Pitanja i odgovori

Prosinac 2022.
Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona

Trgovačko društvo (dalje: Društvo) bavi se isporukom i izgradnjom solarnih elektrana. Društvo je obveznik PDV-a i ugovorilo je s Društvom Tvornica d.o.o., također obveznikom PDV-a, isporuku i ugradnju fotonaponske elektrane prema načelu „ključ u ruke“. Društvo Tvornica d.o.o. elektranu će upotrebljavati za opskrbu vlastita proizvodnog pogona električnom energijom, a možebitne proizvedene viškove električne energije prodavat će opskrbljivaču. Obračunava li Društvo isporučitelj na isporuku i ugradnju fotonaponske elektrane PDV po stopi od 25 % ili se primjenjuje prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u?

Četvrtak, 15.12.2022.
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine, koliko sada iznosi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i koliki se dio plaće od tada plijeni?

Četvrtak, 15.12.2022.
Najmanji broj trajanja godišnjeg odmora radnika s invaliditetom

Mora li se radnicima s invaliditetom omogućiti veći broj dana minimalnoga godišnjeg odmora u odnosu na ostale radnike? U slučaju pozitivnog odgovora, iz čega proizlazi takva obveza?

Četvrtak, 15.12.2022.
Isključenje s rada i materijalna prava

Radnici nečlanovi sindikata su bili u štrajku. Imaju li oni pravo po Zakonu o radu da im se plate doprinosi koji pripadaju radnicima koji su članovi sindikata?

Četvrtak, 15.12.2022.
Studeni 2022.
Oporezivanje usluge koju obavlja strani porezni obveznik na nekretnini u RH malom poreznom obvezniku

Mali porezni obveznik primio je račun za građevinske radove na nekretnini koja se nalazi u RH od poreznog obveznika iz Slovenije koji nema PDV ID broj u RH. Porezni obveznik iz Slovenije nije obračunao PDV na računu. Koje su obveze malog poreznog obveznika?

Četvrtak, 17.11.2022.
Troškovi noćenja direktora koji nije zaposlen u društvu

Direktor trgovačkog društva koji nije zaposlen u tom društvu bio je na sajmu u Italiji na kojemu je predstavljao trgovačko društvo. Nakon povratka s puta direktor želi da mu se nadoknade samo troškovi noćenja. Može li se takva isplata obaviti neoporezivo i jesu li ti troškovi porezno priznati?

Četvrtak, 17.11.2022.
Zdravstveni nadzor zaposlenih osoba (sanitarna knjižica)

Za obavljanje kojih poslova je obvezno provoditi zdravstveni nadzor i pribavljati tzv. sanitarne knjižice?

Četvrtak, 17.11.2022.
Temperatura na mjestima rada

Je li propisima iz zaštite na radu određena temperatura koja mora biti osigurana na mjestima rada?

Četvrtak, 17.11.2022.
Okončanje radnog odnosa ex lege zbog zakonom propisanih navršenih godina života i mirovinskog staža

Ima li poslodavac mogućnost naložiti radniku da ode u mirovinu zbog navršenih godina života i mirovinskog staža koji su zakonom propisani, a kako bi radniku na taj način prestao radni odnos?

Četvrtak, 17.11.2022.
Izmjena i/ili dopuna ugovora o radu zbog uvođenja eura kao službene valute u RH

Ima li poslodavac obvezu izmijeniti i/ili dopuniti ugovore o radu zbog toga što se uvodi euro kao službena valuta u RH?

Četvrtak, 17.11.2022.
Listopad 2022.
Naknada za privremenu nesposobnost za rad koja traje dulje od 18 mjeseci

Kolika je naknada plaće radniku koji je na bolovanju dulje od 18 mjeseci po istoj dijagnozi bolesti bez prekida? Bolovanje se koristi zbog privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti.

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Naknada za bolovanje kad radnik nema staža niti isplata

Radnik se kod poslodavca zaposlio u rujnu 2022. godine. Prethodno nema staža osiguranja kao što nema ni jednu isplatu plaće. U listopadu 2022. godine radnik koristi bolovanje koje od 1. do 42. dana tereti poslodavca. Poslodavac nije obveznik primjene kolektivnog ugovora niti je obvezan donijeti i objaviti pravilnik o radu. Koja je najniža naknada koju poslodavac treba obračunati kao naknadu za razdoblje bolovanja?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Reklamacija potrošača zbog materijalnog nedostatka na robi

Trgovačko društvo (dalje: Društvo) bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda „x“. Društvo isporučuje proizvod trgovcu na malo, a trgovac na malo taj proizvod dalje prodaje fizičkoj osobi potrošaču. Potrošač je uputio trgovcu na malo reklamaciju u pogledu kvalitete isporučenog proizvoda te je u dogovoru s Društvom odobreno sniženje cijene i povrat novčanih sredstava potrošaču. Smije li Društvo izvršiti povrat sredstava izravno potrošaču, a s obzirom na to da potrošač nije kupio proizvod od Društva nego od trgovca na malo?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Obveza dvojnog iskazivanja u poslovnim odnosima između poduzetnika

Je li obveza dvojnog iskazivanja cijena i ukopne svote računa u kunama i eurima u razdoblju dvojnog iskazivanja propisana i za poslovne odnose između poslovnih subjekata (B2B) ili samo za poslovne odnose između poslovnih subjekata i fizičkih osoba – potrošača?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Imenovanje za člana uprave (direktora)

Može li maloljetna osoba biti imenovana za člana uprave (direktora) društva s ograničenom odgovornošću?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Likvidacija i prestanak radnog odnosa

U slučaju otvaranja likvidacije poslodavca, na koji način prestaju radni odnosi radnika? Zadržavaju li u slučaju prestanka radnog odnosa radnici svoja prava iz Zakona o radu (otkazni rok, otpremnina i sl.)?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Rujan 2022.
Obračun PDV-a kod isporuka dobara s montažom iz druge države članice EU-a u RH

Porezni obveznik „X“ iz RH primio je račun za kupnju računalne opreme s postavljanjem od poreznog obveznika iz Njemačke koji nije u RH registriran za potrebe PDV-a. Opremu je dopremilo u RH i postavilo društvo iz Njemačke. Račun glasi na svotu od 20.000 eura (150.400,00 kn). Kakav je porezni položaj navedene transakcije i kako se obračunava PDV u RH?

Srijeda, 14.09.2022.
Porezno motrište otpisa goodwilla

Društvo Y d.o.o. otpisuje goodwill koji ima evidentiran u poslovnim knjigama nakon pripajanja drugoga društva. Goodwill je evidentiran na računu nematerijalne imovine (račun 013). Kako se računovodstveno otpisuje taj goodwill te kakav je porezni položaj toga otpisa s motrišta poreza na dobitak?

Srijeda, 14.09.2022.
Obračun PDV-a na stjecanje usluga zakupa prostora u RH

Hrvatski porezni obveznik “ZX“ primio je račun za podzakup poslovnog prostora koji se nalazi u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) od poreznog obveznika iz Slovenije. Na kojoj poziciji Obrasca PDV treba evidentirati obračun PDV-a po navedenome računu?

Srijeda, 14.09.2022.
HZZ – nepripadna isplata i zastarni rok

U 2019. godini ostvarila sam pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost. Sada sam u 2022. godini primila rješenje HZZ-a u kojemu je utvrđena nepripadna isplata te traže povrat nepripadno isplaćene svote naknade za nezaposlenost. Može li HZZ tražiti povrat naknade i, ako može, u kojem roku?

Srijeda, 14.09.2022.
Izdvojeni pogon obrta

Može li obrtnik obavljati djelatnost obrta ne samo u prijavljenom sjedištu obrta nego i u drugom, izdvojenom prostoru i pod kojim uvjetima?

Srijeda, 14.09.2022.
Poslovna tajna

Koji se podatci mogu smatrati poslovnom tajnom?

Srijeda, 14.09.2022.
Rad na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi

Mogu li ukrajinski državljani u RH raditi na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi („rad uz vaučere“)?

Srijeda, 14.09.2022.
Srpanj 2022.
Isplata primitaka od najma ili zakupa na žiroračun fizičke

Trgovačko društvo sklopilo je s fizičkom osobom ugovor o zakupu poslovnog prostora. Smije li trgovačko društvo kao zakupoprimac plaćati zakupodavcu fizičkoj osobi zakupninu na njegov tekući račun u banci?

Ponedjeljak, 18.07.2022.
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina kod prodaje nekretnine stečene nasljeđivanjem

Fizička osoba stekla je nekretninu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Naslijeđenu nekretninu fizička osoba nije koristila za stanovanje te ju prodaje u roku od godinu dana od dana stjecanja. Podliježe li primitak od prodaje nekretnine oporezivanju porezom na dohodak od imovine po osnovi otuđenje nekretnina?

Ponedjeljak, 18.07.2022.
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH

Društvo 1 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) kupuje robu u Francuskoj te za navedenu isporuku dobiva račun od poreznog obveznika iz Njemačke koji ima valjan PDV identifikacijski broj (dalje: PDV ID broj). Društvo 1 sa sjedištem u RH prodaje tu robu dalje društvu 2 iz Tunisa (to društvo nije registrirano za potrebe PDV-a u EU-u). Društvo 2 navedenu robu potom prodaje drugom društvu 3 sa sjedištem u RH koje je porezni obveznik u RH i ima valjani PDV ID broj u RH. Na kraju, to društvo 3 prodaje robu krajnjem kupcu koji je porezni obveznik u Mađarskoj. Navedena roba fizički se isporučuje izravno iz Francuske u Mađarsku. Organizator prijevoza je dobavljač 1 iz Njemačke. Kakav je porezni položaj navedenih transakcija s motrišta PDV-a za hrvatske porezne obveznike?

Ponedjeljak, 18.07.2022.
Porezno motrište prodaje dobara iz RH u EU

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske (dalje: RH) isporučuje robu u Slovačku, a račun za tu robu izdaje kupcu iz Švicarske koji nije registriran za potrebe PDV-a u EU-u. Kakav je porezni položaj navedene isporuke?

Ponedjeljak, 18.07.2022.
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a

Društvo iz RH koje je porezni obveznik je tijekom razdoblja travanj – lipanj 2022. godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u Italiju, pri čemu su nastali troškovi smještaja u hotelu u svoti od 1.800 eura. Kako društvo iz RH može ostvariti povrat tog PDV-a?

Ponedjeljak, 18.07.2022.
Četverodnevni radni tjedan

S radnicima smo sklopili ugovore o radu u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka. Sada bismo željeli umjesto petodnevnog uvesti četverodnevni radni tjedan, tako da radnici i dalje rade 40 sati tjedno, ali od ponedjeljka do četvrtka. Možemo li to učiniti i na koji način?

Ponedjeljak, 18.07.2022.
Pravo na povrat robe

Trgovac je u svojim općim uvjetima poslovanja naveo da kupci (fizičke osobi – potrošači) imaju pravo na povrat robe (reklamaciju) u roku od 30 dana samo uz predočenje računa. Je li navedena odredba u skladu s važećim propisima o zaštiti potrošača?

Ponedjeljak, 18.07.2022.
Lipanj 2022.
Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica

Članovima uprave omogućena je opcijska kupnja vlastitih dionica povezanog društva po povlaštenoj cijeni. Što se smatra nabavnom vrijednosti kada član uprave naknadno prodaje dionice stečene opcijskim ugovorom: njihova tržišna cijena u trenutku otkupa ili povlaštena (niža) cijena?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Odricanje od tražbine u korist druge fizičke osobe

Poslodavac isplaćuje naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nasljedniku preminulog radnika. Nasljednik se odrekao ove tražbine u korist druge fizičke osobe. Kako se obračunavaju davanja i kako se popunjava Obrazac JOPPD?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Produljenje razdoblja oslobođenja od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Može li poslodavac produljiti razdoblje oslobođenja od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu za razdoblje rodiljnog i roditeljskog dopusta?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Iskazivanje cijena kod posebnih uvjeta prodaje

S obzirom na odredbe novog Zakona o zaštiti potrošača o načinu iskazivanja cijena, zanima nas moramo li iskazivati dvije cijene (cijenu koju primjenjujemo tijekom trajanja prodaje i najnižu cijenu koju smo primjenjivali za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provedbe posebnog oblika prodaje) i kada odobravamo popuste samo za pojedine skupine potrošača (konkretno, za umirovljenike)?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Rad sezonskih radnika – produljenje dozvole za boravak i rad

Može li se produljiti dobivena dozvola za boravak i rad za sezonskog radnika?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Svibanj 2022.
Prijenos porezne obveze za građevinske usluge – usluge podizvođača

Građevinsko društvo podizvođač, obveznik PDV-a, obavlja građevinske usluge glavnom izvođaču, također obvezniku PDV-a. Građevinski radovi obavljaju se na objektu čiji je naručitelj fizičku osoba koji nije obveznik PDV-a. Primjenjuje li društvo podizvođač na građevinsku uslugu koju zaračunava glavnom izvođaču prijenos porezne obveze ili treba zaračunati 25 % PDV-a? Kada nastaje obveza obračuna PDV-a na obavljene usluge?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Porez na dodanu vrijednost i porez po odbitku na franšiznu pristojbu

Trgovačko društvo, obveznik PDV-a, na temelju sklopljena Ugovora o franšizingu obvezno je platiti davatelju franšize, poduzetniku iz Velike Britanije, početnu franšiznu pristojbu za korištenje trgovačkim znakom i poslovnim znanjem i iskustvom u pružanju usluge poučavanja brzog čitanja. Početna franšizna pristojba daje primatelju franšize pravo na korištenje franšizom u razdoblju od 10 godina. Podliježe li plaćanje početne franšizne pristojbe obračunu poreza na dodanu vrijednost i obračunu poreza po odbitku te kada nastaje obveza njihova obračuna?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Sklapanje ugovora o radu – ovlasti prokurista

Ima li prokurist ovlasti potpisati ugovor o radu?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Trajno stručno usavršavanje odvjetnika

Postoji li obveza usavršavanje odvjetnika i ako da, čime je ustanovljena?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Usavršavanje stečajnog upravitelja i polaganje stečajno-upraviteljskog ispita

Čime je ustanovljena obveza usavršavanja stečajnog upravitelja i obveza polaganja stručnog ispita?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Travanj 2022.
Isplata dobitka društvu u Švicarskoj

Plaća li se porez po odbitku prilikom isplate dobitka jednom od članova društva u Švicarskoj, po kojim uvjetima i po kojoj stopi? Član društva u Hrvatskoj je pravna osoba u Švicarskoj koja sudjeluje sa 70 % udjela u kapitalu te da se taj omjer nije mijenjao u posljednjih 5 godina.

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Otpis obveze koja je zastarjela

Društvo ima dug prema dobavljaču za koji je nastupila zastara. Je li potrebno otpisivati dug u financijskim izvještajima? Koja je odgovornost računovođe ako se dug ne otpiše?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Oporezivanje usluge oglašavanje nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj

Hrvatski obveznik PDV-a obavio je uslugu oglašavanja nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV-a iz druge države članice EU-a. Smatra li se usluga oglašavanja nekretnine uslugom u vezi s nepokretnom imovinom, odnosno je li mjesto obavljanja i oporezivanja takve usluge mjesto gdje se nalazi nekretnina?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Rok za predaju Obrasca PDV kada zadnji dan roka pada na blagdan ili neradni dan

Koji je zadnji dan roka za predaju Obrasca PDV kad zadnji dan roka padne u nedjelju?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Donacija koju trgovačko društvo primi za sanaciju posljedica potresa na području proglašene katastrofe

Trgovačko društvo, obveznik poreza na dobitak s područja Petrinje, primilo je u siječnju 2022. godine novčanu potporu za sanaciju posljedica od potresa na području proglašene katastrofe. Predstavlja li primljena potpora prihod oporeziv porezom na dobitak?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Prenošenje i korištenje godišnjeg odmora u sljedećoj kalendarskoj godini

Radnik je za 2021. godinu stekao pravo na 24 dana godišnjeg odmora te je u 2021. godini iskoristio dva tjedna godišnjeg odmora (12 dana), a ostatak prenio u 2022. godinu. Radnik sada odbija iskoristiti ostatak godišnjeg odmora iz 2021. godine koji mu pripada te traži da mu se umjesto toga preostali dio godišnjeg odmora isplati u vidu naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Može li se radniku isplatiti takva naknada ili mu poslodavac mora omogućiti korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Državljani EGP-a kao osnivači obrta u RH

Mogu li državljani EGP-a osnovati obrt u RH i pod kojim uvjetima?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Ožujak 2022.
Porezno motrište troškova utvrđenih u poreznom nadzoru

Društvu je na temelju poreznoga nadzora utvrđena obveza poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV). Navedeno je društvo u skladu s rješenjem Porezne uprave uplatilo PDV koji je utvrđen u rješenju te kamate, nakon čega je to društvo pokrenulo upravni postupak. Navedeno je društvo očekivalo kako će se upravni spor okončati u korist toga društva te je stoga knjiženje plaćenog PDV-a i kamata evidentiralo na teret potraživanja od države, a ne na teret troškova razdoblja. Nakon više godina društvo je zaprimilo konačnu presudu upravnog suda kojom nije usvojen tužbeni zahtjev. Nakon toga, u društvu je donesena odluka da će se plaćeni PDV po nadzoru i pripadajuće kamate evidentirati na teret rashoda društva. Kakav je porezni položaj tih troškova s motrišta poreza na dobitak ovisno o tome evidentiraju li se ti troškovi na teret zadržanih dobitaka ili na teret rashoda?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Porezno motrište trostranih poslova

U prvoj transakciji kupoprodaje porezni obveznik iz Njemačke izdaje račun za robu poreznom obvezniku iz Republike Hrvatske (dalje: RH, prvo društvo), a roba se otprema iz Njemačke u Mađarsku, pri čemu troškove prijevoza snosi porezni obveznik iz RH. U drugoj transakciji roba se otprema iz Mađarske u RH, pri čemu račun za navedenu robu izdaje mađarski porezni obveznik hrvatskom poreznom obvezniku (drugom društvu), a troškove prijevoza snosi porezni obveznik iz Mađarske. Koje je porezno motrište navedenih transakcija odnosno kakav je tretman PDV-a u navedenim isporukama?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcem iz BiH i s poslodavcem iz RH

Zanima nas može li hrvatski državljanin, koji ima prijavljeno prebivalište u BiH i koji u BiH ima zasnovan radni odnos na 4 sata (nepuno radno vrijeme), istodobno prijaviti u RH mirovinsko osiguranje i u RH i zasnovati radni odnos na 4 sata (nepuno radno vrijeme)?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
    napredna pretraga