Pitanja i odgovori

Listopad 2018.
Obračun PDV-a na usluge izrade fasade u Njemačkoj

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske (dalje: RH) sklopio je ugovor s poreznim obveznikom iz Njemačke u vezi s izradom fasade na zgradi koja se nalazi u Njemačkoj. Na koji način postupiti u vezi s obračunom PDV-a?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Obračun PDV-a na uslugu izrade prostornog plana u Sloveniji

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske (dalje:RH) izvršio je uslugu izrade prostornog plana regionalnoj jedinici (županiji) iz Slovenije koja nije porezni obveznik (nema dodijeljen PDV ID broj). S obzirom na to da se prostorni plan odnosi na slovenski teritorij, smatra li se Slovenija mjestom oporezivanja navedene isporuke?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Oslobođenje od PDV-a kod prodaje osobnog automobila i plaćanje upravne pristojbe na stjecanje rabljenoga motornog vozila

Ako je trgovačko društvo (obveznik PDV-a) kupilo osobni automobil 2013. godine i nije iskoristio pretporez po ulaznom računu, treba li prilikom prodaje drugom trgovačkom društvu u 2018. godini obračunati PDV? Plaća li kupac na stjecanje tog automobila upravnu pristojbu?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Iznajmljivači i obračun PDV-a na uslugu koju zaračunava Booking.com

Iznajmljivač, fizička osoba, pruža ugostiteljske usluge na domaćinstvu (smještaj) i nije u sustavu PDV-a. Koje su obveze navedenog iznajmljivača kada mu Booking.com zaračuna uslugu online rezervacije smještaja?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Neisplaćene plaće – odgovornost osnivača ustanove

Dječji vrtić koji je osnovala Općina N. nije mi isplatio plaću za četiri mjeseca. Koga mogu tužiti?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Nezakonito odobrenje za građenje – naknada štete

Rješenjem nadležnog ministarstva poništeno je rješenje kojim mi je bila dopuštena izgradnja objekta. Objekt sam izgradio i uredio okoliš kako je dozvolom bilo određeno. Zbog naknadnog poništenja odobrenja za građenje pretrpio sam veliku materijalnu štetu. Napominjem da sam pravomoćno izgubio upravni spor protiv rješenja o poništenju. Tko je odgovoran za naknadu štete?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Smetanje posjeda – produljenje roka za tužbu

Produljuje li se zakonom propisani rok za podnošenje tužbe zbog smetanja posjeda ako posljednji dan roka pada u dan kada sud ne radi?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Zastara – prigovor

Je li dopuštena tužba radi utvrđenja da je nastupila zastara potraživanja?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Rujan 2018.
Pomaganje u obrtu

Imam registriran obrt za čišćenje. Zbog povećanog opsega posla treba mi pomoć u obavljanju djelatnosti obrta. Postoji li mogućnost da mi pomaže sin te može li izdavati račune premda ne bi bio zaposlen u obrtu?

Četvrtak, 13.09.2018.
Rokovi za čuvanje dokumentacije koja sadržava osobne podatke

Koliko dugo možemo, odnosno moramo, čuvati dokumentaciju (financijsku, računovodstvenu i drugu) koja sadržava osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka?

Četvrtak, 13.09.2018.
Ugovor o kompenzaciji

Trgovačko društvo A potražuje od trgovačkog društva B 20.000 kuna iz ugovora o kupoprodaji. Tražbina dospijeva 22. listopada 2018. godine. Trgovačko društvo B od trgovačkog društva A potražuje 15.000 kuna iz ugovora o djelu, a tražbina dospijeva 5. studenog 2018. godine. Trgovačka društva A i B sporazumna su prebiti međusobna potraživanja s danom 1. listopada 2018. godine. Mogu li društva prebiti međusobne tražbine iako nisu dospjele?

Četvrtak, 13.09.2018.
Ugovori s međunarodnim elementom

Trgovačko smo društvo sa sjedištem u Hrvatskoj. Nedavno smo sudjelovali na međunarodnom sajmu na kojem smo predstavljali naše proizvode. S nekolicinom kupaca koji imaju sjedište u Sloveniji dogovorili smo isporuku proizvoda u Sloveniju. Zanima nas možemo li primijeniti odredbe hrvatskih propisa o zateznim kamatama u slučaju da kupoprodajna cijena ne bude plaćena u ugovorenom roku?

Četvrtak, 13.09.2018.
Obračun PDV-a na usluge gradnje silosa u trećoj zemlji

Trgovačko društvo, koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost, pruža usluge gradnje silosa u Rusiji. Račun za pružene usluge ispostavlja trgovačkom društvu iz Republike Hrvatske (dalje: RH). Treba li na navedene usluge gradnje obračunati PDV?

Četvrtak, 13.09.2018.
Porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama

Koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se otpis potraživanja od fizičkih osoba prema Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama smatrao porezno priznatim troškom?

Četvrtak, 13.09.2018.
Obračun PDV-a na najam traktora slovenskom poreznom obvezniku

Tuzemni porezni obveznik daje u najam traktor trgovačkom društvu čije je sjedište u Sloveniji (ima slovenski PDV identifikacijski broj), ali je u RH registriran za potrebe PDV-a. Traktor će se koristiti u Republici Hrvatskoj (dalje: RH), rok najma je dva mjeseca, a najmodavac se obvezao traktor dati na raspolaganje u RH. Treba li na navedenu isporuku obračunati PDV ili se primjenjuje prijenos porezne obveze (reverse charge)?

Četvrtak, 13.09.2018.
Izvanredni pravni lijek iz čl. 78. Zakona o upravnim sporovima – dopuštenost

Može li nezadovoljna stranka predložiti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske podnošenje zahtjeva za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti presude kojom je poništena osporena odluka javnopravnog tijela i predmet vraćen na ponovni postupak?

Četvrtak, 13.09.2018.
Opći akt jedinice lokalne samouprave, izostanak javne objave – učinak na pojedinačno rješenje

Dostavljeno mi je prvostupanjsko rješenje o komunalnoj naknadi za nekretninu, koje je doneseno na temelju odluke Općine V. koja nije objavljena u službenom glasilu. Koji je put pravne zaštite?

Četvrtak, 13.09.2018.
Plaće – primjena općinske odluke – retroaktivnost

Je li dopušteno općim aktom jedinice lokalne samouprave objavljenim u svibnju propisati da će se njime utvrđeni kriteriji i mjerila za plaće dužnosnika primijeniti za travanj?

Četvrtak, 13.09.2018.
Pravo na povećanu plaću – kumuliranje dodataka – prekovremeni rad

Zaposlen sam u bolničkoj ustanovi na radnom mjestu liječnika specijalista sa subspecijalizacijom. Na subspecijalnost imam poseban dodatak. Poslodavac mi za vrijeme prekovremenog rada, za koji imam povećanje od 50 %, ne isplaćuje dodatak za subspecijalnost. Je li takvo postupanje zakonito?

Četvrtak, 13.09.2018.
Srpanj 2018.
Stjecanje prava na puni godišnji odmor

Zaposlili smo radnika 1. kolovoza 2018. godine. Radniku je to prvi radni odnos. Sklopljen je ugovor o radu na određeno vrijeme na šest mjeseci, do 1. veljače 2019. godine. Stječe li radnik pravo na puni godišnji odmor za 2018. godinu? Ako ne stječe, na koliko će godišnjeg odmora za 2018. godinu imati pravo?

Petak, 06.07.2018.
Davatelj prokure i ograničenja

Član uprave (direktor) društva s ograničenom odgovornošću bit će privremeno nenazočan nekoliko mjeseci i u tom razdoblju neće moći obavljati svoje dužnosti. Ne bismo željeli imenovati novog člana uprave, ali potrebna nam je osoba koja će privremeno preuzeti brigu o neodgodivim poslovima društva. Možemo li imenovati prokurista i ograničiti mu ovlasti iz prokure na poduzimanje pravnih poslova nužnih za svakodnevno funkcioniranje društva?

Petak, 06.07.2018.
Službenik za zaštitu osobnih podataka

Koji su kriteriji za aktiviranje obveze imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka prema novoj Uredbi o zaštiti podataka?

Petak, 06.07.2018.
Stjecanje bez osnove

Možemo li tražiti povrat uplaćenih novčanih sredstava ako smo na temelju ugovora o kupoprodaji unaprijed isplatili kupovnu cijenu na račun prodavatelja za proizvode koje više nije u mogućnosti proizvesti zbog gašenja proizvodnih pogona? Koji je zastarni rok u kojem možebitno možemo tražiti povrat novčanih sredstava?

Petak, 06.07.2018.
Utjecaj privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) na sporazumni prestanak ugovora o radu

Radnica je potpisala sporazumni raskid 26. lipnja ove godine u kojem je utvrđeno da radni odnos prestaje 30. lipnja ove godine. Dana 28. lipnja ove godine radnica je otvorila bolovanje i traži da joj prolongiramo odjavu s obveznih osi¬guranja do okončanja bolovanja. Je li zaštićena, odnosno kad ju bez rizika možemo odjaviti?

Petak, 06.07.2018.
Otpremnina pri odlaska u mirovinu

Ima li radnik pravo na zakonsku otpremninu i na onu zbog odlaska u mirovinu (dakle obje), u slučaju u kojemu je do¬bio osobno uvjetovani otkaz i otišao u mirovinu?

Petak, 06.07.2018.
Prekovremeni rad na dnevnoj bazi

Koliko iznosi prekovremeni rad na dnevnoj bazi?

Petak, 06.07.2018.
Imenovanje privremenog zamjenika člana uprave društva s ograničenom odgovornošću

Tko imenuje osobu koja privremeno zamjenjuje člana uprave društva s ograničenom odgovornošću?

Petak, 06.07.2018.
Noćni rad / ugovor o radu

Treba li ugovor o radu sadržavati podatak o noćnom radu?

Petak, 06.07.2018.
Lipanj 2018.
Ravnatelj ustanove

Koje su ovlasti i dužnosti ravnatelja ustanove?

Utorak, 12.06.2018.
Obavljanje poslova na temelju ugovora o djelu

Trgovačko smo društvo koje se bavi pružanjem turističkih usluga. Zbog povećanog opsega posla tijekom turističke sezone potrebna nam je osoba koja bi obavljala poslove na recepciji hotela. Radilo bi se o samo nekoliko sati rada tjedno. Možemo li s tom osobom sklopiti ugovor o djelu?

Utorak, 12.06.2018.
Ograničenje ovrhe i isplate na poseban račun

Za određeni broj radnika primili smo od FINA-e obavijest o otvaranju posebnoga (zaštićenog) računa. O kakvom je računu točno riječ i na koji način moramo, kao poslodavac, postupati prilikom isplate plaće takvim radnicima?

Utorak, 12.06.2018.
Spremnost (raspoloživost) radnika i njegova pripravnost

Koja je razlika između spremnosti radnika obavljati poslove prema uputama poslodavca i njegove pripravnosti odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba?

Utorak, 12.06.2018.
Pristup informacijama stranaka

Jesu li povrijeđena procesna pravila ako fizičkoj osobi čiji su podatci predmet postupka radi pristupa informaciji nije omogućeno sudjelovanje u upravnom postupku i/ili u upravnom sporu?

Utorak, 12.06.2018.
Svibanj 2018.
Ugovor o zajmu - pravo na kamate

Trgovačko društvo A pozajmilo je trgovačkom društvu B 100.000,00 kuna. Ugovor o zajmu sklopljen je 1. rujna 2017. godine te je određen rok za povrat pozajmljene svote 15. siječnja 2018. godine. Stranke nisu ugovorom uredile pitanje isplate kamata. Trgovačko društvo B je sa zakašnjenjem, nakon niza pisanih upozorenja trgovačkog društva A, novčanu obvezu podmirilo 20. travnja 2018. godine. Ima li trgovačko društvo A pravo na kamate iako one nisu utvrđene ugovorom o zajmu?

Srijeda, 09.05.2018.
Obavljanje rada bez zasnivanja radnog odnosa

Može li fizička osoba obavljati poslove bez zasnivanja radnog odnosa i bez prava na novčanu naknadu (volontiranje) u trgovačkom društvu? Ako ne može, postoje li zakonske alternative koje nude mogućnost obavljanja rada bez zasnivanja radnog odnosa?

Srijeda, 09.05.2018.
Dužnost davanja podataka o dužniku

Želim pokrenuti ovršni postupak, ali nemam točne podatkeo imovini dužnika. Mogu li na određeni način saznati te podatke?

Srijeda, 09.05.2018.
Donošenje općeg akta - sudjelovanje sindikalnog povjerenika

Treba li sindikalnom povjereniku omogućiti sudjelovanje u postupku donošenja općeg akta koji je važan za radnopravni položaj lokalnih službenika i namještenika?

Srijeda, 09.05.2018.
Štrajk

Može li nereprezentativni sindikat pozvati na štrajk i provesti ga?

Srijeda, 09.05.2018.
Ustavna tužba - objektivni upravni spor

Postoji li put pravne zaštite protiv odluke kojom je okončan spor o zakonitosti općeg akta?

Srijeda, 09.05.2018.
Zastupanje

Koja je razlika između zastupnika po zakonu i zakonskih zastupnika?

Srijeda, 09.05.2018.
Travanj 2018.
Izdavanje e-putovnice

Na koji način mogu podnijeti zahtjev za izradom e-putovnice?

Srijeda, 11.04.2018.
Prava umjetnika izvođača

Koja su prava umjetnika izvođača, koliko ona traju te jesu li ta prava prenosiva?

Srijeda, 11.04.2018.
Pristup dokumentaciji u natječajnom postupku

Ima li natjecatelj koji sudjeluje u natječajnom postupku pravo uvida odnosno pristupa dokumentaciji nekoga drugog natjecatelja odnosno kandidata?

Srijeda, 11.04.2018.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

U kojim slučajevima poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja te mora li prije otkaza radniku dati opomenu?

Srijeda, 11.04.2018.
Ispunjenje novčanih tražbina

Društvo s ograničenom odgovornošću i obrtnik sklopili su ugovor o kupoprodaji i isporuci građevinskog materijala, u vrijednosti 100.000 kuna. Mogu li ugovoriti rok ispunjenja novčane tražbine 90 dana?

Srijeda, 11.04.2018.
Stjecanje vlasništva nekretnine

Osoba A sklopila je ugovor o kupoprodaji nekretnine s prodavateljem 1. ožujka 2018. godine. Kupovnu cijenu platila je prodavatelju 5.ožujka 2018. godine kada joj je prodavatelj predao posjed nekretnine. Prijedlog za upis prava vlasništva u zemljišne knjige podnijela je 15. ožujka 2018. godine. Međutim, prijedlog za upis prava vlasništva na istoj nekretnini već je podnijela osoba B, koja je s istim prodavateljem sklopila ugovor o kupoprodaji 10. ožujka 2018. godine te prijedlog za upis podnijela 11. ožujka 2018. godine. Tko je stekao pravo vlasništva nekretnine?

Srijeda, 11.04.2018.
Sudska zaštita protiv rješenja donesenih uz primjenu specijalnih postupovnih odredaba o kontroli i nadzoru iz ZMO-a

Može li se već sada osnovano osporiti rješenje doneseno u naknadnoj kontroli i nadzoru tijekom korištenja mirovine, a primjenom odredaba ZOMO-a koje zbog neustavnosti prestaju biti na snazi tek 15. srpnja 2018. godine?

Srijeda, 11.04.2018.
Pojedinačna odluka kao procesna pretpostavka za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta

Može li stranka zahtijevati ocjenu zakonitosti tog općeg akta?

Srijeda, 11.04.2018.
Zastara obveze

Može li vjerovnik utužiti zastarjelu tražbinu? Ako da, kakav je postupak suda?

Srijeda, 11.04.2018.
Nedopušteno je istodobno sa sklapanjem ugovora o radu sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu

Što radnik, koji je bio ucijenjen, može učiniti?

Srijeda, 11.04.2018.
    napredna pretraga