Pitanja i odgovori

Srpanj 2020.
Zakupnina za vrijeme nemogućnosti rada zbog pandemije bolesti COVID-19

Treba li porezni obveznik, zakupodavac poslovnog prostora, obračunati PDV na utvrđenu naknadu koja proizlazi iz odredaba ugovora o zakupu poslovnog prostora kada zakupoprimac koji obavlja djelatnost nije mogao tu djelatnost obavljati zbog bolesti COVID-19 te je, na temelju Odluke stožera civilne zaštite o zatvaranju određenih poslovnih prostora, taj poslovni prostor bio zatvoren, odnosno djelatnost se nije mogla obavljati (npr. ugostiteljska djelatnost)? Može li se u tom razdoblju ugovoriti manja svota zakupa ili odobriti popust zbog posebnih okolnosti?

Petak, 24.07.2020.
Prodaja zemljišta i poslovnih udjela

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV-a u svojoj imovini ima građevinsko zemljište koje je kupljeno 2009. godine. Na zemljištu je planirana izgradnja građevinskog objekta. Međutim, ta investicija nikad nije realizirana. Član društva sada razmatra mogućnosti prodaje zemljišta ili prodaje svih udjela u trgovačkom društvo. Koje se porezne obveze pritom mogu javiti?

Petak, 24.07.2020.
Odobravanje zajma i obračun kamate

Fizička osoba odobrava zajam trgovačkom društvu u kojemu je direktor. Koja je stopa najnižih i najviših kamata koje se mogu ugovoriti? Treba li u slučaju ugovaranja kamata plaćati neku vrstu poreza?

Petak, 24.07.2020.
Najam stroja za bušenje

Obrtnik koji je u sustavu PDV-a sklopio je ugovor o najmu stroja za bušenje s poreznim obveznikom iz Bosne i Hercegovine na rok od godinu dana. Riječ je o specijalnom stroju koji služi za bušenje stijena za sidrišta. Najmoprimac će se navedenim strojem koristiti u Republici Hrvatskoj. Računi za najam izdavat će se mjesečno. Treba li obrtnik na računu za najam obračunati PDV?

Petak, 24.07.2020.
Blagdani i neradni dani

Ostvaruje li radnik za dane blagdana i neradne dane pravo na naknadu plaće ili pravo na povećanu plaću?

Petak, 24.07.2020.
Dopunski rad

Poslodavac je s radnikom sklopio ugovor o radu za puno radno vrijeme (40 sati tjedno). Međutim, sada se javila potreba da radnik uz ugovorene obavlja i druge poslove. Može li poslodavac s radnikom sklopiti ugovor o dopunskom radu za obavljanje tih poslova?

Petak, 24.07.2020.
Obavljanje studentskih poslova i evidencije

Treba li i na koji način poslodavac kao naručitelj posla evidentirati sate koje student provede obavljajući poslove predviđene ugovorom za obavljanje studentskoga posla?

Petak, 24.07.2020.
Prekovremeni i noćni rad trudnih radnica

Može li trudnica raditi dulje od ugovorenoga punog ili nepunog radnog vremena (prekovremeni rad) i noću (noćni rad)?

Petak, 24.07.2020.
Lipanj 2020.
Kolektivni višak radnika i prava radnika

Zbog trenutačne ekonomske situacije moramo otpustiti najmanje 30 radnika. Pritom bi nekim radnicima uručili odluke o poslovno uvjetovanom otkazu, a s nekim bi radnicima sklopili sporazume o prestanku ugovora o radu. Zanima nas hoće li radnici s kojima sklopimo sporazume o prestanku ugovora o radu imati pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i otpremninu?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Rad maloljetnih učenika srednjoškolskih ustanova

Na koji način mogu raditi maloljetni učenici srednjoškolskih ustanova?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca – porezno priznavanje troškova

Trgovačko društvo u svojoj bilanci 31. prosinca 2019. godine ima nenaplaćena potraživanja u ukupnoj svoti od 44.000,00 kuna. Potraživanje od 10.000,00 kuna odnosi se na potraživanje od povezanog društva obveznika poreza na dobitak. Potraživanje od 30.000,00 kuna odnosi se na potraživanje od nepovezanog društva obveznika poreza na dobitak. Potraživanje od 4.000,00 kuna odnosi se na potraživanje od obrtnika obveznika poreza na dohodak na osnovi računa izdanog na tu svotu. Za sva potraživanja od dana njihova dospijeća do 31. prosinca 2019. godine prošlo je više od 60 dana, te nisu naplaćena do 15 dana prije predaje prijave poreza na dobitak. Potraživanja nisu zastarjela, a društvo još nije pokrenulo postupak utuženja ili ovrhe za navedena nenaplaćena potraživanja. Zbog zakašnjenja u plaćanju i financijskih teškoća dužnika društvo je vrijednosno uskladilo ta potraživanja. Smatra li se trošak vrijednosnog usklađenja navedenih potraživanja porezno priznatim ili porezno nepriznatim troškom?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Oporezivanje troškova prijevoza dobara koji se fakturiraju uvozniku ili izvozniku

Društvo koje se bavi prijevoznim uslugama zaračunava uslugu prijevoza tuzemnim uvoznicima i izvoznicima dobara. Jesu li navedene usluge oslobođene od poreza na dodanu vrijednost te temeljem kojih odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Mogućnost oslobođenja od podmirenja poreza na potrošnju

Društvo sa sjedištem u gradu Xy, koje je porezni obveznik koji se bavi ugostiteljskom djelatnošću, cijeli mjesec svibanj na računima obračunava i naplaćuje porez na potrošnju. U Službenom vjesniku grada objavljeno je da se zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih epidemijomk koronavirusa (COVID-19) oslobađaju od plaćanja poreza na potrošnju pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području grada Xx, i to u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine. Na koji način treba predati obrazac PP-MI-PO i što činiti s novcem koji je prikupljen od potrošača suprotno Odluci gradskog vijeća?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Mirovina i mogućnost isplate otpremnine

Naš zaposlenik odlazi u mirovinu. Jesmo li mu u obvezi zbog te činjenice isplatiti otpremninu? Ako jesmo, prema kojem zakonu?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Provedba ovrhe radi namirenja budućih obroka po dospijeću

U kontekstu moratorija s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, na što se odnosi dio odredbe koji glasi: druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Svibanj 2020.
Financijski lizing nekretnine – nastanak obveze za porez na promet nekretnina

Društvo je 2015. godine sklopilo ugovor o financijskom lizingu za nekretninu s lizinškim društvom. Za nekretninu je u trenutku sklapanja ugovora o lizingu prošao rok od 2 godine od njezina prvog nastanjenja. Lizinško društvo je primatelju lizinga u trenutku isporuke (stavljanja nekretnine na raspolaganje) izdalo račun za ukupnu vrijednost nekretnine primijenivši na isporuku oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost na temelju čl. 40. st. 1. t. j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Podmirenjem zadnje lizinške rate i ugovorene otkupne vrijednosti 30. lipnja 2020. godine na primatelja lizinga posebnim će kupoprodajnim ugovorom biti omogućen prijenos prava vlasništva nad nekretninom u zemljišnim knjigama. Plaća li se na ovu isporuku porez na promet nekretnina te ako da, kada nastaje obveza plaćanja?

Ponedjeljak, 25.05.2020.
Isplata dobitka pravnoj osobi

Društvo s ograničenom odgovornošću isplaćuje zadržani dobitak iz 2017. i 2018. godine društvu osnivaču koje je 100-postotni vlasnik njegovih udjela. Oba su društva rezidenti Republike Hrvatske. Podliježe li navedena isplata kakvim ograničenjima, je li na isplatu potrebno obračunati porez kod isplatitelja te kakav je računovodstveni, a kakav porezni tretman tog udjela u dobitku kod društva primatelja?

Ponedjeljak, 25.05.2020.
Amortizacije i pripadajući troškovi plovila u prijavi poreza na dobitak za 2019. godinu

Porezni smo obveznik koji se bavi pružanjem turističkih usluga te u imovini društva imamo plovilo koje se amortizira od 2018. godine. Plovilom se koristimo za prijevoz putnika koji zrakoplovom slijeću na zračnu luku na otoku Krku, a taj je transfer uključen u cijenu noćenja. Na koji način možemo izračunati samostalan prihod od uporabe plovila kako bismo utvrdili prelazi li taj iznos 7 % od nabavne vrijednosti plovila, a sve s ciljem utvrđivanja priznavanja amortizacije i pripadajućih troškova?

Ponedjeljak, 25.05.2020.
Izdavanje računa za građevinske radove na stambenoj zgradi

Građevinsko smo društvo u sustavu PDV-a koje je u travnju izvodilo hitne popravke na krovovima stambenih zgrada, popravke zabatnih zidova i ostale nužne građevinske radove kod sanacije objekata. Naručitelj posla je ovlašteni upravitelj stambene zgrade, društvo B, koje je također u sustavu PDV-a, ali uime stambene zgrade. Dobili smo uputu da se račun izdaje na ime suvlasnika stambene zgrade koje zastupa upravitelj Centar stanovi d.o.o. Suvlasnici stambene zgrade su fizičke osobe. Izdajemo li račun s napomenom primjene prijenosa porezne obveze ili s obračunanim PDV-om po stopi od 25 %?

Ponedjeljak, 25.05.2020.
Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Pod kojim uvjetima nezaposlena osoba stječe pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti te na koji način za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 može podnijeti zahtjev za ostvarivanje svojega prava?

Ponedjeljak, 25.05.2020.
Prekid rada bez krivnje radnika

S obzirom na popuštanje protuepidemijskih mjera, donijeli smo odluku o nastavku rada naše prodavaonice. Radno vrijeme radnika bilo bi raspoređeno tako da radnici tijekom radnog tjedna, zbog radnog vremena prodavaonice i smanjenog opsega poslova, odrade ukupno 32 sata, a ne 40 sati koliko iznosi ugovoreno puno radno vrijeme radnika. Na koji način u evidenciji radnog vremena bilježiti ostatak od osam sati koliko „nedostaje“ do radnikova ugovorenoga punog radnog vremena?

Ponedjeljak, 25.05.2020.
Zapošljavanje radnika nakon odluke o poslovno uvjetovanom otkazu

S obzirom na izvanredne okolnosti izazvane epidemijom bolesti COVID-19, veliki je broj poslodavaca donio odluke o poslovno uvjetovanim otkazima ugovora o radu. Međutim, sada se zbog popuštanja protuepidemijskih mjera pokazuje potreba za zapošljavanjem radnika na radnim mjestima i poslovima za koja su prethodno donesene odluke o poslovno uvjetovanom otkazu. Mogu l poslodavci na tim radnim mjestima i poslovima zapošljavati radnike?

Ponedjeljak, 25.05.2020.
Travanj 2020.
Primjena snižene stope PDV-a prilikom isporuke dezinficijensa

Porezni smo obveznik u sustavu PDV-a koji je razvio vlastit dezinfekcijsko sredstvo za dezinfekciju površina u prehrambenoj industriji, zdravstvu i hotelsko – ugostiteljskom objektima. Proizvod je odobren od strane Ministarstva zdravstva, a prema Carinskoj upravi razvrstan je u KN oznaku 3808 94 90 i ne smatra se medicinskim proizvodom. Zanima nas koju stopu PDV-a moramo primijeniti na izlaznim računima prilikom isporuke svojih proizvoda?

Ponedjeljak, 13.04.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti

Porezni smo obveznik kojemu u skladu s Odlukom stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine nije obustavljen rad (trgovina prehrambenih artikala). Možemo li neoporezivo isplatiti našim djelatnicima dodatne troškove prijevoza koji su nastali s obzirom na privremenu obustavu javnog prometa od 22. ožujka 2020. godine? Djelatnicima smo već isplatili neoporezivu naknadu za prijevoz kojom se nadoknađuje mjesečna ili godišnja karta prijevoznika.

Ponedjeljak, 13.04.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta tijekom proglašene epidemije

Mogu li i na koji način fizičke osobe tijekom proglašene epidemije bolesti Covid-19 napuštati mjesto prebivališta?

Ponedjeljak, 13.04.2020.
Otkaz ugovora o radu državljana trećih zemalja

Može li poslodavac s obzirom na okolnosti izazvane epidemijom bolesti Covid-19 koje negativno utječu na opseg poslovanja poslodavca uručiti odluku o poslovno uvjetovanom otkazu radniku, državljaninu treće zemlje, za kojeg je pribavio dozvolu za boravak i rad?

Ponedjeljak, 13.04.2020.
Obveznici civilne zaštite

Naš radnik je dobio nalog za mobilizaciju radi obavljanja poslova civilne zaštite. Na koji način se nalog provodi i jesmo li obvezni i dalje isplaćivati plaću radniku?

Ponedjeljak, 13.04.2020.
Naplata u devizama za nekretninu u Republici Hrvatskoj prodanu nerezidentu

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) prodalo je stan koji se nalazi u Zagrebu fizičkoj osobi, rezidentu države Bosne i Hercegovine. Društvo je stan naplatilo u stranim sredstvima plaćanja, odnosno uplatom kupca na transakcijski račun društva u valuti EUR. Je li navedeno u skladu s deviznim propisima te ako nije, koje su kazne predviđene za ovakav prekršaj?

Ponedjeljak, 13.04.2020.
Prodaja poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću

Član društva fizička osoba prodaje svoj poslovni udio u društvu. Poslovni udio stečen je prije četiri godine. Podliježe li navedena kupoprodaja plaćanju poreza na dohodak od kapitala?

Ponedjeljak, 13.04.2020.
Stopa PDV-a na zaštitne maske

Koja stopa PDV-a se primjenjuje na isporuku zaštitnih maski?

Ponedjeljak, 13.04.2020.
Izdavanje kopije računa

Može li i pod kojim uvjetima trgovačko društvo koje je obveznik PDV-a na zahtjev kupaca izdavati kopije računa? Kakav sadržaj trebaju imati kopije računa?

Ponedjeljak, 13.04.2020.
Ožujak 2020.
Obvezne napomene u izlaznim računima prema inozemnim poreznim obveznicima

Porezni smo obveznik u sustavu PDV-a koji obavlja isporuke dobara i usluga prema poreznim obveznicima unutar Europske unije (dalje: EU) i prema poreznim obveznicima koji imaju sjedište u trećim zemljama (izvan EU-a). Koje su relevantne odredbe Zakona o PDV-u i Direktive vijeća 2006/112/ EZ na koje se pozivamo na izlaznim računima za isporuku usluga i dobara unutar EU-a i prema trećim zemljama?

Ponedjeljak, 09.03.2020.
Preuzimanje porezne obveze prema čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u kod maloga poreznog obveznika

Mali porezni obveznik koji je registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu zbog suradnje s EU partnerima u travnju planira potpisati ugovor o odražavanju sa društvom iz Italije koje također nije u sustavu PDV-a u svojoj zemlji te nema PDV ID broj u RH. Usluga koju će fakturirati društvo iz Italije je usluga održavanja postrojenja u tvorničkom pogonu. Kakav račun treba izdati društvo iz Italije i koje su obveze društva iz RH vezano uz obrasce PDV-a budući da društvo nije u sustavu PDV-a?

Ponedjeljak, 09.03.2020.
Nabava licencije za softver iz EU-a – obračun poreza na dodanu vrijednost

Društvo, obveznik poreza na dodanu vrijednost, iz Republike Hrvatske (dalje: RH) kupilo je licenciju za uporabu softvera za procjenu vrijednosti osobnih automobila od poreznog obveznika iz Europske unije (dalje: EU). Licencija vrijedi za razdoblje od 12 mjeseci. Društvo je primilo račun za licenciju i račun je plaćen. Smatra li se nabavljena licencija isporukom dobara ili obavljenom uslugom te kada nastaje obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost i pravo na priznavanje pretporeza za ovu licenciju?

Ponedjeljak, 09.03.2020.
Darivanje u okviru promidžbene akcije

Lizinško društvo promovira svoj novi proizvod te sve kupce krajnje potrošače (fizičke osobe – građane) koji kupe ovaj proizvod u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine nagrađuje višenamjenskim vrijednosnim kuponom u vrijednosti od 500 kuna. Kupci mogu iskoristiti kupone za kupnju na benzinskim crpkama. Promidžbenu akciju društvo je oglasilo na svojoj mrežnoj stranici. Društvo plaća vrijednost višenamjenskih kupona izdavatelju – društvu vlasniku benzinskih crpki, a račun za isporuku dobara dobit će kupac prilikom isporuke dobara. Smatra li se trošak plaćen za nabavu višenamjenskog kupona porezno priznatim troškom koji smanjuje osnovicu poreza na dobitak te smatra li se ovakvo nagrađivanje kupaca krajnjih potrošača njihovim oporezivim dohotkom?

Ponedjeljak, 09.03.2020.
Imenovanje za stalnoga sudskog tumača

Koje uvjete mora ispuniti fizička osoba da bi mogla biti imenovana za stalnoga sudskog tumača?

Ponedjeljak, 09.03.2020.
Zaštita kupaca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka

Fizička osoba – obrtnik kupila je monitor za poslovne svrhe (obavljanje djelatnosti obrta) putem web-shopa prodavatelja. Kad je monitor otpakirala i uključila, otkrila je da u gornjem desnom uglu postoji veliko obojano područje koje se razlikuje od ostatka ekrana i uvelike otežava korištenje monitorom. Može li se fizička osoba – obrtnik pozvati na Zakon o zaštiti potrošača i raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen putem web-shopa?

Ponedjeljak, 09.03.2020.
Obveze poslodavca koji zapošljava 20 ili više radnika

Koje obveze ima poslodavac koji zapošljava 20 ili više radnika?

Ponedjeljak, 09.03.2020.
Promjena podataka upisanih u Registar stvarnih vlasnika

Moraju li pravne osobe koje su upisale podatke o svom stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika ažurirati upisane podatke ako nakon upisa dođe do promjene podataka?

Ponedjeljak, 09.03.2020.
Veljača 2020.
Plaćanje upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila

Društvo u 2020. godini kupuje od fizičke osobe – građanina osobni automobil Peugeot 308, proizveden 2015. godine, snage motora 88 KW. U kojoj će svoti biti naplaćena upravna pristojba za stjecanje navedenoga osobnog automobila?

Utorak, 18.02.2020.
Primjena stope PDV-a na pripremu i usluživanje shakeova

Društvo se bavi pripremom i usluživanjem shakeova u i izvan ugostiteljskog objekta. Shake po svom sastavu vrlo sličan sladoledu te se radi o djelomično zamrznutoj mliječnoj mješavini koja se poslužuje rashlađena u kremastom (polutekućem stanju) s dodatkom sirupa. Primjenjuje li se snižena stopa PDV-a od 13 % i na pripremanje i usluživanje shakeova u i izvan ugostiteljskog objekta?

Utorak, 18.02.2020.
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za uslugu pratnje (smještaja) roditelja uz dijete u kliničkoj bolnici

U jednoj kliničkoj bolnici zaračunan je PDV na računu za uslugu „pratnja roditelja uz dijete“ za vrijeme bolničkog liječenja. Može li se na navedenu uslugu primijeniti oslobođenje ili je bolnica ispravno postupila?

Utorak, 18.02.2020.
Kamate na zajmove dioničara i članova društva – tanka kapitalizacija

Matica GmbH, vlasnik je 100 % udjela u društvu Kći d.o.o. i odobrava zajmove društvu Kći d.o.o. u Hrvatskoj. Temeljni kapital društva Kći d.o.o. iznosi 20.000 kn, zadržani dobitak u svoti od 300.000 kn, a dodatno je uplaćeno 100.000 kn u kapitalne pričuve 21. srpnja 2019. godine. Priznaje li se cjelokupna svota kamata u porezno priznate rashode prilikom sastavljanja prijave poreza na dobitak za 2019. godinu? Kamatna stopa koja je zaračunana između vlasnika i društva iznosi 3,96 %. Stanje zajma koji je odobren u prethodnom razdoblju iznosi 1.500.000 kn te se ne otplaćuje u 2019. godini (početno stanje na 1. siječnja i 31. prosinca 2019. je jednako).

Utorak, 18.02.2020.
Istek ugovora o radu na određeno vrijeme i korištenje roditeljskog dopusta

Radnica je zaposlena na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme. Sklopljeni ugovor o radu uskoro istječe, međutim radnica je u međuvremenu započela korištenje roditeljskog dopusta. Prestaje li unatoč tome ugovor o radu radnice te, ako prestaje, imamo li obvezu s radnicom sklopiti novi ugovor o radu?

Utorak, 18.02.2020.
Pripravnost radnika

Što je pripravnost radnika i smatra li se vrijeme pripravnosti radnim vremenom?

Utorak, 18.02.2020.
Usluge zdravstvenog turizma

Koje zdravstvene usluge obuhvaća zdravstveni turizam i tko može pružati navedene usluge?

Utorak, 18.02.2020.
Siječanj 2020.
Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mogu li nezaposlene osobe u 2020. godini koristiti mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

Četvrtak, 23.01.2020.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

Radnik zbog zdravstvenih razloga više ne može obavljati poslove svoga radnog mjesta na zadovoljavajući način. Poslodavac ga stoga želi rasporediti na drugo radno mjesto, čiji poslovi bolje odgovaraju njegovim zdravstvenim i drugim sposobnostima. Može li poslodavac donijeti pisanu odluku o rasporedu na novo radno mjesto?

Četvrtak, 23.01.2020.
Privremena nesposobnost za rad i godišnji odmor

Radnik je cijelu 2019. godinu bio na bolovanju. Vraća se na rad u veljači 2020. godine te traži da odmah po povratku na rad iskoristi godišnji odmor za 2019. godinu. Ima li radnik uopće pravo na godišnji odmor za 2019. godinu s obzirom na to da je bio na bolovanju?

Četvrtak, 23.01.2020.
Zaštita potrošača – korisnika javnih usluga

Na koji način potrošač – korisnik javne usluge može izraziti svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom?

Četvrtak, 23.01.2020.
    napredna pretraga