena evidencija rada korištenjem digitalnih radnih platformi?

Petak, 19.01.2024.
Otkaz ugovora o radu i godišnji odmor

Je li poslodavac u obvezi omogućiti radniku korištenje godišnjeg odmora kod prestanka ugovora o radu otkazom?

Petak, 19.01.2024.
Stupanje na snagu zakona koji uređuje prodaju tražbina

Od kada je u primjeni zakon koji uređuje pitanja kupoprodaje (ne)dospjelih kredita i dr. tražbina, odnosno obveza dužnika?

Petak, 19.01.2024.
Prosinac 2023.
Rad kioska nedjeljom

Prema odredbama Zakona o trgovini, trgovci koji prodaju tisak iz kioska mogu raditi svaku nedjelju i blagdanima najviše do 5 sati, i to od 7:00 do 13:00 sati. Mogu li trgovci uz tiskovinu prodavati i drugu robu iz svog asortimana i primjenjuje li se u tom slučaju i na te trgovce odredba Zakona kojom se omogućuje trgovcima da mogu raditi 16 nedjelja kroz godinu do najviše 15 sati dnevno?

Srijeda, 20.12.2023.
Pokretna prodaja nije izuzeta od ograničenja rada nedjeljom i zabrane rada blagdanima

U kojem dnevnom radnom vremenu u tjednu može raditi pokretna prodaja i odnosi li se zabrana prodaje nedjeljom i blagdanima i na prodaju putem pokretnog vozila?

Srijeda, 20.12.2023.
Ograničenje radnog vremena prodajnih objekata ne primjenjuju se na djelatnost ugostiteljstva

Primjenjuju li se ograničenja rada u djelatnosti trgovine i na ugostiteljski objekt koji posluje u sklopu prodavaonice te smije li se u cafe-baru nedjeljom i blagdanima obavljati prodaja duhanskih proizvoda?

Srijeda, 20.12.2023.
Oporezivanje usluge montaže pokretne trake na postrojenju u Njemačkoj

Porezni obveznik iz RH obavlja uslugu montaže pokretne trake na postrojenju koje se nalazi u Njemačkoj. Kako treba postupiti u vezi s obračunom PDV-a ako se račun izdaje njemačkom poreznom obvezniku te kako ako je primatelj osoba koja nije obveznik PDV-a u Njemačkoj?

Srijeda, 20.12.2023.
Oporezivanje isporuke montažne kuće koju obavlja slovenski porezni obveznik u RH

Slovenski porezni obveznik obavlja isporuku montažnih kuća iz Slovenije, a uslugu montaže / postavljanja kuće obavlja u Republici Hrvatskoj (dalje: RH). Obračunava li se na te isporuke PDV u RH i koje su obveze poreznog obveznika iz Slovenije?

Srijeda, 20.12.2023.
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine, koliko sada iznosi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i koliki se dio plaće od tada plijeni?

Srijeda, 20.12.2023.
Oblik zahtjeva za prekovremeni rad i prekršaj

Poslodavac nije radniku dao pisani zahtjev za prekovremeni rad. Kolika je novčana kazna za njegovo neizdavanje?

Srijeda, 20.12.2023.
Studeni 2023.
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha

Društvo A d.o.o. pripaja se društvu B d.o.o. Budući da navedeni postupak nije bilo moguće obaviti bez prekida u poslovanju, donesena je odluka da će se prije provedbe postupka pripajanja društva A d.o.o. društvu B d.o.o. sve zalihe trgovačke robe društva A d.o.o. isporučiti i fakturirati društvu B d.o.o. Pitanje se odnosi na vrijednosno usklađenje zaliha odnosno na porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha koje je provedeno prije postupka pripajanja. Naime, tijekom prethodnih godina društvo A d.o.o. provodilo je vrijednosno usklađenje zaliha te se za tu svotu u prethodnim godinama uvećavala osnovica poreza na dobitak. Treba li u zaključnim financijskim izvještajima društva A d.o.o. koji će se sastavljati za razdoblje od početka poslovne godine do datuma koji prethodi postupku pripajanja ukinuti ta vrijednosna usklađenja, jer je došlo do prodaje zaliha, te može li se pri ukidanju tih usklađenja smanjiti osnovica poreza na dobitak u prijavi poreza na dobitak (Obrascu PD) za navedeno razdoblje?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Uvoz robe u Njemačkoj i prodaja te robe na području Njemačke

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) kupilo je robu u Turskoj. Navedena se roba doprema iz Turske u Njemačku (bez dopreme u RH) te se u Njemačkoj za tu robu provodi carinski postupak uvoza robe. Društvo iz RH je imenovalo poreznog zastupnika u Njemačkoj, a koje je za to društvo iz RH ishodilo njemački PDV ID broj. Pri uvozu robe u Njemačku hrvatsko društvo koristi njemački PDV ID broj. Navedena se roba prodaje na području Njemačke poreznim obveznicima u Njemačkoj. Budući da je društvo iz RH registrirano za potrebe PDV-a u Njemačkoj, porezni zastupnik u Njemačkoj za to društvo radi obračune PDV-a za isporuke dobara na području Njemačke i predaje obrasce PDV-a u Njemačkoj. Kakvo je porezno motrište takvih transakcija kupoprodaje odnosno koja se pravila u tim poslovima trebaju primijeniti s motrišta poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV)?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Radno vrijeme prodajnih objekata na autobusnim i željezničkim kolodvorima

Mogu li prodajni objekti na autobusnim i željezničkim stajalištima raditi nedjeljom i blagdanima?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar ustanova u kulturi

Zakonom o trgovini propisano je da prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio kulturnih ustanova i drugih subjekata u kulturi mogu raditi nedjeljom i blagdanom. Koje se ustanove smatraju ustanovama u kulturi, a koji subjekti subjektima u kulturi?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Radno vrijeme udruga u djelatnosti trgovine

U kojim slučajevima se na udruge primjenjuju ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine kada svoje proizvode prodaju na način propisan Zakonom o trgovini?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Evidencija neaktivnih osoba

U čemu se sastoji novoosnovana evidencija neaktivnih osoba?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Mogućnost prekovremenog rada kod dodatnog rada

Ima li radnik koji radi kod drugog poslodavca u dodatnome radu mogućnost raditi prekovremeno?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Listopad 2023.
Povrat PDV-a hrvatskom poreznom obvezniku iz Srbije

Društvo sa sjedištem u RH, koje je porezni obveznik, kupovalo je gorivo u Republici Srbiji za teretno vozilo. Po računima za navedene isporuke obračunan je srpski PDV jer je isporuka obavljena u Srbiji. Može li društvo sa sjedištem u RH tražiti povrat tog PDV-a i pod kojim uvjetima?

Petak, 27.10.2023.
Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od poreznog obveznika iz Sjedinjenih Američkih Država (dalje: SAD) za promidžbene usluge. Koje su obveze hrvatskoga poreznog obveznika nakon primitka navedenog računa odnosno kakav je porezni položaj primanja navedenih usluga za poreznog obveznika iz Republike Hrvatske?

Petak, 27.10.2023.
Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a iz RH

Društvo sa sjedištem u Sloveniji, koje je porezni obveznik u toj zemlji, kupuje robu u na području Republike Hrvatske (dalje: RH). Na navedene isporuke hrvatski će prodavatelj koji je porezni obveznik obračunavati hrvatski PDV iako se roba otprema iz RH u Sloveniju. To sve zato što se ne mogu pribaviti odgovarajući dokazi o isporuci dobara u drugu zemlju članicu EU-a koji su potrebni da bi se navedena isporuka smatrala oslobođenom isporukom u RH. Pitanje se odnosi na to može li navedeni kupac tražiti povrat tako zaračunanog PDV-a za isporuke koje su obavljene u RH, a na koje je prema izdanim računima u RH obračunan hrvatski PDV?

Petak, 27.10.2023.
Radno vrijeme prodavaonica na benzinskim postajama

U kojim su slučajevima prodavaonice na benzinskim postajama izuzete od zabrane rada nedjeljom i blagdanima?

Petak, 27.10.2023.
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar vjerskih ustanova

Zakonom o trgovini propisano je da se od općeg ograničenja rada u djelatnosti trgovine izuzimaju prodajni objekti koji se nalaze ili su sastavni dio vjerskih ustanova. Koje se ustanove smatraju vjerskim ustanovama?

Petak, 27.10.2023.
Otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda

Zakonom o trgovini propisano je da se ograničenje rada nedjeljom i zabrana rada blagdanima ne primjenjuje na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaju poljoprivrednih proizvoda. Koji se proizvodi smatraju primarnim poljoprivrednim proizvodima, a koji poljoprivrednim proizvodima te uz koje se uvjete primjenjuje izuzeće?

Petak, 27.10.2023.
Podrška prijaviteljima nepravilnosti

U čemu se sastoji podrška prijaviteljima nepravilnosti?

Petak, 27.10.2023.
Ustega isplate dijela plaće radnika zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti

Je li poslodavac ovlašten radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće, smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u prethodnom mjesecu?

Petak, 27.10.2023.
Rujan 2023.
Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine

Kako je zadnjom novelom Zakona o trgovini uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine?

Srijeda, 27.09.2023.
Iznimke od ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine

Koji su prodajni objekti i uz koje su uvjete izuzeti od općeg ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine?

Srijeda, 27.09.2023.
Odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine

Mogu li općine i gradovi odobravati obavljanje djelatnosti trgovine na svom području nedjeljom i u dane blagdana?

Srijeda, 27.09.2023.
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Srijeda, 27.09.2023.
Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu

Koja su društva obveznici revizije za 2023. godinu? Do kada treba donijeti odluku o odabiru revizora?

Srijeda, 27.09.2023.
    napredna pretraga