Pitanja i odgovori

Rujan 2018.
Opći akt jedinice lokalne samouprave, izostanak javne objave – učinak na pojedinačno rješenje

Dostavljeno mi je prvostupanjsko rješenje o komunalnoj naknadi za nekretninu, koje je doneseno na temelju odluke Općine V. koja nije objavljena u službenom glasilu. Koji je put pravne zaštite?

Četvrtak, 13.09.2018.
Plaće – primjena općinske odluke – retroaktivnost

Je li dopušteno općim aktom jedinice lokalne samouprave objavljenim u svibnju propisati da će se njime utvrđeni kriteriji i mjerila za plaće dužnosnika primijeniti za travanj?

Četvrtak, 13.09.2018.
Pravo na povećanu plaću – kumuliranje dodataka – prekovremeni rad

Zaposlen sam u bolničkoj ustanovi na radnom mjestu liječnika specijalista sa subspecijalizacijom. Na subspecijalnost imam poseban dodatak. Poslodavac mi za vrijeme prekovremenog rada, za koji imam povećanje od 50 %, ne isplaćuje dodatak za subspecijalnost. Je li takvo postupanje zakonito?

Četvrtak, 13.09.2018.
Srpanj 2018.
Stjecanje prava na puni godišnji odmor

Zaposlili smo radnika 1. kolovoza 2018. godine. Radniku je to prvi radni odnos. Sklopljen je ugovor o radu na određeno vrijeme na šest mjeseci, do 1. veljače 2019. godine. Stječe li radnik pravo na puni godišnji odmor za 2018. godinu? Ako ne stječe, na koliko će godišnjeg odmora za 2018. godinu imati pravo?

Petak, 06.07.2018.
Davatelj prokure i ograničenja

Član uprave (direktor) društva s ograničenom odgovornošću bit će privremeno nenazočan nekoliko mjeseci i u tom razdoblju neće moći obavljati svoje dužnosti. Ne bismo željeli imenovati novog člana uprave, ali potrebna nam je osoba koja će privremeno preuzeti brigu o neodgodivim poslovima društva. Možemo li imenovati prokurista i ograničiti mu ovlasti iz prokure na poduzimanje pravnih poslova nužnih za svakodnevno funkcioniranje društva?

Petak, 06.07.2018.
Službenik za zaštitu osobnih podataka

Koji su kriteriji za aktiviranje obveze imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka prema novoj Uredbi o zaštiti podataka?

Petak, 06.07.2018.
Stjecanje bez osnove

Možemo li tražiti povrat uplaćenih novčanih sredstava ako smo na temelju ugovora o kupoprodaji unaprijed isplatili kupovnu cijenu na račun prodavatelja za proizvode koje više nije u mogućnosti proizvesti zbog gašenja proizvodnih pogona? Koji je zastarni rok u kojem možebitno možemo tražiti povrat novčanih sredstava?

Petak, 06.07.2018.
Utjecaj privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) na sporazumni prestanak ugovora o radu

Radnica je potpisala sporazumni raskid 26. lipnja ove godine u kojem je utvrđeno da radni odnos prestaje 30. lipnja ove godine. Dana 28. lipnja ove godine radnica je otvorila bolovanje i traži da joj prolongiramo odjavu s obveznih osi¬guranja do okončanja bolovanja. Je li zaštićena, odnosno kad ju bez rizika možemo odjaviti?

Petak, 06.07.2018.
Otpremnina pri odlaska u mirovinu

Ima li radnik pravo na zakonsku otpremninu i na onu zbog odlaska u mirovinu (dakle obje), u slučaju u kojemu je do¬bio osobno uvjetovani otkaz i otišao u mirovinu?

Petak, 06.07.2018.
Prekovremeni rad na dnevnoj bazi

Koliko iznosi prekovremeni rad na dnevnoj bazi?

Petak, 06.07.2018.
Imenovanje privremenog zamjenika člana uprave društva s ograničenom odgovornošću

Tko imenuje osobu koja privremeno zamjenjuje člana uprave društva s ograničenom odgovornošću?

Petak, 06.07.2018.
Noćni rad / ugovor o radu

Treba li ugovor o radu sadržavati podatak o noćnom radu?

Petak, 06.07.2018.
Lipanj 2018.
Ravnatelj ustanove

Koje su ovlasti i dužnosti ravnatelja ustanove?

Utorak, 12.06.2018.
Obavljanje poslova na temelju ugovora o djelu

Trgovačko smo društvo koje se bavi pružanjem turističkih usluga. Zbog povećanog opsega posla tijekom turističke sezone potrebna nam je osoba koja bi obavljala poslove na recepciji hotela. Radilo bi se o samo nekoliko sati rada tjedno. Možemo li s tom osobom sklopiti ugovor o djelu?

Utorak, 12.06.2018.
Ograničenje ovrhe i isplate na poseban račun

Za određeni broj radnika primili smo od FINA-e obavijest o otvaranju posebnoga (zaštićenog) računa. O kakvom je računu točno riječ i na koji način moramo, kao poslodavac, postupati prilikom isplate plaće takvim radnicima?

Utorak, 12.06.2018.
Spremnost (raspoloživost) radnika i njegova pripravnost

Koja je razlika između spremnosti radnika obavljati poslove prema uputama poslodavca i njegove pripravnosti odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba?

Utorak, 12.06.2018.
Pristup informacijama stranaka

Jesu li povrijeđena procesna pravila ako fizičkoj osobi čiji su podatci predmet postupka radi pristupa informaciji nije omogućeno sudjelovanje u upravnom postupku i/ili u upravnom sporu?

Utorak, 12.06.2018.
Svibanj 2018.
Ugovor o zajmu - pravo na kamate

Trgovačko društvo A pozajmilo je trgovačkom društvu B 100.000,00 kuna. Ugovor o zajmu sklopljen je 1. rujna 2017. godine te je određen rok za povrat pozajmljene svote 15. siječnja 2018. godine. Stranke nisu ugovorom uredile pitanje isplate kamata. Trgovačko društvo B je sa zakašnjenjem, nakon niza pisanih upozorenja trgovačkog društva A, novčanu obvezu podmirilo 20. travnja 2018. godine. Ima li trgovačko društvo A pravo na kamate iako one nisu utvrđene ugovorom o zajmu?

Srijeda, 09.05.2018.
Obavljanje rada bez zasnivanja radnog odnosa

Može li fizička osoba obavljati poslove bez zasnivanja radnog odnosa i bez prava na novčanu naknadu (volontiranje) u trgovačkom društvu? Ako ne može, postoje li zakonske alternative koje nude mogućnost obavljanja rada bez zasnivanja radnog odnosa?

Srijeda, 09.05.2018.
Dužnost davanja podataka o dužniku

Želim pokrenuti ovršni postupak, ali nemam točne podatkeo imovini dužnika. Mogu li na određeni način saznati te podatke?

Srijeda, 09.05.2018.
Donošenje općeg akta - sudjelovanje sindikalnog povjerenika

Treba li sindikalnom povjereniku omogućiti sudjelovanje u postupku donošenja općeg akta koji je važan za radnopravni položaj lokalnih službenika i namještenika?

Srijeda, 09.05.2018.
Štrajk

Može li nereprezentativni sindikat pozvati na štrajk i provesti ga?

Srijeda, 09.05.2018.
Ustavna tužba - objektivni upravni spor

Postoji li put pravne zaštite protiv odluke kojom je okončan spor o zakonitosti općeg akta?

Srijeda, 09.05.2018.
Zastupanje

Koja je razlika između zastupnika po zakonu i zakonskih zastupnika?

Srijeda, 09.05.2018.
Travanj 2018.
Izdavanje e-putovnice

Na koji način mogu podnijeti zahtjev za izradom e-putovnice?

Srijeda, 11.04.2018.
Prava umjetnika izvođača

Koja su prava umjetnika izvođača, koliko ona traju te jesu li ta prava prenosiva?

Srijeda, 11.04.2018.
Pristup dokumentaciji u natječajnom postupku

Ima li natjecatelj koji sudjeluje u natječajnom postupku pravo uvida odnosno pristupa dokumentaciji nekoga drugog natjecatelja odnosno kandidata?

Srijeda, 11.04.2018.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

U kojim slučajevima poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja te mora li prije otkaza radniku dati opomenu?

Srijeda, 11.04.2018.
Ispunjenje novčanih tražbina

Društvo s ograničenom odgovornošću i obrtnik sklopili su ugovor o kupoprodaji i isporuci građevinskog materijala, u vrijednosti 100.000 kuna. Mogu li ugovoriti rok ispunjenja novčane tražbine 90 dana?

Srijeda, 11.04.2018.
Stjecanje vlasništva nekretnine

Osoba A sklopila je ugovor o kupoprodaji nekretnine s prodavateljem 1. ožujka 2018. godine. Kupovnu cijenu platila je prodavatelju 5.ožujka 2018. godine kada joj je prodavatelj predao posjed nekretnine. Prijedlog za upis prava vlasništva u zemljišne knjige podnijela je 15. ožujka 2018. godine. Međutim, prijedlog za upis prava vlasništva na istoj nekretnini već je podnijela osoba B, koja je s istim prodavateljem sklopila ugovor o kupoprodaji 10. ožujka 2018. godine te prijedlog za upis podnijela 11. ožujka 2018. godine. Tko je stekao pravo vlasništva nekretnine?

Srijeda, 11.04.2018.
Sudska zaštita protiv rješenja donesenih uz primjenu specijalnih postupovnih odredaba o kontroli i nadzoru iz ZMO-a

Može li se već sada osnovano osporiti rješenje doneseno u naknadnoj kontroli i nadzoru tijekom korištenja mirovine, a primjenom odredaba ZOMO-a koje zbog neustavnosti prestaju biti na snazi tek 15. srpnja 2018. godine?

Srijeda, 11.04.2018.
Pojedinačna odluka kao procesna pretpostavka za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta

Može li stranka zahtijevati ocjenu zakonitosti tog općeg akta?

Srijeda, 11.04.2018.
Zastara obveze

Može li vjerovnik utužiti zastarjelu tražbinu? Ako da, kakav je postupak suda?

Srijeda, 11.04.2018.
Nedopušteno je istodobno sa sklapanjem ugovora o radu sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu

Što radnik, koji je bio ucijenjen, može učiniti?

Srijeda, 11.04.2018.
Ožujak 2018.
Mirovanje radnog odnosa i ostvarenje prava

Kod određivanja visine otpremnine uračunava li se u neprekidno trajanje radnog odnosa kod istog poslodavca i vrijeme mirovanja radnog odnosa?

Četvrtak, 15.03.2018.
Parnični postupak i presuda upravnog suda

Je li sud u parničnom postupku dužan uvažiti pravomoćnu presudu upravnog suda?

Četvrtak, 15.03.2018.
Upozorenje radnika na obveze iz radnog odnosa

Je li upozorenje radnika prije redovitog otkazivanja ugovora o radu uvjetovanog ponašanjem radnika samo procesna pretpostavka za redoviti otkaz ili je to posebna mjera protiv radnika koji krše obveze iz radnog odnosa?

Četvrtak, 15.03.2018.
Ovlast za zastupanje u upravnom sporu

Je li prisutnost odvjetnika kao opunomoćenika javnopravnog tijela koje je donijelo osporeni upravni akt na raspravi kod prvostupanjskoga upravnog suda razlog za usvajanje tužiteljeve žalbe?

Četvrtak, 15.03.2018.
Porezno motrište prodaje građevinskog zemljišta

Porezni obveznik iz RH ima u vlasništvu građevinsko zemljište za koje postoji akt o gradnji. Kakav je porezni položaj prodaje navedenog zemljišta odnosno treba li na prodaju tog zemljišta navedeni porezni obveznik obračunati PDV ili se za tu prodaju može obaviti prijenos porezne obveze?

Četvrtak, 15.03.2018.
Oslobođenja od plaćanja PDV-a vezana uz međunarodni prijevoz

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) obavlja usluge koje su vezane uz međunarodni prijevoz. Može li se navedeno oslobođenje primijeniti u slučaju da se te usluge zaračunavaju rezidentima drugih zemalja članica EU-a i rezidentima trećih zemalja?

Četvrtak, 15.03.2018.
Uključivanje troškova u vrijednost građevinskog objekta

Društvo sa sjedištem u RH gradi poslovnu zgradu koja se klasificira kao dugotrajna imovina. Kakav je porezni položaj troškova komunalnog i vodnog doprinosa koji se plaća za izgradnju navedene zgrade te troškova priključaka na komunalnu infrastrukturu? Uključuju li se ti troškovi u vrijednost zemljišta ili u vrijednost građevinskog objekta?

Četvrtak, 15.03.2018.
Obračun PDV-a kod usluga posredovanja

Društvo sa sjedištem u RH koji je porezni obveznik obavlja usluge posredovanja u prodaji na području RH (pronalazak novih kupaca, komunikacija i dogovaranje uvjeta prodaje, rokova isporuke, količina, popusta i cijena s novim i postojećim kupcima) povezanom društvu u Bosni i Hercegovini. Kakav je porezni položaj navedenih isporuka?

Četvrtak, 15.03.2018.
Prodaja osobnog automobila kod kojeg nije korišten pretporez

U kojim su slučajevima isporuke osobnih automobila oslobođene PDV-a i koju je napomenu potrebno navesti na ispostavljenom računu?

Četvrtak, 15.03.2018.
Usluge u vezi s nepokretnom imovinom

Koje se sve usluge smatraju uslugama u vezi s nepokretnom imovinom?

Četvrtak, 15.03.2018.
Oporezivanje zamjene dobara u jamstvenom roku

Trgovačko društvo Trgovina MP d.o.o. u sustavu je PDV-a i bavi se maloprodajom. U poslovanju nailazi na situacije da u jamstvenom roku mora zamijeniti isporučeno dobro drugim iste vrste i cijene. Treba li trgovačko društvo obračunati PDV na isporuku zamjenskog dobra?

Četvrtak, 15.03.2018.
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Radnica XY koristila je pravo na rodiljni i roditeljski dopust, u razdoblju od 1. svibnja 2016. do 1. ožujka 2018. godine. Radnica bi htjela po povratku s roditeljskog dopusta iskoristiti svoje pravo na godišnji odmor. Ima li pravo iskoristiti godišnji odmor za 2016. i 2017. godinu?

Četvrtak, 15.03.2018.
Osiguranje tražbina

Kupac mi iz ugovora o kupoprodaji robe duguje 50.000 kuna. Kako mogu osigurati naplatu svoje tražbine ako mi ne plati kupovnu cijenu u ugovorenom roku? Što je stvarnopravno osiguranje tražbina i koje vrste postoje?

Četvrtak, 15.03.2018.
Mandat članova uprave

Od kojeg trenutka imenovani članovi uprave imaju pravo i dužnost početi obavljati poslove člana uprave u društvu?

Četvrtak, 15.03.2018.
Veljača 2018.
Istražno povjerenstvo

Kako protumačiti zakonske odredbe o prestanku rada istražnoga povjerenstva Hrvatskoga sabora?

Ponedjeljak, 12.02.2018.
Izvanredni otkaz i otkazni rok

Može li poslodavac kada izvanredno otkaže radni odnos radniku, osobito zbog teške povrede obveze iz radnog odnosa, priznati mu otkazni rok. Ako može, pretvara li se time izvanredni otkaz u redoviti?

Ponedjeljak, 12.02.2018.
    napredna pretraga