Pitanja i odgovori

Ožujak 2022.
Istodobni rad za poslodavca u RH i u državi EU-a

Zaposlenik društva u RH, koji je prijavljen u socijalna osiguranja u RH, prethodno je bio prijavljen u radni odnos i socijalna osiguranja Njemačke, na temelju radnog odnosa s njemačkim poslodavcem. Posjeduje Obrazac A1 iz Njemačke. Navedeni zaposlenik društava u RH u objema državama ujedno je i vlasnik poslovnih udjela i član je uprave društva u RH, a njemački je državljanin. U RH boravi manje od 183 dana godišnje. Zanima nas u može li njemački državljanin biti socijalno osiguran u objema državama i porezni tretman isplata koje se odnose na obavljanje posla u RH?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Odobreni popusti zaposlenicima

Djelatnicima se omogućava 20 % popusta koji mogu iskoristiti za jednokratnu kupnju u nekoj od poslovnica društva. Jednak popust od 20 % omogućen je i kupcima u vidu nekih promidžbenih akcija, ali samo u određene dane i u određenim trgovačkim centrima. Kakav je porezni tretman danih popusta djelatnicima?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Godišnji odmor u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu

Postoji li obveza poslodavac dati radniku godišnji odmor prilikom sporazumnog prestanka ugovora o radu?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Noćni rad – ugovaranje

Postoji li obveza da ugovor o radu sadržava podatak o noćnom radu?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Mogućnost ustege isplate dijela radnikove plaće zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti

Može li poslodavac radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće, smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u prethodnom mjesecu?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Veljača 2022.
Porez po odbitku na isplatu dobiti povezanom društvu iz EU-a

Hrvatsko trgovačko društvo „A d.o.o.“ iz Zagreba isplaćuje dobitak društvu majci „B GmbH“ iz Graza, Austrija. Austrijsko društvo ima 100 % udjela u hrvatskom društvu. Austrijsko društvo ima taj udio u hrvatskom društvu u neprekidnom razdoblju od 14 mjeseci. Treba li društvo „A“ pri isplati dobitka austrijskom društvu „B“ obračunati i platiti porez po odbitku i ako da, po kojoj stopi?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Ispravak obračunanog poreza na dodanu vrijednost zbog nemogućnosti naplate

Društvo „A“ iz Zagreba obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Društvo ima nepodmirena potraživanja za isporuke dobara i usluga od nekoliko kupaca. Potraživanja su zastarjela te društvo ocjenjuje da ih neće moći naplatiti nego donosi odluku o njihovu otpisu. Ima li društvo pravo na ispravak obračunanog PDV-a na takve isporuke?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Oporezivanje primitaka od rudarenja kriptovaluta

Oporezuje li se i kako primitak od rudarenja kriptovaluta ako se one ne pretvaraju u fiat valutu? Porezni obveznik, fizička osoba, osim primitaka od rudarenja ostvaruje primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada.

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Privremena nesposobnost za rad (samoizolacija) odvjetnika koji je obveznik poreza na dobit

Kako odvjetnik, nositelj slobodnog zanimanja, obračunava doprinose ako je u siječnju 2022. godine proveo 10 dana u samoizolaciji, od 2. siječnja do 11. siječnja 2022. godine i ima doznaku od liječnika s oznakom D0?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Izvanredni otkaz ugovora o radu

Radnik više od pet dana nije došao na radno mjesto te ne odgovara na pozive poslodavca. Uvidom u sustav e-Zdravstveno utvrđeno je da radniku nije utvrđena privremena nesposobnost za rad. Poslodavac traži da radnik bude odmah odjavljen iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, bez donošenja i dostave odluke o otkazu radniku. Jednako tako, poslodavac ne želi da radniku isplatimo naknadu za neiskorišteni godišnji odmor jer tvrdi da se navedena naknada ne isplaćuje radnicima koji su „skrivili“ odluku o otkazu. Zanima nas bi li navedeno postupanje bilo u skladu s važećim propisima?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Rad državljana trećih zemalja putem agencija za privremeno zapošljavanje

Može li agencija za privremeno zapošljavanje sklapati ugovore o radu s državljanima trećih zemalja? Pribavlja li u tom slučaju dozvolu za boravak i rad agencija za privremeno zapošljavanje ili korisnik i pod kojim uvjetima?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Siječanj 2022.
Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d.o.o.-a radi vraćanja uloga

Član društva ima namjeru smanjiti temeljni kapital u društvu s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) u kojemu drži 100 % udjela. Smanjenje temeljnog kapitala planira se provesti sa sadašnje vrijednosti na 20.000,00 kn. Navedeni temeljni kapital koji je upisan u trgovačkom sudu evidentiran je s naslova vanjske uplate člana društva kod osnivanja toga društva. To će se smanjenje provesti radi vraćanja uloga članu društva, a isplata će se obaviti u nekretnini odnosno stanu koji je evidentiran kao imovina toga društva. Navedeni stan je uporabi u društvu od 2013. godine. Kalav je porezni položaj navedene transakcije smanjenja upisanoga temeljnog kapitala?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Porezno motrište revalorizacije opreme

U društvu se planira provesti revalorizaciju opreme čija je knjigovodstvena vrijednost nula. Tržišnu (fer) vrijednost opreme utvrditi će procjenom ovlašteni sudski vještak. Kako treba evidentirati provedbu te revalorizacije u poslovnim knjigama društva te kakav je porezni položaj te revalorizacije s motrišta poreza na dobitak?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Otkup vlastitih poslovnih udjela

U društvu s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) planira se obaviti otkup vlastitih poslovnih udjela od članova toga. U bilanci toga društva evidentirana su potraživanja od tih članova društva za koja ne postoji mogućnost naplate te je zbog toga namjera da društvo otkupi vlastite poslovne udjele od tih članova kako bi se obveza koja će nastati s naslova otkupa tih udjela kompenzirala s tim potraživanjima. Kako oblikovati pričuve za otkup tih udjela jer u društvu istodobno postoje zadržani dobitci i nepokriveni gubitak iz prošle poslovne godine. Drugim riječima, pitanje je mogu li se te pričuve oblikovati iz zadržanih dobitaka odnosno bez pokrića gubitka iz prethodne godine. Taj bi se gubitak u skladu s odlukom pokrio u idućem razdoblju iz budućeg poslovanja.

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Rodiljni i roditeljski dopust odvjetnice koja je nositelj slobodnog zanimanja

Odvjetnica, koja je nositelj samostalne djelatnosti privremeno je nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom i na temelju te nesposobnosti za rad prima naknadu na teret HZZO-a. U budućnosti će primati i naknade iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Odvjetnica je Hrvatskoj odvjetničkoj komori (dalje: HOK) postavila zahtjev za odobrenjem mirovanja obavljanja djelatnosti prema čl. 61. Statuta HOK i čl. 54. st. 3. Zakona o odvjetništvu. Zaključila je ugovor o zamjeni (supstituciji) s drugim odvjetnikom koji je zamjenjuje na poslovima odvjetništva u razdoblju njezine opravdane nemogućnosti obavljanja odvjetništva. Na temelju odredaba ugovora o supstituciji odvjetniku koji mijenja odvjetnicu pripada određeni postotak nagrade predviđene Tarifom za pruženu pravnu pomoć, a ostatak pripada odvjetnici čije obavljanje djelatnosti miruje. Postoje li ograničenja u vidu primanja uplata nagrade predviđene tarifom za vrijeme korištenja prava iz čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (naknada za komplikacije u trudnoći), a potom i korištenja prava prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Prefakturiranje usluga smještaja povezanom društvu

Matično društvo „A“ iz Zagreba (obveznik PDV-a) organiziralo je dvodnevnu edukaciju za zaposlenike svojih povezanih društava iz Republike Hrvatske. Edukacija se održala u hotelu u Splitu te je matično društvo organiziralo hotelski smještaj i podmirilo račun za smještaj svih zaposlenika. Društvo „A“ želi od povezanih društava nadoknaditi troškove smještaja. Treba li prilikom prefakturiranja troškova smještaja obračunati PDV te na koju osnovicu?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Oporezivanje usluge procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj

Hrvatski obveznik PDV-a obavio je uslugu procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV-a iz druge države članice EU-a. Kakav je porezni položaj navedene usluge?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Usluga montaže i isporuke guma poreznom obvezniku iz Europske unije

Hrvatsko društvo, obveznik PDV-a obavlja isporuku i montažu autoguma poreznom obvezniku iz Europske unije. Isporuka i montaža obavljaju se u Republici Hrvatskoj. Društvo u svojem cjeniku ima posebno iskazanu cijenu novih autoguma, a posebno cijenu montaže. Kakav je porezni položaj isporuke autoguma s montažom, odnosno smatra li se navedeni poslovni događaj jedinstvenim ili se treba podijeliti na dva događaja, isporuku guma i uslugu montaže?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Evidencija o radnom vremenu ustupljenih radnika

Treba li korisnik voditi evidenciju o radnom vremenu za radnike koje mu je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Pravo na godišnji odmor i prekršajna odgovornost poslodavca

Odgovara li poslodavac koji radniku ne omogući godišnji odmor za prekršaj?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine, koliko sada iznosi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i koliki se dio plaće od tada plijeni?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Ovlasti prokurista pri kupoprodaji motornog vozila u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je imenovan prokuristom

Koje su ovlasti prokurista kod prodaje automobila koji je u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je on prokurist?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Prosinac 2021.
Prijava poreza na promet nekretnina kod prodaje građevine uz primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze

Trgovačko društvo, obveznik PDV-a, prodalo je drugom obvezniku PDV-a nekretninu (poslovnu zgradu) korištenu više od dvije godine. Prodavatelj u prometu ne primjenjuje oslobođenje prema čl. 40. st. 1. t. j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nego prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Je li u ovom slučaju potrebno prijaviti promet nekretnina te tko je obveznik prijave?

Ponedjeljak, 13.12.2021.
Potvrda o ispravku odbitka pretporeza zbog naknadnog odobrenja kupcu

Hrvatsko društvo – obveznik poreza na dodanu vrijednost kao isporučitelj ispostavlja odobrenje kupcu – tuzemnom obvezniku PDV-a na osnovi prijašnjih isporuka. Kada isporučitelj smije ispraviti PDV koji se odnosi na takvo smanjenje porezne osnovice te može li se potvrda o ispravku odbitka pretporeza zbog naknadnog odobrenja dostaviti kupcu elektroničkim putem?

Ponedjeljak, 13.12.2021.
Nastanak obveze PDV-a kod isporuke dobara na temelju kupoprodajnog ugovora s obročnom otplatom cijene

rgovačko društvo koje se bavi prodajom opreme na veliko željelo bi svojim kupcima omogućiti prodaju na rate tako da kupac odmah plati 1/3 vrijednosti isporuke, a u sljedeće 2 godine još po 1/3 u svakoj godini. Smije li Društvo izdavati račune prema uplatama, a ne sve odjednom? Društvo je obveznik plaćanja PDV-a prema izdanim računima.

Ponedjeljak, 13.12.2021.
Studeni 2021.
Odricanje od prava na otpremninu

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na isplatu otpremnine. Je li takva odredba ugovora o radu dopuštena i valjana?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Videonadzor stambenih te poslovno-stambenih zgrada

Je li moguće uvesti videonadzor u stambenoj zgradi i kako?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Naknada za samoizolaciju nositelja samostalne djelatnosti odvjetnika i obračun doprinosa

Pripada li odvjetniku kao nositelju samostalne djelatnosti pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad zbog izrečene mjere samoizolacije (uputnica D0) koja je trajala od 1. do 20. studenoga? Kako u tom mjesecu obračunati doprinose i popuniti Obrazac JOPPD?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Neoporeziva isplata otpremnine direktoru društva

Kolika je svota neoporezive otpremnine koja se može isplatiti direktoru društva koji je zaposlen u društvu na temelju ugovora o radu? Ugovorom o radu direktoru je osigurano pravo od šest mjesečnih osnovnih plaća u slučaju raskida Ugovora. Direktor je opozvan u skladu s čl. 424. Zakona o trgovačkim društvima Odlukom o opozivu i imenovanju Uprave društva. Opozivom se raskida ugovor o radu.

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Porezno motrište rashodovanja dugotrajne materijalne imovine

Društvo X d.o.o. koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) planira rashodovati dio svoje dugotrajne materijalne imovine (uglavnom opreme), a dio će se prodati. Kakvo je računovodstveno i porezno motrište rashodovanja te imovine te kakav je porezni položaj manjkova imovine (za opremu koja se više fizički ne nalazi u društvu)?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Porezno motrište prodaje imovine članu društva

Društvo X d.o.o. koje je obveznik poreze na dodanu vrijednost (dalje: PDV) u 2021. godini, u sljedećoj godini (2022.) planira izići iz sustava PDV-a i otvoriti postupak likvidacije. Dio opreme (dugotrajne imovine) koja se u postupku likvidacije neće uspjeti prodati trećim osobama, prodat će se na kraju postupka likvidacije vlasniku društva koji je nerezident. Kakav je porezni položaj takve prodaje? Društvo nema evidentiranih zadržanih dobitaka (posluje s gubitkom).

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Porezno motrište izuzimanja nekretnine iz obrta „dobitaša“

Kako treba u poslovnim knjigama obrta koji je obveznik poreza na dobitak („dobitaša“) iskazati izuzimanje nekretnine koja je prije 15 godina unesena u obrt zapisnikom o ulaganju osobne imovine? Nabavna vrijednost te nekretnine je 450.000,00 kn, sadašnja vrijednost je nula, a tržišna vrijednost utvrđena procjenom sudskog vještaka je 85.000,00 kn.

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Listopad 2021.
Zaračunavanje građevinskih usluga općini

Ako trgovačko društvo fakturira građevinske radove općini koja je upisana u registar obveznika PDV-a treba li na isporuku primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze? Ako da, na koji se način navedeno iskazuje u Obrascu PDV?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Priznavanje troška ugovornih penala

rema sklopljenom ugovoru s nepovezanim trgovačkim društvom iz tuzemstva, zbog kašnjenja u isporuci trgovačko društvo obvezno je platiti ugovorene penale. Smatraju li se ugovorni penali porezno priznatim troškom?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Oporezivanje pristupa izložbi

Tuzemni porezni obveznik organizira umjetničku izložbu na području Republike Hrvatske. Pristup izložbi bit će fakturiran poreznim obveznicima iz EU-a i trećih zemalja te osobama koje nisu porezni obveznici, također iz EU-a i trećih zemalja. Treba li na uslugu pristupa izložbi u tom slučaju zaračunati PDV ili se može primijeniti prijenos porezne obveze / oslobođenje?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Ugovaranje povećane plaće

Mora li poslodavac pri sastavljanu ugovora o radu uglaviti u njega koliko iznosi dodatak na plaću?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Prekovremeni rad trudne radnice

Može li trudnica koja radi (trudna radnica) raditi prekovremeno?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Spajanje i radni odnosi

Postoji li, zbog statusne promjene spajanja, obveza spajanjem zasnovati novi radni odnos radnika koji su radili kod poslodavaca koji su prestali postojati?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Otkazni rok – početak tijeka toga roka

Radnik nam je uručio odluku o redovitom otkazu ugovora o radu. Kada počinje teći otkazni rok?

Ponedjeljak, 11.10.2021.
Rujan 2021.
Iskazivanje primljenih potpora za podizanje višegodišnjih nasada

Kako se računovodstveno prate potpore za podizanje višegodišnjih nasada kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (dalje: OPG) koji su obveznici poreza na dobitak, a kako kod OPG-a koji su obveznici poreza na dohodak?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Porezno motrište izvoza dobara u drugoj zemlji članici EU-a

Društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) primilo je račun od njemačkoga poreznog obveznika za robu. Roba je isporučena na području Njemačke gdje je hrvatski porezni obveznik preuzeo raspolaganje navedenom robom. Društvo iz RH obavlja izvoz navedene robe iz Njemačke u Tursku i za te se potrebe registriralo za potrebe PDV-a u Njemačkoj. Kakav je porezni položaj navedenih isporuka s motrišta PDV-a u RH?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Porezno motrište projektiranja nekretnina koje se grade u drugim državama članicama EU-a

Društvo iz RH obavlja usluge projektiranja za nekretnine koje se nalaze u drugim državama članicama Europske unije (dalje: EU) odnosno u Austriji i Njemačkoj poreznim obveznicima iz tih drugih zemalja članica EU-a. Kakav je porezni položaj tih usluga, odnosno treba li na navedene isporuke obračunavati hrvatski PDV te kakav račun se u tim slučajevima treba izdati?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Porezno motrište prefakturiranja troškova

Društvo je sklopilo predugovor o kupnji zemljišta s vlasnikom zemljišta, u kojemu je definirano da vlasnik zemljišta daje pravo navedenom društvu da može obavljati sve radnje koje su vezane uz izdavanje građevinske dozvole za buduću gradnju građevine na tome zemljištu. Na temelju navedenoga, društvo je primilo račune za troškove javnog bilježnika, troškove agencijske provizije, račune za troškove koji se odnose na projektnu dokumentaciju – troškovi arhitekta i geodeta (uz prijenos porezne obveze) itd., koje je i platilo. Nakon toga navedeno je društvo raskinulo predugovor o kupnji zemljišta s vlasnikom zemljišta te će za navedene troškove teretiti novog kupca zemljišta i tom će društvu izdati račune za navedene isporuke. Kako se trebaju prefakturirati ti troškovi s prvog društva?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Državljani trećih zemalja kao osnivači trgovačkih društava u RH

Mogu li državljani trećih zemalja osnivati trgovačka društva u RH i pod kojim uvjetima?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Zlouporaba i kontrola bolovanja

Naš je radnik otvorio bolovanje, ali smatramo da je riječ o zlouporabi bolovanja jer smo radnika u nekoliko navrata vidjeli kako obavlja druge poslove i odlazi na sportske i slične aktivnosti. Možemo li mi kao poslodavac izvršiti kontrolu bolovanja?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Zaštita nepušača na radu

Nekoliko smo puta upozoravali radnika da na mjestu rada ne koristi elektroničku cigaretu, međutim radnik tvrdi da korištenje elektroničkih cigareta na mjestu rada nije zabranjeno. Je li radnik u pravu ili mu možemo zabraniti korištenje navedenih proizvoda?

Ponedjeljak, 13.09.2021.
Srpanj 2021.
Rad stranaca bez radne dozvole ili potvrde o prijavi rada

Znamo da državljani trećih zemalja za rad u RH moraju pribaviti dozvolu za boravak i rad („radna dozvola“) ili potvrdu o prijavi rada. Postoje li, međutim, neki slučajevi u kojima takvi državljani trećih zemalja mogu raditi bez navedenih dozvola?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Godišnji odmor radnika koji su bili na bolovanju

Radnik je 15. rujna 2020. godine otvorio bolovanje koje je trajalo sve do 7. srpnja 2021. godine. Radnik je nakon zatvaranja bolovanja zatražio od poslodavca da mu omogući korištenje dijela godišnjeg odmora iz 2020. godine koji radnik nije iskoristio zbog korištenja bolovanja. Ima li poslodavca obvezu udovoljiti takvom zahtjevu radnika?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Tuzemni prijenos porezne obveze prilikom obnove zgrade

Može li porezni obveznik primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze na uslugu izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrade projekta uklanjanja i obnove zgrade te kontrolu projekta? Sve navedene usluge obavljaju se u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Priznavanja troškova hrane i pića vezanih uz organizaciju seminara

Trgovačko društvo bavi se organizacijom seminara i raznih događanja. Naknada za pristup tim događanjima je naplatna te uključuje obrok i napitak, što se navodi prilikom oglašavanja. Jesu li ti troškovi obroka i napitaka porezno priznani ili se smatraju reprezentacijom? Treba li na računima prema sudionicima biti iskazana stavka koja označava obrok odnosno napitak ili je potrebno dati opis o tome što je uključeno u naknadu za pristup (kotizaciju)?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
    napredna pretraga