Pitanja i odgovori

Veljača 2018.
Promjena predmeta ovrhe

Ovrhovoditelj je podnio prijedlog za ovrhu na plaći ovršenika. U međuvremenu je radnik (ovršenik) otišao u mirovinu. Hoće li se ovrha sada provoditi na mirovini ovršenika odnosno što bi ovrhovoditelj trebao poduzeti?

Ponedjeljak, 12.02.2018.
Rad kod dva poslodavca i godišnji odmor

Kako radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor kada radi kod dva poslodavca u nepunom radnom vremenu, ostvarujući na taj način puno radno vrijeme?

Ponedjeljak, 12.02.2018.
OTKAZ UGOVORA O RADU ZA VRIJEME PROBNOG RADA

Koji su zakonski uvjeti propisani za otkazivanje ugovora o radu u slučaju nezadovoljavanja radnika za vrijeme trajanja probnog roka?

Ponedjeljak, 12.02.2018.
OVRHA PROTIV DUŽNIKOVA NASLJEDNIKA

Može li se provesti ovrha u slučaju smrti dužnika a protiv nasljednika koji je utvrđen rješenjem o nasljeđivanju kao nasljednik ostavitelja (dužnika)?

Ponedjeljak, 12.02.2018.
PRAVA I OBVEZE NEZAPOSLENIH OSOBA

Koja su prava i obveze nezaposlenih osoba na temelju odredaba Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti?

Ponedjeljak, 12.02.2018.
Obveze radničkog vijeća

Koje su obveze radničkog vijeća?

Ponedjeljak, 12.02.2018.
Dodatci na plaću

Je li poslodavac obvezan samim ugovorom o radu utvrditi dodatke na plaću?

Ponedjeljak, 12.02.2018.
Siječanj 2018.
Izuzeća od plaćanja upravne pristojbe

U kojim se slučajevima ne plaća upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH?

Četvrtak, 18.01.2018.
Primjena prijenosa porezne obveze u graditeljstvu na grad

Ako grad postane obveznikom PDV-a, primjenjuje li se na njega prijenos porezne obveze u graditeljstvu? Ako da, na koji se način navedeno iskazuje u obrascu PDV?

Četvrtak, 18.01.2018.
Priznavanje troška ugovorne kazne

Smatra li se porezno priznatim troškom kazna (penal) koju je trgovačko društvo ''A'' obvezno platiti trgovačkom društvu ''B'' zbog zakašnjenja u ispunjenju ugovornih obveza? Visina navedene kazne uređena je ugovorom.

Četvrtak, 18.01.2018.
Činidbe i tražbine

Što su činidba i tražbina?

Četvrtak, 18.01.2018.
Odmori i dopusti

Koja je razlika između odmora i dopusta?

Četvrtak, 18.01.2018.
Pravo stvarne služnosti

Već dugi niz godina fizička osoba prelazi preko susjedove nekretnine. Susjed sada traži da taj prijelaz prestane. O čemu je ovdje riječ i postoji li mogućnost zaštite od susjeda?

Četvrtak, 18.01.2018.
Promjena subjekata obveznopravnog ugovora

Ako se jedna stranka ugovora zamijeni drugom,je li riječ tada o novom ugovoru ili postojeći ugovor ostaje na snazi?

Četvrtak, 18.01.2018.
Prosinac 2017.
Otkaz ugovora o radu zbog otvaranja stečajnog postupka

Prema Stečajnom zakonu, otvaranje stečajnoga postupka poseban je opravdani razlog za otkaz ugovora o radu. Ako se želi otkazati taj ugovor, mora li se to učiniti odmah nakon otvaranja stečajnoga postupka, ili u nekom primjerenom roku ili se može otkazati u bilo koje doba nakon toga?

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Naknada plaće za vrijeme blagdana

Kako se tretira rad radnika (vozača) na blagdane i neradne dane, a kako kada radnik ima svoj slobodan dan na dan blagdana ili neradnog dana?

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Suodlučivanje radnika

Može li se prisiliti radnike da imenuju svog predstavnika u organu poslodavca s obzirom na zakonsku formulaciju da u tom organu „mora biti predstavnik radnika“?

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Vraćanje radnika na rad (posao)

Što radnik treba poduzeti nakon što dobije presudu suda u svoju korist? Spor je bio u vezi s otkazom ugovora o radu. Kada prestaje radni odnos ako se radnik ne želi vratiti poslodavcu?

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Rad umirovljenika

Može li se korisnik mirovine zaposliti, a da mu se pritom ne obustavi isplata mirovine?

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Način ostvarivanja prava radnika u slučaju stečaja poslodavca

Koje je zahtjeve te koju je dokumentaciju radnik obvezan podnijeti u slučaju stečaja poslodavca kako bi ostvario zaštitu svojih materijalnih prava iz radnog odnosa?

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Prestanak primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Porezni obveznik prešao je na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama 1. siječnja 2015. godine. Može li od 1. siječnja 2018. godine prijeći na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama? Porezni obveznik u 2017. godini neće ostvariti isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kn bez PDV-a.

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Priznavanje pretporeza poreznog obveznika koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama primio je račun za građevinske usluge na koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze. Treba li porezni obveznik na navedenu isporuku obračunati PDV i ima li pravo na pretporez s obzirom na to da još nije platio račun dobavljaču za obavljene usluge?

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Obračun PDV-a na ulaznicu za sajam

Tuzemni porezni obveznik u RH organizira sajam na kojemu će biti izloženi strojevi za voćarstvo. Treba li na izdanim računima za pristup sajmu (ulaznicama za sajam) poreznim obveznicima iz inozemstva (EU-a i trećih zemalja) obračunati PDV?

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Obračun PDV-a na najam štanda

Tuzemni porezni obveznik organizira sajam talijanskih delicija u Republici Hrvatskoj. Izlagači na sajmu bit će porezni obveznici iz Italije. Treba li tuzemni porezni obveznik obračunati PDV-a na računima za usluge stavljanja na raspolaganje štanda tijekom navedenog sajma?

Ponedjeljak, 11.12.2017.
Studeni 2017.
Ovlasti radničkoga vijeća

Koje su ovlasti radničkoga vijeća najučinkovitije u odnosu na poslodavca?

Srijeda, 22.11.2017.
Platni nalog i rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

Kakav je odnos između platnoga naloga i rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave?

Srijeda, 22.11.2017.
Stečajni postupak - reperkusije na prava radnika

Kakav je pravni položaj radnika kada se otvori stečaj nad njihovim poslodavcem?

Srijeda, 22.11.2017.
Osobno ime

Koje novosti donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnom imenu?

Srijeda, 22.11.2017.
Otkazni rok za vrijeme bolovanja

Dolazi li do prekida tijeka otkaznog roka ako je radnik na bolovanju,odnosno ako radnik otvori bolovanje dok teče otkazni rok?

Srijeda, 22.11.2017.
Sezonski radnici i pravo na božićnicu

Ima li radnik koji je kod poslodavca zaposlen na temelju ugovora o radu za obavljanje stalnih sezonskih poslova pravo isplatu božićnice?

Srijeda, 22.11.2017.
Listopad 2017.
Kolektivni radni odnosi i radničko vijeće

Zašto institucija radničkoga vijeća nije uređena u Zakonu o radu u dijelu o kolektivnim radnim odnosima kao što je uređen sindikat?

Četvrtak, 19.10.2017.
Sloboda ugovaranja

S obzirom na načelo slobode ugovaranja, može li radnik ugovorom o radu ovlastiti poslodavca da mu on određuje plaću?

Četvrtak, 19.10.2017.
Zastara tražbina

Je li promijenjen ili ukinut zastarni rok za tražbine utvrđene odlukom suda?

Četvrtak, 19.10.2017.
RTV pristojba

Koje novosti donosi Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji u vezi s naplatom RTV pristojbe za sve obveznike plaćanja?

Četvrtak, 19.10.2017.
Sezonski radnici

Koja prava imaju sezonski radnici na temelju Zakona o strancima?

Četvrtak, 19.10.2017.
Obračun PDV-a na kratkotrajni najam osobnog automobila u RH stranoga poreznog obveznika

Porezni obveznik iz Slovenije daje u najam osobni automobil poreznom obvezniku iz RH na rok od 10 dana. Vozilo se stavlja na raspolaganje u RH. Treba li se porezni obveznik iz Slovenije registrirati za potrebe PDV-a u RH i na koji način se obračunava PDV na isporuku?

Četvrtak, 19.10.2017.
Obračun PDV-a na najam lokomotive u RH

Tuzemni je porezni obveznik izvršio uslugu najma lokomotive na dva dana u Hrvatskoj poreznom obvezniku iz EU-a. Treba li na navedenu isporuku obračunati PDV s obzirom na to da je riječ o kratkotrajnom najmu ili se primjenjuje prijenos porezne obveze (reverse charge)?

Četvrtak, 19.10.2017.
Obračun PDV-a na ugovornu kaznu

Trgovačko društvo Voki d.o.o. koji je u sustavu PDV-a sklopio je Ugovor s trgovačkim društvom Nino d.o.o. prema kojem je Nino d.o.o. bio obvezan obaviti prijevoz dizalice. U Ugovoru je naveden i rok do kojeg usluga mora biti obavljena, a u slučaju kašnjenja zaračunava se ugovorna kazna. S obzirom na to da je Nino d.o.o. izvršio uslugu s kašnjenjem, zbog čega je naručitelj pretrpio štetu zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti, postavlja se pitanje treba li na tu ugovornu kaznu koju će Nino d.o.o. zaračunati obračunati PDV?

Četvrtak, 19.10.2017.
Rujan 2017.
Izvanredni otkaz i naknada štete

Koje su pretpostavke za naknadu štete kod otkaza ugovora o radu kada je strana kojoj se otkazuje ugovor o radu kriva za otkaz?

Ponedjeljak, 18.09.2017.
Pravo na povećanu plaću

Dio poslova radnik obavlja pod otežanim uvjetima rada. Poslodavac mu priznaje pravo na povećanu plaću samo za razdoblje (sate) rada pod otežanim uvjetima, dok mu ne priznaje i za rad pod uobičajenim uvjetima. Je li takvo stajalište poslodavca zakonito?

Ponedjeljak, 18.09.2017.
Prigovor neispunjavanja ugovora i radno pravo

Mogu li radnici obustaviti rad dok ne dobiju dospjelu plaću, pozivom na prigovor neispunjenja ugovora od strane poslodavca?

Ponedjeljak, 18.09.2017.
Zastara i ispunjenje neke druge obveze

Dječji vrtić odbija dalje primati dijete jer roditelji nisu platili usluge vrtića, a ta je tražbina vrtića zastarjela. Je li dječji vrtić ispravno postupio s obzirom na zastaru?

Ponedjeljak, 18.09.2017.
Radničko vijeće

Koje izmjene i dopune donosi zakonodavac u novom Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća, a koje su odnose na izbor radničkog vijeća?

Ponedjeljak, 18.09.2017.
Nepuno radno vrijeme i godišnji odmor

Na koji način se utvrđuje pravo na godišnji odmor odnosno trajanje godišnjeg odmora za radnika koji ima sklopljen ugovor o radu na nepuno radno vrijeme (npr. na 20 sati rada tjedno)?

Ponedjeljak, 18.09.2017.
Srpanj 2017.
Legitimitet izbora

Svjedoci smo da sve manji broj birača izlazi na izbore. Time manji broj birača odlučuje u izborima dok je većina isključena iz izbornoga procesa. Ne dovodi li se time u pitanje sam legitimitet izbora?

Utorak, 18.07.2017.
Zamjena radnika

Može li brat zamijeniti drugoga brata na radnom mjestu na dva dana pod nekim uvjetima?

Utorak, 18.07.2017.
Materijalna prava radnika vezana za godišnji odmor

Koja materijalna prava ostvaruje radnik, a koja su vezana za godišnji odmor?

Utorak, 18.07.2017.
Izdavanje građevinske dozvole

Koje se zakonske izmjene i dopune Zakona o gradnji odnose na izdavanje građevinske dozvole?

Utorak, 18.07.2017.
Službeno putovanje direktora

Priznaje li se i na koji način trošak službenog putovanja u tuzemstvo direktora (člana uprave) koji nije zaposlenik?

Utorak, 18.07.2017.
Nekretnina u smislu PDV-a

Što se sve smatra nekretninom u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost?

Utorak, 18.07.2017.
    napredna pretraga