Pitanja i odgovori

Svibanj 2021.
Rad stranaca – sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Može li poslodavac s državljaninom treće zemlje kojemu je za rad u RH potrebna dozvola za boravak i rad sklapati uzastopne ugovore o rad na određeno vrijeme u trajanju duljem od tri godine?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Pravo na rad tražitelja međunarodne zaštite, azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom

Mogu li osobe koje su u RH zatražile azil raditi kod poslodavaca i moraju li za zasnivanje radnog odnosa ishoditi dozvolu za boravak i rad?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Travanj 2021.
Oporezivanje dohotka s osnove otkupa potraživanja

Porezni obveznik (cedent) ustupio je svoje potraživanje od dužnika (cesusa) fizičkoj osobi (cesionaru). Ustup potraživanja je naplaćen cesionaru u svoti nominalne vrijednosti potraživanja. Fizička osoba (cesionar) je naplatila potraživanje sudskim putem, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Ima li fizička osoba koja je prema ugovoru naplatila stečenu tražbinu i sporedna prava (glavnicu + zakonsku zateznu kamatu) obvezu plaćanja poreznih davanja na temelju tog primitka?

Ponedjeljak, 12.04.2021.
Isplata naknada za neiskorišteni godišnji odmor osobi mlađoj od 30 godina

Društvo koristi mogućnost oslobađanja od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za radnika A. B. koji je zaposlen na neodređeno vrijeme te je u trenutku zapošljavanje bio mlađi od 30 godina. Društvo prekida ugovor o radu zaposleniku poslovno uvjetovanim otkazom 31. ožujka. Radnik je u cijelosti iskoristio dio godišnjeg odmora na koji je ostvario pravo za 2020. godinu, ali za 2021. godinu još nije koristio godišnji odmor. Može li se na isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor također primijeniti oslobođenje od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje?

Ponedjeljak, 12.04.2021.
Korištenje godišnjeg odmora

Mora li radnik u kalendarskoj godini u kojoj je stekao pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju („u komadu“)?

Ponedjeljak, 12.04.2021.
Digitalni nomadi

Pod kojim uvjetima državljani trećih zemalja mogu u RH boraviti kao digitalni nomadi?

Ponedjeljak, 12.04.2021.
Ožujak 2021.
Dnevnice za rad na terenu

Kakav je porezni položaj isplate dnevnice za rad na terenu koja je viša od 120,00 kuna dnevno radniku koji svaki dan putuje kući? Obveznik smo primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Od kada vrijedi povećanje temeljnog kapitala

Članovi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću donijeli su odluku da se iz zakonskih pričuva koje su oblikovane u proteklim razdobljima poveća temeljni kapital s 10,00 kn na 20.000,00 kn. Odluka je donesena 22. prosinca 2020. godine. Društvo je u 2020. godini ostvarilo dobitak od 40.000,00 kn. Upis odluke na sudskom registru proveden je 17. siječnja 2021. godine. Treba li se u bilanci za 2020. godinu izdvajati četvrtina dobitka u zakonske pričuve iako je Odluka o povećanju donesena i svi su dokumenti predani javnom bilježniku prije kraja financijske godine?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Usluga na opremi koja će postati sastavni dio nekretnine

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV-a pruža usluge provjere energetskog transformatora drugom tuzemnom poreznom obvezniku. Navedeni transformator u trenutku pružanja usluge nalazi se u Republici Hrvatskoj. Transformator će u budućnosti biti ugrađen u nekretninu koja se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Treba li na navedenu uslugu obračunati PDV ili navedena usluga nije predmet oporezivanja Zakonom o porezu na dodanu vrijednost?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Predaja financijskih i poreznih izvješća u slučaju obustave postupka likvidacije

Trgovačko društvo s datumom 1. kolovoza 2019. godine pokrenulo je postupak likvidacije, a 15. prosinca 2020. godine obustavlja se postupak likvidacije. Treba li navedeno društvo predati financijska i porezna izvješća na dan obustave postupka likvidacije i koji su rokovi predaje te kako postupiti s preostalim razdobljem do kraja kalendarske godine?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Primjena oslobođenja na usluge zdravstvenih pregleda

Trgovačko društvo koje je u sustavu pruža usluge zdravstvenih pregleda u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja te zdravstvenih pregleda o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima. S obzirom na to da su izmijenjene odredbe Pravilnika o PDV-u kojima je bilo uređeno da se te usluge ne smatraju oslobođenima isporukama, smatraju li se sada te usluge oslobođenima ili su i dalje oporezive? Ako su isporuke sada oslobođene, koju je napomenu na računu potrebno navesti?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Povratak s rodiljnog dopusta i mogućnost korištenja godišnjeg odmora

Može li radnica koja dobiva otkaz kao „tehnološki višak” nakon isteka rodiljnog dopusta odmah ići na godišnji i za vrijeme tog odmora “ukalupiti“ se u rok iz čl. 34. Zakona o radu?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Veljača 2021.
Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu

Na koji način poslodavac mora postupiti ako zaprimi pritužbu o uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju na radnom mjestu?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Obveze trgovaca koji pružaju javne usluge

Koje obveze trgovci koji pružaju javne usluge imaju prema potrošačima?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Naknada za bolovanje zbog ozljede na radu

Radnik je u prosincu 2020. godine zadobio ozljedu na redovitom putu od stana do mjesta rada. U trenutku obračuna plaće poslodavac ne raspolaže potvrđenom prijavom ozljede na radu HZZO-a. Koji su postupci kod isplate plaće za prosinac, a koji nakon što se prizna ozljeda na radu?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Oporezivanje naknade štete radniku za slučaj pretrpljenog straha na radnom mjestu

Kolektivnim ugovorom određena je odgovornost poslodavca za nadoknadu štete u slučaju napada od strane korisnika na radnika na radnom mjestu i u slučaju kada radnik nije pretrpio fizičke ozljede nego samo strah. Smatra li se odšteta radniku u tom slučaju oporezivim primitkom?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH

Društvo u Republici Hrvatskoj planira poslovati tako da kupuje robu u Slovačkoj te da navedenu robu prodaje izravno u Tursku, bez dopreme u Republiku Hrvatsku (dalje: RH). Pitanje se odnosi na porezno motrište takvih transakcija kupoprodaje odnosno pravila koja se u tim poslovima trebaju primijeniti s motrišta poreza na dodanu vrijednost.

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je porezni obveznik u RH planira zatražiti povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) iz Njemačke po računima za usluge koje su povezane s izlaganjem na sajmu u Njemačkoj (najam dvorane i pripadajuće režije, najam namještaja, najam sajamske opreme, catering i dr.). Računi za koje je zatražen povrat PDV-a izdani su na hrvatski PDV ID broj društva sa sjedištem u RH. Pod kojim uvjetima društvo sa sjedištem u RH može ostvariti navedeni povrat?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Siječanj 2021.
Sezonsko sniženje i posebni oblici prodaje

Što su posebni oblici prodaje i u kojim slučajevima trgovac može organizirati sezonsko sniženje?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Posredovanje u prometu nekretnina

Tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretnina?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Kupnja na pokus

Koja su glavna obilježja kupnje na pokus?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Plaćeni dopust radi saniranja šteta nastalih u potresu

Radnik od poslodavca traži slobodne dane (plaćeni dopust) za saniranje šteta nastalih na radnikovoj nekretnini koje su nastale u nedavnim potresima. Ima li radnik pravo na plaćeni dopust u takvim slučajevima ili odluka ovisi o volji poslodavca?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Način oporezivanja dohotka od imovine i imovinskih prava

Fizička osoba, rezident, stekla je imovinska prava na temelju ugovora o prijenosu imovinskih prava bez naknade, od oca. Imovinska prava su registrirana u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo na području RH gdje se prodaju proizvodi označeni navedenim zaštitnim znakom. Imovinska prava se sastoje od zaštitnog znaka kojim se označavaju određeni proizvodi i imena (branda) zaštićenog u obliku riječi. Fizička osoba želi navedena imovinska prava ugovorom o korištenju imovinskih prava uz naknadu dati na korištenje društvu u RH koje svoje proizvode označava navedenim imovinskim pravom i prodaje. Hoće li dohodak od imovinskih prava biti oporeziv u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, čl. 62. st. 2. iako će fizička osoba u jednoj kalendarskoj godini ostvariti primitak veći od 300.000,00 kn? Treba li s osnove navedenog dohotka od imovinskog prava porezni obveznik podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak? Može li se primitak od ustupanja imovinskih prava oporezivati na način koji je propisan za samostalnu djelatnost?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

izička osoba u 2020. godini ima dva izvora dohotka, dohodak od nesamostalnog rada (plaća) i drugi dohodak po osnovi članstva u nadzornom odboru (kod drugog isplatitelja). Poslodavac, isplatitelj plaće, je tijekom godine primijenio godišnje ograničenje iz čl. 206. st. 3. Zakona o doprinosima te nije više obračunavao niti uplaćivao doprinose nakon što je kroz plaće obračunan MIO I. na ukupnu svotu od 629.424,00 kn. Međutim, isplatitelj drugog dohotka kod svake je isplate obračunao i uplatio doprinose. Ostvaruje li fizička osoba pravo na povrat preplaćenog dijela iznad najviše godišnje osnovice za MIO I. i kako se to pravo ostvaruje?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Oblikovanje kapitalnih pričuva iz zajma i kamata

Članovi društva – dvije fizičke osobe od kojih svaka ima jedna udio u kapitalu oblikovale bi kapitalne pričuve iz danih zajmova trgovačko društvu te kamata koje su obračunane na te zajmove. Jedan član društva je rezident Republike Hrvatske, a drugi je rezident Velike Britanije. Mogu li se na iz navedenih izvora oblikovati kapitalne pričuve i koje su porezne obveze? Postoji li ograničenje u isplati tih pričuva u budućnosti i treba li pri isplati obračunavati porez na dohodak od kapitala?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Prosinac 2020.
Ovrha na naknadi za obavljeni studentski posao

Zbog aktualne situacije angažirali smo za rad studenta / izvođača. On nas traži da mu naknadu uplatimo na njegov zaštićeni račun koji nam je dostavio. Zanima nas je li dopušteno naknadu za obavljeni studentski posao uplatiti na studentov zaštićeni račun?

Utorak, 15.12.2020.
Studeni 2020.
Ulaze li potpore HZZ-a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020. godinu za obveznike podjele pretporeza?

Porezni obveznik koji odbija pretporez tijekom tekuće godine na temelju privremenog izračuna primio je HZZ-ovu potporu za očuvanje radnih mjesta po mjeri „ožujak – svibanj (COVID- 19)“, a navedene potpore dodjeljuje Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Smatraju li se potpore koje isplaćuje HZZ subvencijama koje je porezni obveznik obvezan unijeti u nazivnik formule za izračun svote razmjernog odbitka pretporeza?

Petak, 13.11.2020.
Porez na kuće za odmor koje se iznajmljuju

Iznajmljivač apartmana u Hrvatskoj, državljanin države članice EU-a koji obavlja usluge smještaja, dobio je porezno rješenje upravnog tijela lokalne samouprave o plaćanju poreza na kuće za odmor (u skladu Odlukom upravnog tijela jedinice lokalne samouprave gdje je propisano da se taj porez plaća u svoti od 15 kn/m2 korisne površine kuće za odmor). Iznajmljivač nerezident upisan je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost te utvrđuje i plaća porez na dohodak u paušalnoj svoti po osnovi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja ovog apartmana. Smatra li se iznajmljivač obveznikom plaćanja lokalnog poreza na kuće za odmor?

Petak, 13.11.2020.
Isticanje podataka na poslovnom papiru i mrežnoj stranici društva

Koje podatke trgovačko društvo mora istaknuti na svojim poslovnim papirima i mrežnoj stranici?

Petak, 13.11.2020.
Otkaz ugovora o radu

Koja je razlika između osobno uvjetovanog otkaza i otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanja radnika?

Petak, 13.11.2020.
Rad s računalom

Koje su obveze poslodavca u vezi sa zaštitom na radu radnika koji obavljaju poslove radnog mjesta s računalom?

Petak, 13.11.2020.
(Ne)oporeziva potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (sestre) i plaćeni dopust

Našoj je radnici umrla sestra, kao članica njezine uže obitelji. Zanima nas ima li ta radnica pravo na neoporezivu potporu u takvom slučaju te ima li pravo na kakav dopust?

Petak, 13.11.2020.
Utjecaj bolovanja na izvanredni otkaz

Je li poslodavac u obvezi čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu (i odjaviti ga), koju je odbio primiti na radnom mjestu, nakon čega je (dan poslije) otvorio bolovanje?

Petak, 13.11.2020.
Listopad 2020.
Ostvarivanje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona

Fizička osoba S. L. zaposlena je u trgovačkom društvu L d.o.o., a ujedno je član tog društva te član uprave. Trgovačko društvo je u sustavu PDV-a. Zbog toga što se kao kupci javljaju i drugi poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, fizička osoba namjerava otvoriti obrt koji bi pružao iste usluge kao i trgovačko društvo. Namjera je da se porez na dohodak po osnovi obavljanja obrtničke djelatnosti plaća paušalno i da obrt ne uđe u sustav PDV-a. Izlaže li se obrtnik kakvom poreznom riziku i postoji li kakva zakonska zapreka u opisanom slučaju?

Utorak, 20.10.2020.
Oporezivanje usluge premještanja vagona

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV-a planira obavljati usluge premještanja željezničke kompozicije – vagona. Vagonima će se prevoziti roba koja se uvozi u Hrvatsku, izvozi iz Hrvatske ili je u provozu kroz Hrvatsku. Primatelji usluga bit će domaći porezni obveznici i porezni obveznici iz Europske unije ili trećih zemalja. Koji je porezni status pruženih usluga ovisno o tome je li riječ o postupku uvoza, izvoza ili provoza te ovisno o primatelju te usluge?

Utorak, 20.10.2020.
Obračun PDV-a pri prodaji dobara na daljinu

Porezni obveznik iz RH prodaje dobra putem internetske prodaje i otprema ih poštom u Njemačku kupcima koji su krajnji potrošači. Kakav je porezni položaj navedenih isporuka s motrišta PDV-a?

Utorak, 20.10.2020.
Porezno motrište aranžmana za premještanje dobara

Porezni obveznik iz RH otprema svoju robu iz veleprodajnog skladišta u Zagrebu na temelju ugovora o konsignacijskog prodaji u skladište kupca (konsignatara) – društva iz Austrije. Prema ugovoru o konsignacijskog prodaji koji je porezni obveznik iz RH sklopio s poreznim obveznikom registriranim za potrebe PDV-a u Austriji, društvo iz Austrije ovlašteno je preuzimati robu sa skladišta u svrhu prodaje drugim kupcima prema uvjetima iz navedenog ugovora. Kakav je porezni položaj navedene isporuke?

Utorak, 20.10.2020.
Duljina otkaznih rokova

Može li poslodavac svojim pravilnikom o radu urediti trajanje otkaznih rokova u različitom trajanju od onoga koje je predviđeno Zakonom o radu?

Utorak, 20.10.2020.
Pridržaj prava vlasništva

Što je kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva?

Utorak, 20.10.2020.
Sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik

Imaju li sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik jednaka prava i obveze?

Utorak, 20.10.2020.
Stručnjak zaštite na radu

Mora li stručnjak zaštite na radu biti u radnom odnosu kod fizičke ili pravne osobe kod koje obavlja poslove zaštite na radu?

Utorak, 20.10.2020.
Rujan 2020.
Uvjeti rada maloljetnih radnika

Mora li poslodavac maloljetnoj osobi s kojom je sklopio ugovor o radu osigurati posebne uvjete rada u odnosu na punoljetne radnike?

Petak, 18.09.2020.
Izbor za radničko vijeće – biračko pravo radnika

Imaju li svi radnici zaposleni kod određenog poslodavca pravo birati i biti birani u izborima za radničko vijeće?

Petak, 18.09.2020.
Dostava adrese elektroničke pošte – udruge poslodavaca i sindikati

Čuli smo da sve pravne osobe imaju obvezu upisati adresu elektroničke pošte u sudski registar. Odnosi li se ta obveza upisa adrese elektroničke pošte i na sindikate?

Petak, 18.09.2020.
Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod

Trgovačko društvo „A“ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu plaća trgovačkom društvu „B“ sa sjedištem u Pragu naknadu za softver radi daljnje prodaje. U dogovoru s društvom „B“ uplaćuje mu se cjelokupna zaračunana svota naknade, a porez po odbitku snosi društvo „A“ d.o.o. i uplaćuje ga na svoje ime i za račun u proračun. Smatra li se trošak poreza po odbitku koji će snositi društvo „A“ porezno priznatim u smislu poreza na dobitak?

Petak, 18.09.2020.
Obvezno pribavljanje potvrde o negativnom testu na koronavirus kod odlaska na službeni put u Austriju

Radnik društva „A“ d.o.o. kreće na službeni put u Austriju, zemlju u kojoj je propisano da za ulazak u zemlju osoba mora imati uvjerenje o negativnom testu na koronavirus. Ako društvo nadoknađuje izdatak testiranja radniku (bilo da se testira u Hrvatskoj ili Austriji) obračunava li poreze i doprinose za radnika? Smatra li se trošak testiranja porezno priznatim troškom?

Petak, 18.09.2020.
Stopa PDV-a na usluge i povezana autorska prava nositelja fonogramskih prava

Porezni obveznik A d.o.o. nositelj je fonogramskih prava koji je registriran za djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa. A d.o.o. daje odobrenje za reproduciranje (umnožavanje) svojih fonograma hrvatskom poreznom obvezniku – diskografskoj kući. Koju stopu PDV-a treba primijeniti kod izdavanja računa za takvu uslugu? Porezni obveznik A d.o.o. član je Udruge za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF).

Petak, 18.09.2020.
Obveza za izdvajanje u zakonske pričuve kod j.d.o.o.-a

Društvo Mapa j.d.o.o. (dalje: Društvo) ostvarilo je u 2019. godini dobitak nakon oporezivanja u svoti od 50.000,00 kuna. Društvo je osnovano s temeljnim kapitalom u svoti od 10,00 kuna i ima nepokriveni gubitak od poslovanja iz prethodnih godina u svoti od 10.000,00 kuna. Smije li Društvo nakon utvrđivanja financijskih izvještaja za 2019. godinu donijeti odluku o isplati dobitka te u kojoj najvišoj svoti? Do kada Društvo ima obvezu izdvajati jednu četvrtinu dobitka u zakonske rezerve?

Petak, 18.09.2020.
Oporezivanje naknade štete za prijevremeni raskid ugovora o zakupu porezom na dodanu vrijednost

Društvo se na temelju ugovora o zakupu koristi poslovnim prostorom koji je uzelo u zakup od zakupodavca koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, zbog čega se na ugovorenu zakupninu obračunava i plaća porez na dodanu vrijednost. Ugovor je sklopljen na razdoblje od 12 mjeseci. Zbog poteškoća u poslovanju zakupnik donosi odluku o prijevremenom raskidu ugovora o zakupu. U slučaju prijevremenog raskida ugovora od strane zakupnika ugovoreno je plaćanje naknade za prijevremeni raskid ugovora u visini 2 mjesečne zakupnine. Ugovor je bio sklopljen na razdoblje do 31. siječnja 2021. godine. Ugovor se raskida s danom 30. lipnja 2020. godine do kada je zakupnik obvezan napustiti poslovne prostorije. Za razdoblje do 30. lipnja primljen je račun za uslugu zakupa s obračunanim porezom na dodanu vrijednost, a na svotu naknade za prijevremeni raskid ugovora nije obračunan PDV. Podliježe li ugovorena naknada za prijevremeni raskid ugovora o zakupu obračunu poreza na dodanu vrijednost?

Petak, 18.09.2020.
Darovanje osobnog automobila između fizičkih osoba

Fizička osoba M. G. želi darovati osobni automobil prijatelju, fizičkoj osobi B. B. Tržišna vrijednost navedenog automobila je 35.000,00 kn. Plaća li se na takvo darovanje porez i ako da, koji i u kojoj visini?

Petak, 18.09.2020.
    napredna pretraga