Pitanja i odgovori

Srpanj 2021.
Porezni tretman vrijednosnog usklađenja zaliha

Trgovačko društvo koje se bavi trgovinom na zalihama trgovačke robe ima evidentiranu robu koja je nekurentna i čija je neto utrživa vrijednost niža od troškova nabave. Treba li i kako provesti vrijednosno usklađenje trgovačke robe i je li iskazani trošak vrijednosnog usklađenja porezno priznat?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Godišnji odmor kod prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme istekom vremena na koje je sklopljen

Dana 5. kolovoza ove godine radnici A. A. ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje istekom. Koliko ta radnica ima dana godišnjeg odmora za ovu, a koliko za prethodnu kalendarsku godinu i do kada ga može iskoristiti?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Uplata plaće u slučaju u kojemu blokirani radnik ne dostavi broj tekućeg računa poslodavcu / isplatitelju drugog primitka

Kako blokiranome radniku uplaćivati plaću ako poslodavcu bude dostavljen samo broj zaštićenog računa, a ne i tekućeg računa?

Ponedjeljak, 12.07.2021.
Lipanj 2021.
Prijenos gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.

Obrtnik koji je bio obveznik poreza na dohodak u 2021. godine prešao je od 1. siječnja 2021. godine na oporezivanje porezom na dobitak. Kakvo je računovodstveno i porezno postupanje pri mogućem prijenosu navedenog obrta koji je sada obveznik poreza na dobitak kao gospodarske cjeline u trgovačko društvo? Kako treba postupiti sa žiroračunom obrtnika, imovinom itd.?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Obračun PDV-a na stjecanje usluga demontaže iz Slovenije

Porezni obveznik iz RH primio je račun za uslugu demontaže stroja od društva iz Slovenije koji nema valjani PDV identifikacijski broj (dalje: PDV ID broj). Postoji li obveza obračuna PDV-a na navedenu uslugu u RH?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja i spajanja d.o.o.-a

S pravnog motrišta obavlja se pripajanje ili spajanje triju društava s ograničenom odgovornošću (d.o.o.-a) čiji su udjeli u vlasništvu iste fizičke osobe. Dva od navedenih triju d.o.o.-a su u sustavu poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV), a treći d.o.o. nije u sustavu PDV-a i to društvo još ne obavlja registriranu djelatnost. S datumom 1. siječnja 2022. godine planira se pripajanje ili spajanje tih triju d.o.o.-a u jedan d.o.o. Pitanje se odnosi na to kakvo je računovodstveno motrište navedenog pripajanja ili spajanja te treba li se za to obaviti revizija?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Bolovanje zaposlenih umirovljenika – samoizolacija

Ima li umirovljenik stariji od 65 godina koji je zaposlen na pola radnog vremena pravo na naknadu plaće za vrijeme trajanja samoizolacije, u kojoj svoti i na čiji teret?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina

Umirovljenik, korisnik starosne mirovine, ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama. Može li korisnik starosne mirovine ostvarivati dohodak od najma koji će prelaziti prag od 300.000 kuna u jednoj godini, a da mu se istodobno ne obustavi mirovina?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Provedba ovrhe na naknadi za vrijeme godišnjeg odmora

Uplaćuje li se naknada za vrijeme godišnjeg odmora na radnikov zaštićeni račun?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Pojam dopunskog rada

Što je to dopunski rad i kojim je člankom zakona uređen?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Godišnji odmor u slučaju rada s nepunim radnim vremenom kod dvaju poslodavaca

Kako se utvrđuje godišnji odmor radnika koji radi kod dvaju poslodavaca s nepunim radnim vremenom i to po dvadeset sati tjedno kod svakog?

Ponedjeljak, 14.06.2021.
Svibanj 2021.
Neoporezive isplate otpremnine – što se smatra radom kod istog poslodavca?

Društvo je radnici otkazalo ugovor o radu osobno uvjetovanim otkazom nakon tri godine neprekinutog staža. Radnica je prethodno ostvarila 5 godina neprekinutoga radnog staža u društvu koje je povezano sa sadašnjim poslodavcem tako da su dio iste grupacije, odnosno imaju istog osnivača. Povezana se društva ne bave istom djelatnošću te ni u jednom trenutku nije došlo do pravnog posla ni do bilo kakve statusne promjene koja bi na bilo koji način imala veze s prelaskom radnice na novo radno mjesto nakon 5 godina rada kod prethodnog poslodavca. Pravilnikom o radu nisu osigurana veća prava od onih što ih propisuje Zakon o radu u djelu otpremnina. Može li društvo isplatiti neoporezivu svotu otpremnine koja u izračunu obuhvaća razdoblje od 8 godina neprekinutog staža (pet godina kod prvog poslodavca i tri godine kod drugog poslodavca)?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka kod podjele društva s osnivanjem

Članovi društva „Građenje“ d.o.o., fizičke osobe A, B i C, odlučili su izdvojiti dio imovine iz društva „Građenje“ d.o.o. u drugo društvo tako da se provede statusna promjena podjele društva, i to odvajanje s osnivanjem. Društvo koje se dijeli smanjilo bi svoj temeljni kapital za svotu koja predstavlja svotu temeljnog kapitala novoosnovanog društva. Dolazi li prilikom stjecanja udjela u novoosnovanom društvu do prometa koji je oporeziv porezom na dohodak od kapitala?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Izdavanje računa u maloprodaji

Društvo obavlja proizvodnu djelatnost i djelatnost maloprodaje. Račune za prodaju robe izdaje u maloprodaji fizičkim osobama (krajnjim potrošačima) i pravnim osobama. Pri tome s pravnim osobama ne ugovara posebne uvjete prodaje (vezano uz plaćanja, rokove isporuke i sl.) odnosno ti su kupci u skladu s uvjetima prodaje izjednačeni s kupcima koji su fizičke osobe odnosno krajnji potrošači te svi kupci imaju obvezu plaćanja robe prije preuzimanja. Pitanje je može li to društvo koje je registrirano za djelatnost maloprodaje iz maloprodaje izdavati veleprodajne račune pravnim osobama.

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Uvoz robe u Italiju i prodaja te robe na području Italije

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) kupilo je robu u Kini. Navedena se roba doprema iz Kine u Italiju (bez dopreme u RH) te se u Italiji za tu robu provodi carinski postupak uvoza robe. Društvo iz RH imenovalo je poreznog zastupnika u Italiji, a koje je za to društvo iz RH ishodilo talijanski PDV ID broj. Pri uvozu robe u Italiju hrvatsko društvo koristi talijanski PDV ID broj. Navedena se roba prodaje na području Italije trgovačkim društvima, državnim institucijama, te se uz to navedena roba prodaje i dalje u druge države članice EU-a. Budući da je društvo iz RH registrirano za potrebe PDV-a u Italiji, porezni zastupnik u Italiji za to društvo obračunava PDV za isporuke dobara na području Italije i predaje obrasce PDV u Italiji. Pitanje se odnosi na porezno motrište takvih transakcija kupoprodaje odnosno pravila koja se u tim poslovima trebaju primijeniti s motrišta poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV)?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Provedba izbora za radničko vijeće putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija

U kojim se slučajevima izbor za radničko vijeće može održati uporabom informacijsko-komunikacijske tehnologije?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Rad stranaca – sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Može li poslodavac s državljaninom treće zemlje kojemu je za rad u RH potrebna dozvola za boravak i rad sklapati uzastopne ugovore o rad na određeno vrijeme u trajanju duljem od tri godine?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Pravo na rad tražitelja međunarodne zaštite, azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom

Mogu li osobe koje su u RH zatražile azil raditi kod poslodavaca i moraju li za zasnivanje radnog odnosa ishoditi dozvolu za boravak i rad?

Ponedjeljak, 10.05.2021.
Travanj 2021.
Oporezivanje dohotka s osnove otkupa potraživanja

Porezni obveznik (cedent) ustupio je svoje potraživanje od dužnika (cesusa) fizičkoj osobi (cesionaru). Ustup potraživanja je naplaćen cesionaru u svoti nominalne vrijednosti potraživanja. Fizička osoba (cesionar) je naplatila potraživanje sudskim putem, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Ima li fizička osoba koja je prema ugovoru naplatila stečenu tražbinu i sporedna prava (glavnicu + zakonsku zateznu kamatu) obvezu plaćanja poreznih davanja na temelju tog primitka?

Ponedjeljak, 12.04.2021.
Isplata naknada za neiskorišteni godišnji odmor osobi mlađoj od 30 godina

Društvo koristi mogućnost oslobađanja od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za radnika A. B. koji je zaposlen na neodređeno vrijeme te je u trenutku zapošljavanje bio mlađi od 30 godina. Društvo prekida ugovor o radu zaposleniku poslovno uvjetovanim otkazom 31. ožujka. Radnik je u cijelosti iskoristio dio godišnjeg odmora na koji je ostvario pravo za 2020. godinu, ali za 2021. godinu još nije koristio godišnji odmor. Može li se na isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor također primijeniti oslobođenje od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje?

Ponedjeljak, 12.04.2021.
Korištenje godišnjeg odmora

Mora li radnik u kalendarskoj godini u kojoj je stekao pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju („u komadu“)?

Ponedjeljak, 12.04.2021.
Digitalni nomadi

Pod kojim uvjetima državljani trećih zemalja mogu u RH boraviti kao digitalni nomadi?

Ponedjeljak, 12.04.2021.
Ožujak 2021.
Dnevnice za rad na terenu

Kakav je porezni položaj isplate dnevnice za rad na terenu koja je viša od 120,00 kuna dnevno radniku koji svaki dan putuje kući? Obveznik smo primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Od kada vrijedi povećanje temeljnog kapitala

Članovi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću donijeli su odluku da se iz zakonskih pričuva koje su oblikovane u proteklim razdobljima poveća temeljni kapital s 10,00 kn na 20.000,00 kn. Odluka je donesena 22. prosinca 2020. godine. Društvo je u 2020. godini ostvarilo dobitak od 40.000,00 kn. Upis odluke na sudskom registru proveden je 17. siječnja 2021. godine. Treba li se u bilanci za 2020. godinu izdvajati četvrtina dobitka u zakonske pričuve iako je Odluka o povećanju donesena i svi su dokumenti predani javnom bilježniku prije kraja financijske godine?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Usluga na opremi koja će postati sastavni dio nekretnine

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV-a pruža usluge provjere energetskog transformatora drugom tuzemnom poreznom obvezniku. Navedeni transformator u trenutku pružanja usluge nalazi se u Republici Hrvatskoj. Transformator će u budućnosti biti ugrađen u nekretninu koja se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Treba li na navedenu uslugu obračunati PDV ili navedena usluga nije predmet oporezivanja Zakonom o porezu na dodanu vrijednost?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Predaja financijskih i poreznih izvješća u slučaju obustave postupka likvidacije

Trgovačko društvo s datumom 1. kolovoza 2019. godine pokrenulo je postupak likvidacije, a 15. prosinca 2020. godine obustavlja se postupak likvidacije. Treba li navedeno društvo predati financijska i porezna izvješća na dan obustave postupka likvidacije i koji su rokovi predaje te kako postupiti s preostalim razdobljem do kraja kalendarske godine?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Primjena oslobođenja na usluge zdravstvenih pregleda

Trgovačko društvo koje je u sustavu pruža usluge zdravstvenih pregleda u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja te zdravstvenih pregleda o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima. S obzirom na to da su izmijenjene odredbe Pravilnika o PDV-u kojima je bilo uređeno da se te usluge ne smatraju oslobođenima isporukama, smatraju li se sada te usluge oslobođenima ili su i dalje oporezive? Ako su isporuke sada oslobođene, koju je napomenu na računu potrebno navesti?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Povratak s rodiljnog dopusta i mogućnost korištenja godišnjeg odmora

Može li radnica koja dobiva otkaz kao „tehnološki višak” nakon isteka rodiljnog dopusta odmah ići na godišnji i za vrijeme tog odmora “ukalupiti“ se u rok iz čl. 34. Zakona o radu?

Ponedjeljak, 15.03.2021.
Veljača 2021.
Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu

Na koji način poslodavac mora postupiti ako zaprimi pritužbu o uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju na radnom mjestu?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Obveze trgovaca koji pružaju javne usluge

Koje obveze trgovci koji pružaju javne usluge imaju prema potrošačima?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Naknada za bolovanje zbog ozljede na radu

Radnik je u prosincu 2020. godine zadobio ozljedu na redovitom putu od stana do mjesta rada. U trenutku obračuna plaće poslodavac ne raspolaže potvrđenom prijavom ozljede na radu HZZO-a. Koji su postupci kod isplate plaće za prosinac, a koji nakon što se prizna ozljeda na radu?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Oporezivanje naknade štete radniku za slučaj pretrpljenog straha na radnom mjestu

Kolektivnim ugovorom određena je odgovornost poslodavca za nadoknadu štete u slučaju napada od strane korisnika na radnika na radnom mjestu i u slučaju kada radnik nije pretrpio fizičke ozljede nego samo strah. Smatra li se odšteta radniku u tom slučaju oporezivim primitkom?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH

Društvo u Republici Hrvatskoj planira poslovati tako da kupuje robu u Slovačkoj te da navedenu robu prodaje izravno u Tursku, bez dopreme u Republiku Hrvatsku (dalje: RH). Pitanje se odnosi na porezno motrište takvih transakcija kupoprodaje odnosno pravila koja se u tim poslovima trebaju primijeniti s motrišta poreza na dodanu vrijednost.

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je porezni obveznik u RH planira zatražiti povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) iz Njemačke po računima za usluge koje su povezane s izlaganjem na sajmu u Njemačkoj (najam dvorane i pripadajuće režije, najam namještaja, najam sajamske opreme, catering i dr.). Računi za koje je zatražen povrat PDV-a izdani su na hrvatski PDV ID broj društva sa sjedištem u RH. Pod kojim uvjetima društvo sa sjedištem u RH može ostvariti navedeni povrat?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Siječanj 2021.
Sezonsko sniženje i posebni oblici prodaje

Što su posebni oblici prodaje i u kojim slučajevima trgovac može organizirati sezonsko sniženje?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Posredovanje u prometu nekretnina

Tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretnina?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Kupnja na pokus

Koja su glavna obilježja kupnje na pokus?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Plaćeni dopust radi saniranja šteta nastalih u potresu

Radnik od poslodavca traži slobodne dane (plaćeni dopust) za saniranje šteta nastalih na radnikovoj nekretnini koje su nastale u nedavnim potresima. Ima li radnik pravo na plaćeni dopust u takvim slučajevima ili odluka ovisi o volji poslodavca?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Način oporezivanja dohotka od imovine i imovinskih prava

Fizička osoba, rezident, stekla je imovinska prava na temelju ugovora o prijenosu imovinskih prava bez naknade, od oca. Imovinska prava su registrirana u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo na području RH gdje se prodaju proizvodi označeni navedenim zaštitnim znakom. Imovinska prava se sastoje od zaštitnog znaka kojim se označavaju određeni proizvodi i imena (branda) zaštićenog u obliku riječi. Fizička osoba želi navedena imovinska prava ugovorom o korištenju imovinskih prava uz naknadu dati na korištenje društvu u RH koje svoje proizvode označava navedenim imovinskim pravom i prodaje. Hoće li dohodak od imovinskih prava biti oporeziv u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, čl. 62. st. 2. iako će fizička osoba u jednoj kalendarskoj godini ostvariti primitak veći od 300.000,00 kn? Treba li s osnove navedenog dohotka od imovinskog prava porezni obveznik podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak? Može li se primitak od ustupanja imovinskih prava oporezivati na način koji je propisan za samostalnu djelatnost?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

izička osoba u 2020. godini ima dva izvora dohotka, dohodak od nesamostalnog rada (plaća) i drugi dohodak po osnovi članstva u nadzornom odboru (kod drugog isplatitelja). Poslodavac, isplatitelj plaće, je tijekom godine primijenio godišnje ograničenje iz čl. 206. st. 3. Zakona o doprinosima te nije više obračunavao niti uplaćivao doprinose nakon što je kroz plaće obračunan MIO I. na ukupnu svotu od 629.424,00 kn. Međutim, isplatitelj drugog dohotka kod svake je isplate obračunao i uplatio doprinose. Ostvaruje li fizička osoba pravo na povrat preplaćenog dijela iznad najviše godišnje osnovice za MIO I. i kako se to pravo ostvaruje?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Oblikovanje kapitalnih pričuva iz zajma i kamata

Članovi društva – dvije fizičke osobe od kojih svaka ima jedna udio u kapitalu oblikovale bi kapitalne pričuve iz danih zajmova trgovačko društvu te kamata koje su obračunane na te zajmove. Jedan član društva je rezident Republike Hrvatske, a drugi je rezident Velike Britanije. Mogu li se na iz navedenih izvora oblikovati kapitalne pričuve i koje su porezne obveze? Postoji li ograničenje u isplati tih pričuva u budućnosti i treba li pri isplati obračunavati porez na dohodak od kapitala?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Prosinac 2020.
Ovrha na naknadi za obavljeni studentski posao

Zbog aktualne situacije angažirali smo za rad studenta / izvođača. On nas traži da mu naknadu uplatimo na njegov zaštićeni račun koji nam je dostavio. Zanima nas je li dopušteno naknadu za obavljeni studentski posao uplatiti na studentov zaštićeni račun?

Utorak, 15.12.2020.
Studeni 2020.
Ulaze li potpore HZZ-a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020. godinu za obveznike podjele pretporeza?

Porezni obveznik koji odbija pretporez tijekom tekuće godine na temelju privremenog izračuna primio je HZZ-ovu potporu za očuvanje radnih mjesta po mjeri „ožujak – svibanj (COVID- 19)“, a navedene potpore dodjeljuje Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Smatraju li se potpore koje isplaćuje HZZ subvencijama koje je porezni obveznik obvezan unijeti u nazivnik formule za izračun svote razmjernog odbitka pretporeza?

Petak, 13.11.2020.
Porez na kuće za odmor koje se iznajmljuju

Iznajmljivač apartmana u Hrvatskoj, državljanin države članice EU-a koji obavlja usluge smještaja, dobio je porezno rješenje upravnog tijela lokalne samouprave o plaćanju poreza na kuće za odmor (u skladu Odlukom upravnog tijela jedinice lokalne samouprave gdje je propisano da se taj porez plaća u svoti od 15 kn/m2 korisne površine kuće za odmor). Iznajmljivač nerezident upisan je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost te utvrđuje i plaća porez na dohodak u paušalnoj svoti po osnovi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja ovog apartmana. Smatra li se iznajmljivač obveznikom plaćanja lokalnog poreza na kuće za odmor?

Petak, 13.11.2020.
Isticanje podataka na poslovnom papiru i mrežnoj stranici društva

Koje podatke trgovačko društvo mora istaknuti na svojim poslovnim papirima i mrežnoj stranici?

Petak, 13.11.2020.
Otkaz ugovora o radu

Koja je razlika između osobno uvjetovanog otkaza i otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanja radnika?

Petak, 13.11.2020.
Rad s računalom

Koje su obveze poslodavca u vezi sa zaštitom na radu radnika koji obavljaju poslove radnog mjesta s računalom?

Petak, 13.11.2020.
(Ne)oporeziva potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (sestre) i plaćeni dopust

Našoj je radnici umrla sestra, kao članica njezine uže obitelji. Zanima nas ima li ta radnica pravo na neoporezivu potporu u takvom slučaju te ima li pravo na kakav dopust?

Petak, 13.11.2020.
Utjecaj bolovanja na izvanredni otkaz

Je li poslodavac u obvezi čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu (i odjaviti ga), koju je odbio primiti na radnom mjestu, nakon čega je (dan poslije) otvorio bolovanje?

Petak, 13.11.2020.
Listopad 2020.
Ostvarivanje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona

Fizička osoba S. L. zaposlena je u trgovačkom društvu L d.o.o., a ujedno je član tog društva te član uprave. Trgovačko društvo je u sustavu PDV-a. Zbog toga što se kao kupci javljaju i drugi poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, fizička osoba namjerava otvoriti obrt koji bi pružao iste usluge kao i trgovačko društvo. Namjera je da se porez na dohodak po osnovi obavljanja obrtničke djelatnosti plaća paušalno i da obrt ne uđe u sustav PDV-a. Izlaže li se obrtnik kakvom poreznom riziku i postoji li kakva zakonska zapreka u opisanom slučaju?

Utorak, 20.10.2020.
    napredna pretraga