Pitanja i odgovori

Siječanj 2024.
Godišnji obračun doprinosa – povrat doprinosa za MIO I. koji je plaćen iznad godišnje osnovice za 2023. godinu

Porezni je obveznik radio kod dvaju poslodavaca u 2023. godini. Niti jedan nije primijenio ograničenje na najvišu godišnju osnovicu za MIO I. stup, a ukupan bruto-primitak za 2024. godinu je 100.000 . Kako fizička osoba ostvaruje pravo na povrat doprinosa za MIO I. stup ako je uplaćena svota doprinosa iznad najviše godišnje osnovice za 2023. godinu te koji je porezni tretman takva primitka?

Petak, 19.01.2024.
Umanjenje doprinosa za MIO I. stup za radnika umirovljenika

Može li se za radnika koji je umirovljenik koristiti umanjenje obračuna doprinosa za MIO I. stup prema novim pravilima Zakona o doprinosima? Radnik radi na pola radnog vremena, odnosno četiri sata dnevno i bruto-plaća mu je 700,00 . Radnik je osiguranik samo I. stupa.

Petak, 19.01.2024.
Porezno motrište carinskog postupka 42 koji je obavljen u Sloveniji

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske (dalje: RH) obavilo je uvoz robe iz Kine u Sloveniju putem deklaranta (zastupnika) iz Slovenije. Za kupnju navedene robe društvo iz RH primilo je račun za robu iz Kine uz CMR u kojemu je vidljivo da se roba otprema u RH, račun od deklaranta za carinske pristojbe te račun za ostale usluge (uključujući i carinsku deklaraciju za postupak 42). Navedena će se roba dalje prodavati u druge zemlje članice Europske unije (dalje: EU) prema različitim kupcima, za što će se kupcima izdavati računi za prodanu robu. Kako se trebaju evidentirati ulazni računi u obrascima PDV-a koji se odnose na uvoz robe iz Kine putem carinskog postupka 42 koji je obavljen u Sloveniji (račun za robu iz Kine, račun od deklaranta za carinske pristojbe te račun za ostale usluge). Uz to, pitanje je kako se u obrascima PDV trebaju evidentirati izlazni računi za prodaju navedene robe koja će se nakon dopreme u RH dalje prodavati kupcima iz EU-a i otpremati u druge zemlje članice EU-a?

Petak, 19.01.2024.
Porezno motrište prodaje dobara u međunarodnim vodama

Hrvatski porezni obveznik kupuje robu od društva u Južnoj Koreji. Navedena se roba isporučuje drugom kupcu iz RH na brodu dok je još u međunarodnim vodama (paritet franko brod izvan teritorija RH), a taj drugi kupac koji je porezni obveznik u RH tu će robu nakon toga uvesti u RH (obaviti uvozno carinjenje u RH). Treba li prvi kupac koji je hrvatski porezni obveznik iskazati kupnju i prodaju navedene robe u Obrascu PDV u RH te koju bi napomenu trebao staviti na svom izlaznom računu?

Petak, 19.01.2024.
Evidencija rada korištenjem digitalnih radnih platformi

U čemu se sastoji novouređena evidencija rada korištenjem digitalnih radnih platformi?

Petak, 19.01.2024.
Otkaz ugovora o radu i godišnji odmor

Je li poslodavac u obvezi omogućiti radniku korištenje godišnjeg odmora kod prestanka ugovora o radu otkazom?

Petak, 19.01.2024.
Stupanje na snagu zakona koji uređuje prodaju tražbina

Od kada je u primjeni zakon koji uređuje pitanja kupoprodaje (ne)dospjelih kredita i dr. tražbina, odnosno obveza dužnika?

Petak, 19.01.2024.
Prosinac 2023.
Rad kioska nedjeljom

Prema odredbama Zakona o trgovini, trgovci koji prodaju tisak iz kioska mogu raditi svaku nedjelju i blagdanima najviše do 5 sati, i to od 7:00 do 13:00 sati. Mogu li trgovci uz tiskovinu prodavati i drugu robu iz svog asortimana i primjenjuje li se u tom slučaju i na te trgovce odredba Zakona kojom se omogućuje trgovcima da mogu raditi 16 nedjelja kroz godinu do najviše 15 sati dnevno?

Srijeda, 20.12.2023.
Pokretna prodaja nije izuzeta od ograničenja rada nedjeljom i zabrane rada blagdanima

U kojem dnevnom radnom vremenu u tjednu može raditi pokretna prodaja i odnosi li se zabrana prodaje nedjeljom i blagdanima i na prodaju putem pokretnog vozila?

Srijeda, 20.12.2023.
Ograničenje radnog vremena prodajnih objekata ne primjenjuju se na djelatnost ugostiteljstva

Primjenjuju li se ograničenja rada u djelatnosti trgovine i na ugostiteljski objekt koji posluje u sklopu prodavaonice te smije li se u cafe-baru nedjeljom i blagdanima obavljati prodaja duhanskih proizvoda?

Srijeda, 20.12.2023.
Oporezivanje usluge montaže pokretne trake na postrojenju u Njemačkoj

Porezni obveznik iz RH obavlja uslugu montaže pokretne trake na postrojenju koje se nalazi u Njemačkoj. Kako treba postupiti u vezi s obračunom PDV-a ako se račun izdaje njemačkom poreznom obvezniku te kako ako je primatelj osoba koja nije obveznik PDV-a u Njemačkoj?

Srijeda, 20.12.2023.
Oporezivanje isporuke montažne kuće koju obavlja slovenski porezni obveznik u RH

Slovenski porezni obveznik obavlja isporuku montažnih kuća iz Slovenije, a uslugu montaže / postavljanja kuće obavlja u Republici Hrvatskoj (dalje: RH). Obračunava li se na te isporuke PDV u RH i koje su obveze poreznog obveznika iz Slovenije?

Srijeda, 20.12.2023.
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine, koliko sada iznosi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i koliki se dio plaće od tada plijeni?

Srijeda, 20.12.2023.
Oblik zahtjeva za prekovremeni rad i prekršaj

Poslodavac nije radniku dao pisani zahtjev za prekovremeni rad. Kolika je novčana kazna za njegovo neizdavanje?

Srijeda, 20.12.2023.
Studeni 2023.
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha

Društvo A d.o.o. pripaja se društvu B d.o.o. Budući da navedeni postupak nije bilo moguće obaviti bez prekida u poslovanju, donesena je odluka da će se prije provedbe postupka pripajanja društva A d.o.o. društvu B d.o.o. sve zalihe trgovačke robe društva A d.o.o. isporučiti i fakturirati društvu B d.o.o. Pitanje se odnosi na vrijednosno usklađenje zaliha odnosno na porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha koje je provedeno prije postupka pripajanja. Naime, tijekom prethodnih godina društvo A d.o.o. provodilo je vrijednosno usklađenje zaliha te se za tu svotu u prethodnim godinama uvećavala osnovica poreza na dobitak. Treba li u zaključnim financijskim izvještajima društva A d.o.o. koji će se sastavljati za razdoblje od početka poslovne godine do datuma koji prethodi postupku pripajanja ukinuti ta vrijednosna usklađenja, jer je došlo do prodaje zaliha, te može li se pri ukidanju tih usklađenja smanjiti osnovica poreza na dobitak u prijavi poreza na dobitak (Obrascu PD) za navedeno razdoblje?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Uvoz robe u Njemačkoj i prodaja te robe na području Njemačke

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) kupilo je robu u Turskoj. Navedena se roba doprema iz Turske u Njemačku (bez dopreme u RH) te se u Njemačkoj za tu robu provodi carinski postupak uvoza robe. Društvo iz RH je imenovalo poreznog zastupnika u Njemačkoj, a koje je za to društvo iz RH ishodilo njemački PDV ID broj. Pri uvozu robe u Njemačku hrvatsko društvo koristi njemački PDV ID broj. Navedena se roba prodaje na području Njemačke poreznim obveznicima u Njemačkoj. Budući da je društvo iz RH registrirano za potrebe PDV-a u Njemačkoj, porezni zastupnik u Njemačkoj za to društvo radi obračune PDV-a za isporuke dobara na području Njemačke i predaje obrasce PDV-a u Njemačkoj. Kakvo je porezno motrište takvih transakcija kupoprodaje odnosno koja se pravila u tim poslovima trebaju primijeniti s motrišta poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV)?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Radno vrijeme prodajnih objekata na autobusnim i željezničkim kolodvorima

Mogu li prodajni objekti na autobusnim i željezničkim stajalištima raditi nedjeljom i blagdanima?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar ustanova u kulturi

Zakonom o trgovini propisano je da prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio kulturnih ustanova i drugih subjekata u kulturi mogu raditi nedjeljom i blagdanom. Koje se ustanove smatraju ustanovama u kulturi, a koji subjekti subjektima u kulturi?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Radno vrijeme udruga u djelatnosti trgovine

U kojim slučajevima se na udruge primjenjuju ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine kada svoje proizvode prodaju na način propisan Zakonom o trgovini?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Evidencija neaktivnih osoba

U čemu se sastoji novoosnovana evidencija neaktivnih osoba?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Mogućnost prekovremenog rada kod dodatnog rada

Ima li radnik koji radi kod drugog poslodavca u dodatnome radu mogućnost raditi prekovremeno?

Ponedjeljak, 27.11.2023.
Listopad 2023.
Povrat PDV-a hrvatskom poreznom obvezniku iz Srbije

Društvo sa sjedištem u RH, koje je porezni obveznik, kupovalo je gorivo u Republici Srbiji za teretno vozilo. Po računima za navedene isporuke obračunan je srpski PDV jer je isporuka obavljena u Srbiji. Može li društvo sa sjedištem u RH tražiti povrat tog PDV-a i pod kojim uvjetima?

Petak, 27.10.2023.
Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od poreznog obveznika iz Sjedinjenih Američkih Država (dalje: SAD) za promidžbene usluge. Koje su obveze hrvatskoga poreznog obveznika nakon primitka navedenog računa odnosno kakav je porezni položaj primanja navedenih usluga za poreznog obveznika iz Republike Hrvatske?

Petak, 27.10.2023.
Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a iz RH

Društvo sa sjedištem u Sloveniji, koje je porezni obveznik u toj zemlji, kupuje robu u na području Republike Hrvatske (dalje: RH). Na navedene isporuke hrvatski će prodavatelj koji je porezni obveznik obračunavati hrvatski PDV iako se roba otprema iz RH u Sloveniju. To sve zato što se ne mogu pribaviti odgovarajući dokazi o isporuci dobara u drugu zemlju članicu EU-a koji su potrebni da bi se navedena isporuka smatrala oslobođenom isporukom u RH. Pitanje se odnosi na to može li navedeni kupac tražiti povrat tako zaračunanog PDV-a za isporuke koje su obavljene u RH, a na koje je prema izdanim računima u RH obračunan hrvatski PDV?

Petak, 27.10.2023.
Radno vrijeme prodavaonica na benzinskim postajama

U kojim su slučajevima prodavaonice na benzinskim postajama izuzete od zabrane rada nedjeljom i blagdanima?

Petak, 27.10.2023.
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar vjerskih ustanova

Zakonom o trgovini propisano je da se od općeg ograničenja rada u djelatnosti trgovine izuzimaju prodajni objekti koji se nalaze ili su sastavni dio vjerskih ustanova. Koje se ustanove smatraju vjerskim ustanovama?

Petak, 27.10.2023.
Otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda

Zakonom o trgovini propisano je da se ograničenje rada nedjeljom i zabrana rada blagdanima ne primjenjuje na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaju poljoprivrednih proizvoda. Koji se proizvodi smatraju primarnim poljoprivrednim proizvodima, a koji poljoprivrednim proizvodima te uz koje se uvjete primjenjuje izuzeće?

Petak, 27.10.2023.
Podrška prijaviteljima nepravilnosti

U čemu se sastoji podrška prijaviteljima nepravilnosti?

Petak, 27.10.2023.
Ustega isplate dijela plaće radnika zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti

Je li poslodavac ovlašten radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće, smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u prethodnom mjesecu?

Petak, 27.10.2023.
Rujan 2023.
Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine

Kako je zadnjom novelom Zakona o trgovini uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine?

Srijeda, 27.09.2023.
Iznimke od ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine

Koji su prodajni objekti i uz koje su uvjete izuzeti od općeg ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine?

Srijeda, 27.09.2023.
Odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine

Mogu li općine i gradovi odobravati obavljanje djelatnosti trgovine na svom području nedjeljom i u dane blagdana?

Srijeda, 27.09.2023.
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Srijeda, 27.09.2023.
Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu

Koja su društva obveznici revizije za 2023. godinu? Do kada treba donijeti odluku o odabiru revizora?

Srijeda, 27.09.2023.
PDV na nastupe inozemnih izvođača

Društvo H d.o.o., obveznik PDV-a u Hrvatskoj (dalje: Društvo) primilo je od Društva F, obveznika PDV-a u Francuskoj račun za nastup plesnih izvođača u Hrvatskoj. Koji je porezni status takve usluge s motrišta oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, odnosno primjenjuje li se na oporezivanje takve usluge čl. 17. Zakona o PDV-u ili čl. 21. Zakona o PDV-u?

Srijeda, 27.09.2023.
PDV na obavljenu uslugu prijevoza putnika

Društvo SLO d.o.o. (dalje: Društvo), obveznik PDV-a iz Slovenije obavilo je uslugu prijevoza putnika obvezniku PDV-a iz Hrvatske. Prijevoz je obavljen cestovnim putem te ukupna dionica puta iznosi 100 km, od čega se 50 km odnosi na dionicu puta kroz Sloveniju, a 50 km na dionicu puta kroz Hrvatsku. Slovensko društvo nije u Hrvatskoj registrirano za potrebe PDV-a. Kako treba obračunati PDV na obavljenu uslugu prijevoza putnika?

Srijeda, 27.09.2023.
Srpanj 2023.
Porezno motrište obračuna amortizacije

Fizička osoba koja je obveznik poreza na dobitak (i obveznik PDV) ima u svojim poslovnim knjigama evidentiranu nekretninu koja je stavljena u uporabu 2021. godine. Ta je nekretnina pri nabavi klasificirana kao nekretnina za obavljanje redovne djelatnosti (na računima skupine 02) te je korištena kao uredski prostor i arhiva. Za tu se je nekretninu u 2021. godini nakon stavljanja u uporabu obračunavala amortizacija. Tijekom 2021. i 2022. godine navedena se nekretnina renovirala i prilagođavala za novu namjenu korištenja odnosno za iznajmljivanje u poslovne svrhe te je u 2022. godini reklasificirana kao ulagačka nekretnina (na skupinu 05), no tijekom te godine još nije bila iznajmljena, nego tek u 2023. godini. Tijekom 2021. godine nekretnina ja bila korištena u poslovne svrhe unatoč tome što su se obavljala određena ulaganja na toj nekretnini. Jesu li troškovi amortizacije koji su obračunani za 2021. i 2022. godinu za navedenu nekretninu porezno priznati rashodi?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Odgođeni prihod kod povratnoga financijskog najma

Društvo Produkt d.o.o. obveznik HSFI-ja ugovorilo je s leasing društvom prodaju stroja i uzimanje toga stroja u financijski najam na rok od 5 godina. Nabavna vrijednost stroja (bez PDV-a) je 40.000,00 € , a akumulirana amortizacija je 10.000,00 € . Društvo Produkt d.o.o. izdalo je račun za prodaju navedenog stroja leasing društvu na svotu od 40.000,00 € uvećano za PDV po stopi od 25 % u svoti od 10.000,00 € odnosno u ukupnoj svoti od 50.000,00 € . Leasing društvo je uplatilo navedenu svotu na transakcijski račun društva Produkt d.o.o. Nakon toga, društvo Produkt d.o.o. sklopilo je ugovor o financijskom leasingu opreme s leasing društvom na rok od 5 godina. Leasing društvo izdalo je račun društvu Produkt d.o.o. na svotu od 40.000,00 € s uključenim PDV-om u svoti od 10.000,00 eura. Kako se knjiži prihod od prodaje tog stroja kod društva Produkt d.o.o.? Postupa li se na jednak način i kod povratnoga operativnog najma?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Odgovornost člana uprave i člana društva za porezne obveze trgovačkog društva

Trgovačko društvo obratilo nam se s upitom u vezi s odgovornosti člana uprave i člana društva u slučaju utvrđivanja nezakonitosti kod obračuna poreza na dohodak i dobitak. Postoji li odgovornost člana uprave i člana društvo za (novčane) obveze koje su nastale i koje terete trgovačko društvo PERLA NERO d.o.o. (proboj pravne osobnosti) dok je društvo aktivno i u slučaju stečajnog postupka? Postoje li ostale prekršajne / kaznene odgovornosti te praksa takvih postupaka ako su postojali slučajevi u poreznom pravu?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Trajanje neplaćenog dopusta

Je li novim Zakonom o radu utvrđeno trajanje neplaćenog dopusta?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Radnje prije otkaza ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika

Koje su obveze poslodavca prije redovitog otkazivanja uvjetovanoga skrivljenim ponašanjem radnika?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Lipanj 2023.
Godišnji odmor maloljetnih radnika

Prenosi li se pravo na povećani broj dana godišnjeg odmora maloljetnog radnika i nakon što prestane biti maloljetan? Ima li zakonskih novosti po tom pitanju?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

Koje su normativne novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Nejednaka isplata dobitka članovima društva

Društvo A j.d.o.o. (dalje: Društvo) osnovale su 2 fizičke osobe (članovi društva), od kojih svaka ima 50% udjela u društvu. Društvo je u 2022. godini ostvarilo neto-dobitak nakon oporezivanja. Jedan od članova društva želio bi da se njegov udio u ostvarenom dobitku zadrži u društvu, tako da se poveća temeljni kapital ili da se dobitak pripiše tvrtki, a drugi bi suvlasnik želio da mu se ostvareni dobitak isplati. Mogu li suvlasnici na taj način raspolagati svojim udjelom u dobitku?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Kazna koju društvo podmiruje za odgovornu osobu

Društvo P d.o.o. (dalje: Društvo) treba platiti kaznu zbog počinjenog prekršaja. Kazna je određena za trgovačko društvo kao pravnu osobu i za odgovornu osobu u društvu (direktora zaposlenog u društvu). Ako Društvo podmiri i kaznu za odgovornu osobu, je li takav trošak porezno priznat s motrišta oporezivanja porezom na dobitak?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Prefakturiranje ugostiteljskih usluga

Društvo S d.o.o. (dalje: Društvo) organiziralo je poslovni događaj za Društvo P d.o.o. te je za tu priliku naručilo i uslugu cateringa od ugostitelja. Za posluženu hranu Društvo S d.o.o. primilo je račun ugostitelja sa zaračunanim PDV-om po stopi od 13 %. Društvo S d.o.o. želi prefakturirati ugostiteljsku uslugu Društvu P d.o.o.. Treba li se prilikom prefakturiranja primijeniti stopa PDV-a od 13 % ili stopa PDV-a od 25 %?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Isplata dohotka od kapitala po osnovi kamate fizičkoj osobi nerezidentu

Trgovačko društvo X d.o.o. primilo je zajam od člana društva, rezidenta Slovenije u svoti od 150.000,00 €. Ugovorena je kamatna stopa od 2 % godišnje. Ugovoren je povrat glavnice u roku od godine dana te se kamate isplaćuju zajedno s povratom glavnice. Kakav je porezni tretman ove isplate u smislu poreza na dohodak kada dođe do isplate?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
IVO-DOP

Obrtnik koji je odabrao paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti želio bi obračunavati i plaćati doprinose na višu osnovicu od one propisane Zakonom o doprinosima. Na koji način ostvaruje to pravo te kako se određuju osnovice koje može odabrati?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Svibanj 2023.
Povrat PDV-a poreznom obvezniku iz RH iz treće zemlje

Društvo Tera d.o.o. iz Zagreba je tijekom razdoblja 2023. godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u Švicarsku, pri čemu su nastali troškovi smještaja u hotelu. Ukupne svote računa za smještaj su 15.000,00 CHF s uračunanim PDV-om po stopi od 3,7 % u svoti od 535,19 CHF. Može li društvo Tera d.o.o. ostvariti povrat toga PDV-a iz Švicarske te koji su uvjeti za povrat toga PDV-a?

Četvrtak, 11.05.2023.
Porezno motrište isporuka usluga u treće zemlje s motrišta PDV-a

Društvo iz Republike Hrvatske (dalje: RH) koje je porezni obveznik zaračunava usluge posredovanja u prodaji (pronalazak novih kupaca, komunikacija i dogovaranje uvjeta prodaje, rokova isporuke, količina, popusta i cijena s novim i postojećim kupcima) povezanom društvu u Bosni i Hercegovini koje je također porezni obveznik. Kakav je porezni položaj navedenih isporuka odnosno mogu li se navedene usluge isporučiti uz prijenos porezne obveze?

Četvrtak, 11.05.2023.
    napredna pretraga