Pitanja i odgovori

Siječanj 2022.
Oporezivanje usluge procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj

Hrvatski obveznik PDV-a obavio je uslugu procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV-a iz druge države članice EU-a. Kakav je porezni položaj navedene usluge?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Usluga montaže i isporuke guma poreznom obvezniku iz Europske unije

Hrvatsko društvo, obveznik PDV-a obavlja isporuku i montažu autoguma poreznom obvezniku iz Europske unije. Isporuka i montaža obavljaju se u Republici Hrvatskoj. Društvo u svojem cjeniku ima posebno iskazanu cijenu novih autoguma, a posebno cijenu montaže. Kakav je porezni položaj isporuke autoguma s montažom, odnosno smatra li se navedeni poslovni događaj jedinstvenim ili se treba podijeliti na dva događaja, isporuku guma i uslugu montaže?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Evidencija o radnom vremenu ustupljenih radnika

Treba li korisnik voditi evidenciju o radnom vremenu za radnike koje mu je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Pravo na godišnji odmor i prekršajna odgovornost poslodavca

Odgovara li poslodavac koji radniku ne omogući godišnji odmor za prekršaj?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine, koliko sada iznosi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i koliki se dio plaće od tada plijeni?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Ovlasti prokurista pri kupoprodaji motornog vozila u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je imenovan prokuristom

Koje su ovlasti prokurista kod prodaje automobila koji je u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je on prokurist?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Prosinac 2021.
Prijava poreza na promet nekretnina kod prodaje građevine uz primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze

Trgovačko društvo, obveznik PDV-a, prodalo je drugom obvezniku PDV-a nekretninu (poslovnu zgradu) korištenu više od dvije godine. Prodavatelj u prometu ne primjenjuje oslobođenje prema čl. 40. st. 1. t. j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nego prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Je li u ovom slučaju potrebno prijaviti promet nekretnina te tko je obveznik prijave?

Ponedjeljak, 13.12.2021.
Potvrda o ispravku odbitka pretporeza zbog naknadnog odobrenja kupcu

Hrvatsko društvo – obveznik poreza na dodanu vrijednost kao isporučitelj ispostavlja odobrenje kupcu – tuzemnom obvezniku PDV-a na osnovi prijašnjih isporuka. Kada isporučitelj smije ispraviti PDV koji se odnosi na takvo smanjenje porezne osnovice te može li se potvrda o ispravku odbitka pretporeza zbog naknadnog odobrenja dostaviti kupcu elektroničkim putem?

Ponedjeljak, 13.12.2021.
Nastanak obveze PDV-a kod isporuke dobara na temelju kupoprodajnog ugovora s obročnom otplatom cijene

rgovačko društvo koje se bavi prodajom opreme na veliko željelo bi svojim kupcima omogućiti prodaju na rate tako da kupac odmah plati 1/3 vrijednosti isporuke, a u sljedeće 2 godine još po 1/3 u svakoj godini. Smije li Društvo izdavati račune prema uplatama, a ne sve odjednom? Društvo je obveznik plaćanja PDV-a prema izdanim računima.

Ponedjeljak, 13.12.2021.
Studeni 2021.
Odricanje od prava na otpremninu

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na isplatu otpremnine. Je li takva odredba ugovora o radu dopuštena i valjana?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Videonadzor stambenih te poslovno-stambenih zgrada

Je li moguće uvesti videonadzor u stambenoj zgradi i kako?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Naknada za samoizolaciju nositelja samostalne djelatnosti odvjetnika i obračun doprinosa

Pripada li odvjetniku kao nositelju samostalne djelatnosti pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad zbog izrečene mjere samoizolacije (uputnica D0) koja je trajala od 1. do 20. studenoga? Kako u tom mjesecu obračunati doprinose i popuniti Obrazac JOPPD?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Neoporeziva isplata otpremnine direktoru društva

Kolika je svota neoporezive otpremnine koja se može isplatiti direktoru društva koji je zaposlen u društvu na temelju ugovora o radu? Ugovorom o radu direktoru je osigurano pravo od šest mjesečnih osnovnih plaća u slučaju raskida Ugovora. Direktor je opozvan u skladu s čl. 424. Zakona o trgovačkim društvima Odlukom o opozivu i imenovanju Uprave društva. Opozivom se raskida ugovor o radu.

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Porezno motrište rashodovanja dugotrajne materijalne imovine

Društvo X d.o.o. koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) planira rashodovati dio svoje dugotrajne materijalne imovine (uglavnom opreme), a dio će se prodati. Kakvo je računovodstveno i porezno motrište rashodovanja te imovine te kakav je porezni položaj manjkova imovine (za opremu koja se više fizički ne nalazi u društvu)?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Porezno motrište prodaje imovine članu društva

Društvo X d.o.o. koje je obveznik poreze na dodanu vrijednost (dalje: PDV) u 2021. godini, u sljedećoj godini (2022.) planira izići iz sustava PDV-a i otvoriti postupak likvidacije. Dio opreme (dugotrajne imovine) koja se u postupku likvidacije neće uspjeti prodati trećim osobama, prodat će se na kraju postupka likvidacije vlasniku društva koji je nerezident. Kakav je porezni položaj takve prodaje? Društvo nema evidentiranih zadržanih dobitaka (posluje s gubitkom).

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Porezno motrište izuzimanja nekretnine iz obrta „dobitaša“

Kako treba u poslovnim knjigama obrta koji je obveznik poreza na dobitak („dobitaša“) iskazati izuzimanje nekretnine koja je prije 15 godina unesena u obrt zapisnikom o ulaganju osobne imovine? Nabavna vrijednost te nekretnine je 450.000,00 kn, sadašnja vrijednost je nula, a tržišna vrijednost utvrđena procjenom sudskog vještaka je 85.000,00 kn.

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Listopad 2021.
Zaračunavanje građevinskih usluga općini

Ako trgovačko društvo fakturira građevinske radove općini koja je upisana u registar obveznika PDV-a treba li na isporuku primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze? Ako da, na koji se način navedeno iskazuje u Obrascu PDV?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Priznavanje troška ugovornih penala

rema sklopljenom ugovoru s nepovezanim trgovačkim društvom iz tuzemstva, zbog kašnjenja u isporuci trgovačko društvo obvezno je platiti ugovorene penale. Smatraju li se ugovorni penali porezno priznatim troškom?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Oporezivanje pristupa izložbi

Tuzemni porezni obveznik organizira umjetničku izložbu na području Republike Hrvatske. Pristup izložbi bit će fakturiran poreznim obveznicima iz EU-a i trećih zemalja te osobama koje nisu porezni obveznici, također iz EU-a i trećih zemalja. Treba li na uslugu pristupa izložbi u tom slučaju zaračunati PDV ili se može primijeniti prijenos porezne obveze / oslobođenje?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Ugovaranje povećane plaće

Mora li poslodavac pri sastavljanu ugovora o radu uglaviti u njega koliko iznosi dodatak na plaću?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Prekovremeni rad trudne radnice

Može li trudnica koja radi (trudna radnica) raditi prekovremeno?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Spajanje i radni odnosi

Postoji li, zbog statusne promjene spajanja, obveza spajanjem zasnovati novi radni odnos radnika koji su radili kod poslodavaca koji su prestali postojati?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Otkazni rok – početak tijeka toga roka

Radnik nam je uručio odluku o redovitom otkazu ugovora o radu. Kada počinje teći otkazni rok?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Rujan 2021.
Iskazivanje primljenih potpora za podizanje višegodišnjih nasada

Kako se računovodstveno prate potpore za podizanje višegodišnjih nasada kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (dalje: OPG) koji su obveznici poreza na dobitak, a kako kod OPG-a koji su obveznici poreza na dohodak?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Porezno motrište izvoza dobara u drugoj zemlji članici EU-a

Društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) primilo je račun od njemačkoga poreznog obveznika za robu. Roba je isporučena na području Njemačke gdje je hrvatski porezni obveznik preuzeo raspolaganje navedenom robom. Društvo iz RH obavlja izvoz navedene robe iz Njemačke u Tursku i za te se potrebe registriralo za potrebe PDV-a u Njemačkoj. Kakav je porezni položaj navedenih isporuka s motrišta PDV-a u RH?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Porezno motrište projektiranja nekretnina koje se grade u drugim državama članicama EU-a

Društvo iz RH obavlja usluge projektiranja za nekretnine koje se nalaze u drugim državama članicama Europske unije (dalje: EU) odnosno u Austriji i Njemačkoj poreznim obveznicima iz tih drugih zemalja članica EU-a. Kakav je porezni položaj tih usluga, odnosno treba li na navedene isporuke obračunavati hrvatski PDV te kakav račun se u tim slučajevima treba izdati?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Porezno motrište prefakturiranja troškova

Društvo je sklopilo predugovor o kupnji zemljišta s vlasnikom zemljišta, u kojemu je definirano da vlasnik zemljišta daje pravo navedenom društvu da može obavljati sve radnje koje su vezane uz izdavanje građevinske dozvole za buduću gradnju građevine na tome zemljištu. Na temelju navedenoga, društvo je primilo račune za troškove javnog bilježnika, troškove agencijske provizije, račune za troškove koji se odnose na projektnu dokumentaciju – troškovi arhitekta i geodeta (uz prijenos porezne obveze) itd., koje je i platilo. Nakon toga navedeno je društvo raskinulo predugovor o kupnji zemljišta s vlasnikom zemljišta te će za navedene troškove teretiti novog kupca zemljišta i tom će društvu izdati račune za navedene isporuke. Kako se trebaju prefakturirati ti troškovi s prvog društva?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Državljani trećih zemalja kao osnivači trgovačkih društava u RH

Mogu li državljani trećih zemalja osnivati trgovačka društva u RH i pod kojim uvjetima?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Zlouporaba i kontrola bolovanja

Naš je radnik otvorio bolovanje, ali smatramo da je riječ o zlouporabi bolovanja jer smo radnika u nekoliko navrata vidjeli kako obavlja druge poslove i odlazi na sportske i slične aktivnosti. Možemo li mi kao poslodavac izvršiti kontrolu bolovanja?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Zaštita nepušača na radu

Nekoliko smo puta upozoravali radnika da na mjestu rada ne koristi elektroničku cigaretu, međutim radnik tvrdi da korištenje elektroničkih cigareta na mjestu rada nije zabranjeno. Je li radnik u pravu ili mu možemo zabraniti korištenje navedenih proizvoda?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Srpanj 2021.
Rad stranaca bez radne dozvole ili potvrde o prijavi rada

Znamo da državljani trećih zemalja za rad u RH moraju pribaviti dozvolu za boravak i rad („radna dozvola“) ili potvrdu o prijavi rada. Postoje li, međutim, neki slučajevi u kojima takvi državljani trećih zemalja mogu raditi bez navedenih dozvola?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Godišnji odmor radnika koji su bili na bolovanju

Radnik je 15. rujna 2020. godine otvorio bolovanje koje je trajalo sve do 7. srpnja 2021. godine. Radnik je nakon zatvaranja bolovanja zatražio od poslodavca da mu omogući korištenje dijela godišnjeg odmora iz 2020. godine koji radnik nije iskoristio zbog korištenja bolovanja. Ima li poslodavca obvezu udovoljiti takvom zahtjevu radnika?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Tuzemni prijenos porezne obveze prilikom obnove zgrade

Može li porezni obveznik primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze na uslugu izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrade projekta uklanjanja i obnove zgrade te kontrolu projekta? Sve navedene usluge obavljaju se u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Priznavanja troškova hrane i pića vezanih uz organizaciju seminara

Trgovačko društvo bavi se organizacijom seminara i raznih događanja. Naknada za pristup tim događanjima je naplatna te uključuje obrok i napitak, što se navodi prilikom oglašavanja. Jesu li ti troškovi obroka i napitaka porezno priznani ili se smatraju reprezentacijom? Treba li na računima prema sudionicima biti iskazana stavka koja označava obrok odnosno napitak ili je potrebno dati opis o tome što je uključeno u naknadu za pristup (kotizaciju)?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Porezni tretman vrijednosnog usklađenja zaliha

Trgovačko društvo koje se bavi trgovinom na zalihama trgovačke robe ima evidentiranu robu koja je nekurentna i čija je neto utrživa vrijednost niža od troškova nabave. Treba li i kako provesti vrijednosno usklađenje trgovačke robe i je li iskazani trošak vrijednosnog usklađenja porezno priznat?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Godišnji odmor kod prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme istekom vremena na koje je sklopljen

Dana 5. kolovoza ove godine radnici A. A. ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje istekom. Koliko ta radnica ima dana godišnjeg odmora za ovu, a koliko za prethodnu kalendarsku godinu i do kada ga može iskoristiti?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Uplata plaće u slučaju u kojemu blokirani radnik ne dostavi broj tekućeg računa poslodavcu / isplatitelju drugog primitka

Kako blokiranome radniku uplaćivati plaću ako poslodavcu bude dostavljen samo broj zaštićenog računa, a ne i tekućeg računa?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Lipanj 2021.
Prijenos gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.

Obrtnik koji je bio obveznik poreza na dohodak u 2021. godine prešao je od 1. siječnja 2021. godine na oporezivanje porezom na dobitak. Kakvo je računovodstveno i porezno postupanje pri mogućem prijenosu navedenog obrta koji je sada obveznik poreza na dobitak kao gospodarske cjeline u trgovačko društvo? Kako treba postupiti sa žiroračunom obrtnika, imovinom itd.?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Obračun PDV-a na stjecanje usluga demontaže iz Slovenije

Porezni obveznik iz RH primio je račun za uslugu demontaže stroja od društva iz Slovenije koji nema valjani PDV identifikacijski broj (dalje: PDV ID broj). Postoji li obveza obračuna PDV-a na navedenu uslugu u RH?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja i spajanja d.o.o.-a

S pravnog motrišta obavlja se pripajanje ili spajanje triju društava s ograničenom odgovornošću (d.o.o.-a) čiji su udjeli u vlasništvu iste fizičke osobe. Dva od navedenih triju d.o.o.-a su u sustavu poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV), a treći d.o.o. nije u sustavu PDV-a i to društvo još ne obavlja registriranu djelatnost. S datumom 1. siječnja 2022. godine planira se pripajanje ili spajanje tih triju d.o.o.-a u jedan d.o.o. Pitanje se odnosi na to kakvo je računovodstveno motrište navedenog pripajanja ili spajanja te treba li se za to obaviti revizija?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Bolovanje zaposlenih umirovljenika – samoizolacija

Ima li umirovljenik stariji od 65 godina koji je zaposlen na pola radnog vremena pravo na naknadu plaće za vrijeme trajanja samoizolacije, u kojoj svoti i na čiji teret?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina

Umirovljenik, korisnik starosne mirovine, ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama. Može li korisnik starosne mirovine ostvarivati dohodak od najma koji će prelaziti prag od 300.000 kuna u jednoj godini, a da mu se istodobno ne obustavi mirovina?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Provedba ovrhe na naknadi za vrijeme godišnjeg odmora

Uplaćuje li se naknada za vrijeme godišnjeg odmora na radnikov zaštićeni račun?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Pojam dopunskog rada

Što je to dopunski rad i kojim je člankom zakona uređen?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Godišnji odmor u slučaju rada s nepunim radnim vremenom kod dvaju poslodavaca

Kako se utvrđuje godišnji odmor radnika koji radi kod dvaju poslodavaca s nepunim radnim vremenom i to po dvadeset sati tjedno kod svakog?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Svibanj 2021.
Neoporezive isplate otpremnine – što se smatra radom kod istog poslodavca?

Društvo je radnici otkazalo ugovor o radu osobno uvjetovanim otkazom nakon tri godine neprekinutog staža. Radnica je prethodno ostvarila 5 godina neprekinutoga radnog staža u društvu koje je povezano sa sadašnjim poslodavcem tako da su dio iste grupacije, odnosno imaju istog osnivača. Povezana se društva ne bave istom djelatnošću te ni u jednom trenutku nije došlo do pravnog posla ni do bilo kakve statusne promjene koja bi na bilo koji način imala veze s prelaskom radnice na novo radno mjesto nakon 5 godina rada kod prethodnog poslodavca. Pravilnikom o radu nisu osigurana veća prava od onih što ih propisuje Zakon o radu u djelu otpremnina. Može li društvo isplatiti neoporezivu svotu otpremnine koja u izračunu obuhvaća razdoblje od 8 godina neprekinutog staža (pet godina kod prvog poslodavca i tri godine kod drugog poslodavca)?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka kod podjele društva s osnivanjem

Članovi društva „Građenje“ d.o.o., fizičke osobe A, B i C, odlučili su izdvojiti dio imovine iz društva „Građenje“ d.o.o. u drugo društvo tako da se provede statusna promjena podjele društva, i to odvajanje s osnivanjem. Društvo koje se dijeli smanjilo bi svoj temeljni kapital za svotu koja predstavlja svotu temeljnog kapitala novoosnovanog društva. Dolazi li prilikom stjecanja udjela u novoosnovanom društvu do prometa koji je oporeziv porezom na dohodak od kapitala?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Izdavanje računa u maloprodaji

Društvo obavlja proizvodnu djelatnost i djelatnost maloprodaje. Račune za prodaju robe izdaje u maloprodaji fizičkim osobama (krajnjim potrošačima) i pravnim osobama. Pri tome s pravnim osobama ne ugovara posebne uvjete prodaje (vezano uz plaćanja, rokove isporuke i sl.) odnosno ti su kupci u skladu s uvjetima prodaje izjednačeni s kupcima koji su fizičke osobe odnosno krajnji potrošači te svi kupci imaju obvezu plaćanja robe prije preuzimanja. Pitanje je može li to društvo koje je registrirano za djelatnost maloprodaje iz maloprodaje izdavati veleprodajne račune pravnim osobama.

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Uvoz robe u Italiju i prodaja te robe na području Italije

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) kupilo je robu u Kini. Navedena se roba doprema iz Kine u Italiju (bez dopreme u RH) te se u Italiji za tu robu provodi carinski postupak uvoza robe. Društvo iz RH imenovalo je poreznog zastupnika u Italiji, a koje je za to društvo iz RH ishodilo talijanski PDV ID broj. Pri uvozu robe u Italiju hrvatsko društvo koristi talijanski PDV ID broj. Navedena se roba prodaje na području Italije trgovačkim društvima, državnim institucijama, te se uz to navedena roba prodaje i dalje u druge države članice EU-a. Budući da je društvo iz RH registrirano za potrebe PDV-a u Italiji, porezni zastupnik u Italiji za to društvo obračunava PDV za isporuke dobara na području Italije i predaje obrasce PDV u Italiji. Pitanje se odnosi na porezno motrište takvih transakcija kupoprodaje odnosno pravila koja se u tim poslovima trebaju primijeniti s motrišta poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV)?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Provedba izbora za radničko vijeće putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija

U kojim se slučajevima izbor za radničko vijeće može održati uporabom informacijsko-komunikacijske tehnologije?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
    napredna pretraga