Pitanja i odgovori

Siječanj 2020.
Dohodak od otuđenja nekretnina

Fizička osoba je u siječnju 2017. godini kupila stan koji je u prosincu 2019. godine i prodala. Stan je fizičkoj osobi služio za stambene potrebe prvih godinu dana, a ostatak razdoblja je korišten za ostvarivanje prihoda od najma. Je li fizička osoba koja prodaje stan obveznik poreza na dohodak od otuđenja ove nekretnine s obzirom na to da se nekretninom nije cijelo razdoblje koristilo za stambene potrebe?

Četvrtak, 23.01.2020.
Pravo na prijenos poreznih gubitaka

Društvo A d.o.o. (društvo preuzimatelj) izvršilo je pripajanje Društva B d.o.o.(preneseno Društvo) s datumom pripajanja 30. studenoga 2019. godine. Društvo B d.o.o. je do datuma pripajanja imalo poslovnu godinu koja završava na datum 30. lipnja, a društvo A d.o.o. ima poslovnu godinu koja završava na datum 30. rujna. Društvo A d.o.o. godinama bilježi računovodstveni i porezni dobitak, dok društvo B d.o.o. ima znatne prenesene porezne gubitke i nije ih iskoristilo za smanjenje porezne osnovice. Kada prestaje teći pravo društva A d.o.o. na korištenje poreznih gubitaka društva B d.o.o. iz prethodnih razdoblja uzimajući u obzir činjenicu da je pripajanje provedeno tijekom poreznog razdoblja?

Četvrtak, 23.01.2020.
Nadoknada troška goriva zaposlenicima kada se za uporabu osobnog automobila obračunava plaća u naravi

Društvo svojim zaposlenicima omogućuje uporabu osobnih automobila za službene i privatne potrebe, za što se utvrđuje i obračunava plaću u naravi. Postoji li ograničenje svote u kojoj se zaposleniku može nadoknaditi trošak goriva za korištenje osobnim automobilom za službene i privatne svrhe?

Četvrtak, 23.01.2020.
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost ili upravne pristojbe na stjecanje osobnih automobila te poreza na promet nekretnina u postupku pripajanja društava

U postupku pripajanja društvo „A“ steklo je od pripojenog društva „B“ više osobnih automobila i jedno građevinsko zemljište. Plaća li se na stjecanje osobnih automobila i građevinskog zemljišta u postupku pripajanja porez na dodanu vrijednost, upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila te porez na promet nekretnina?

Četvrtak, 23.01.2020.
Prosinac 2019.
Jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu

Kupio sam namještaj putem mrežnih stranica trgovca. Kad mi je namještaj dostavljen, utvrdio sam da mi ne odgovara boja. Mogu li raskinuti ugovor i tražiti povrat novca?

Utorak, 10.12.2019.
Promjene u Registru stvarnih vlasnika nakon 1. siječnja 2020. godine

Koje promjene u Registru stvarnih vlasnika stupaju na snagu nakon 1. siječnja 2020. godine?

Utorak, 10.12.2019.
Ozljeda na radu i otkaz

Radnik se ozlijedio na radu, nakon čega je nekoliko mjeseci bio na bolovanju. Nedavno nas je obavijestio da će bolovanje uskoro biti zaključeno i da se vraća na rad. S obzirom na to da je u međuvremenu prestala potreba za obavljanjem poslova na kojima je radnik prethodno radio, zanima nas možemo li radniku otkazati sklopljeni ugovor o radu?

Utorak, 10.12.2019.
Smrt obrtnika i prijenos obrta na nasljednike

U slučaju smrti obrtnika, prenosi li se obrt na nasljednike obrtnika te tko vodi obrt do donošenja rješenja o nasljeđivanju?

Utorak, 10.12.2019.
Darovanje u vjerske svrhe

Društvo želi darovati novac lokalnoj crkvi za potrebe kupnje crkvenog zvona. Smije li društvo dati navedeni dar i koji uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi trošak bio porezno priznat?

Utorak, 10.12.2019.
Darovanje za zdravstvene svrhe

Društvo svojem zaposleniku s invalidnošću planira kupiti invalidska kolica. Može li i pod kojim uvjetima društvo izvršiti darovanje?

Utorak, 10.12.2019.
Obračun PDV-a na usluge najma štanda na sajmu obavljene stranim izlagačima

Hrvatski obveznik PDV-a organizira sajam zdrave hrane u Republici Hrvatskoj te izlagačima iz drugih zemalja fakturira uslugu najma štanda na sajmu. Treba li na računima za uslugu najma obračunati PDV?

Utorak, 10.12.2019.
Isporuka nekretnine fizičkoj osobi - građaninu

Društvo obveznik PDV-a nabavilo je u 2016. godini novi stan koji je koristilo za potrebe obavljanja vlastite registrirane djelatnosti. Prilikom nabave PDV je korišten u cijelosti. Zbog proširenja poslovanja društvo u 2019. godini seli u novi poslovni prostor, a stan prodaje fizičkoj osobi – građaninu. Treba li na isporuku nekretnine obračunati PDV?

Utorak, 10.12.2019.
Odgoda izvršenja – upravni postupak i upravni spor

Nakon što je odbijena moja žalba protiv prvostupanjskog rješenja, tražio sam sudsku zaštitu jer smatram da odluke javnopravnih tijela nisu donesene u skladu sa zakonom. Kako se može odgoditi izvršenje prvostupanjskog rješenja koje nije zakonito, a čijim bi mi izvršenjem nastala velika šteta?

Utorak, 10.12.2019.
Nezakonito izgrađena zgrada – legalizacija – stvarna prava

U kojoj mjeri odlučivanje parničnog suda o imovinsko pravnim pitanjima (zaštita vlasništva i drugih stvarnih prava) utječe na postupak legalizacije objekta izgrađenog protivno propisima?

Utorak, 10.12.2019.
Tužbeni zahtjev i spor pune iurisdikcije

Je li sud u upravnom sporu vezan u tužbi istaknutim traženjem tužitelja da sud sam u potpunosti odluči o upravnoj stvari koja je predmet upravnog i sudskog postupka čime se ta upravna stvar i definitivno rješava?

Utorak, 10.12.2019.
Međunarodna zaštita – obiteljsko nasilje

Može li žena žrtva teškog obiteljskog nasilja tražiti međunarodnu zaštitu pozivajući se na utemeljeni strah od proganjanja i ponavljanja takva nasilja u zemlji svog državljanstva?

Utorak, 10.12.2019.
Studeni 2019.
Otkaz za vrijeme „bolovanja“

Može li poslodavac otkazati ugovor o radu dok je radnik privremeno nesposoban za rad („na bolovanju“)?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Registar stvarnih vlasnika

Tko su obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Sukob interesa

Je li riječ o sukobu interesa ako član uprave (direktor) društva s ograničenom odgovornošću sklapa pravne poslove s drugim trgovačkim društvom, ako pritom to drugo trgovačko društvo zastupa njegov bračni drug?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Primjena mjera zaštite na radu

Mora li poslodavac koji ima zaposlenog samo jednog radnika organizirati i provoditi zaštitu na radu?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Usluga popravka kamiona od poreznog obveznika iz Slovenije

Trgovačko društvo List d.o.o obavlja djelatnost prijevoza, u sustavu je PDV-a i ima dodijeljen PDV ID broj. Koje su obveze navedenog društva ako primi račun za popravak kamiona od poreznog obveznika iz Slovenije?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Ugradnja sustava vatrodojave u okviru rekonstrukcije

Primjenjuje li se tuzemni prijenos porezne obveze na uslugu ugradnje vatrodojavnog sustava u okviru rekonstrukcije objekta? Uslugu obavlja tuzemni porezni obveznik drugom tuzemnom poreznom obvezniku na građevini koja se nalazi u Splitu.

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Obračun PDV-a na ugovornu kaznu stranom poreznom obvezniku

Trgovačko društvo Mik d.o.o. koji je u sustavu PDV-a sklopio je Ugovor s prijevoznikom – trgovačkim društvom Liht GmbH iz Njemačke koje je porezni obveznik. Prema ugovoru društvo iz Njemačke bilo je u obvezi izvršiti prijevoz robe. U Ugovoru je naveden i rok do kojega usluga mora biti izvršena, a u slučaju kašnjenja zaračunava se ugovorna kazna. Prijevoznik je kasnio s izvršenjem usluge, a naručitelj zahtijeva plaćanje ugovorne kazne. Treba li prilikom zaračunavanja ugovorne kazne primijeniti prijenos porezne obveze?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Isplata autorskog honorara na zaštićeni račun

Autor nas kao naručitelja traži da mu uplatimo naknadu na njegov zaštićeni račun koji nam je dostavio. Zanima nas je li dopušteno navedeni honorar uplatiti na autorov zaštićeni račun?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Neplaćeni dopust – maksimalno trajanje

Čime se utvrđuje maksimalno trajanje neplaćenog dopusta?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Listopad 2019.
Ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog radnika

Sklopili smo ugovor o radu na određeno vrijeme s radnikom do povratka na rad privremeno nenazočne radnice koja je na dugotrajnom bolovanju. Od sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme proteklo je više od tri godine. S obzirom na to da je radnica još uvijek na bolovanju, može li radnik na temelju sklopljenog ugovora o radu nastavi raditi kod nas i kada mu radni odnos točno prestaje?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Obavljanje volonterskih aktivnosti (volonteri)

Neprofitna smo udruga i uskoro organiziramo volontiranje. Zanima nas koje sve osobe mogu za nas obavljati volonterske aktivnosti, odnosno biti volonteri?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Djelatnost poreznog savjetništva

Tko može, i pod kojim uvjetima, obavljati djelatnost poreznog savjetništva?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Privremeno ustupanje radnika

Može li obrtnik koji trenutačno nema potrebe za radom svojih radnika te radnike privremeno ustupiti drugom poslodavcu (trgovačkom društvu) da za njega obavljaju određene poslove?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Neoporeziva nadoknada troškova prehrane radnika

Na koji način poslodavac može neoporezivo isplatiti nadoknadu troškova prehrane ili omogućiti prehranu svojim radnicima?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Oporezivanje isplate kamata pravnoj osobi iz Slovenije

Trgovačko društvo isplaćuje ugovorene kamate po primljenom zajmu zajmodavcu – trgovačkom društvu sa sjedištem u Republici Sloveniji. Plaća li se porez po odbitku pri isplati i po kojoj stopi?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Priznavanje troška kamata

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske (dalje: RH) u razdoblju od 2011. do 2019. godine u više je navrata primalo pozajmice od različitih povezanih osoba s ugovorenom kamatom. Zajmodavci su bili fizička osoba koja je rezident RH, fizička osoba koja je rezident Republike Slovenije (dalje: Slovenije) i pravne osobe iz Slovenije. Fizičke osobe članovi su trgovačkog društva, a jedna od njih je ujedno i član društva iz Slovenije. Trgovačko društvo u prijašnjim razdobljima u poslovnim knjigama nije evidentiralo trošak kamata iako su one bile ugovorene. Na koji način društvo treba postupiti u vezi s tim kamatama i u kojoj visini su kamate priznati trošak?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze na paljenu žicu

Primjenjuje li se tuzemni prijenos porezne obveze na isporuku paljene žice?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Prokurist kao potpisnik ugovora o radu

Zanima nas je li valjan ugovor o radu koji je potpisao prokurist?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Izuzimanje od ovrhe naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Ulazi li naknada za vrijeme godišnjeg odmora u ovrhu, odnosno može li se u cijelosti uplaćivati na zaštićeni račun?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Rujan 2019.
Porezno motrište podjele društva koja se provodi odvajanjem s preuzimanjem

Trgovačko društvo provodi podjelu društva koje se provodi odvajanjem s preuzimanjem, odnosno na način da se dio imovine, obveza i kapitala jednog društva prenosi na već postojeće društvo. Navedenom je podjelom predviđeno da se u društvo preuzimatelja iz imovine postojećeg društva prenosi udjel u povezanom društvu (100 % udjela), dio temeljnog kapitala i pričuva te dio dugoročnih obveza s osnove zajma primljenog od člana društva. Treba li se pri provođenju navedene statusne promjene na društvo preuzimatelja prenijeti vrijednost imovine odnosno vrijednost udjela u povezanom društvu (100 % udjela) prema fer vrijednosti ili je moguće koristiti knjigovodstvenu vrijednost udjela te kakvo je porezno motrište navedenog prijenosa?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Obračun PDV-a na isporuke goriva i cestarine u inozemstvu

Zaposlenik trgovačkog društva u RH kojemu se obavlja obračun putnog naloga sa službenog puta u Njemačkoj podnio je pri obračunu račun za gorivo za službeni osobni automobil na kojemu je obračunan njemački PDV, te je pri obračunu putnog naloga podnio i račun za vinjetu na kojemu je obračunan njemački PDV. Treba li trgovačko društvo u RH koje je porezni obveznik po navedenim računima obračunati hrvatski PDV?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Obračun PDV-a pri stjecanju savjetodavnih usluga iz treće zemlje

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od poreznog obveznika iz Bosne i Hercegovine za savjetodavne usluge. Koje su obveze hrvatskoga poreznog obveznika nakon primitka navedenog računa odnosno kakav je porezni položaj primanja navedenih usluga za poreznog obveznika iz Republike Hrvatske?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Nedostavljanje potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

U kojem roku radnik mora poslodavcu dostaviti potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i predstavlja li nedostavljanje navedene potvrde razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Privatna praksa zdravstvenih radnika

Na koji način zdravstveni radnici mogu početi obavljati privatnu praksu?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Ugovor o podzakupu

Može li zakupnik zakupljenu pokretnu ili nepokretnu stvar davati trećim osobama u podzakup?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Zamjenski tjedni odmor i dani blagdana

Može li radnik zamjenski tjedni odmor koristiti u dane blagdana?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Obračun PDV-a na ulaznicu za koncert

Tuzemni porezni obveznik u Republici Hrvatskoj organizira koncert. Treba li na izdanim računima za ulaznice na koncert poreznim obveznicima iz Europske unije i trećih zemalja obračunati porez na dodanu vrijednost?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Obračun PDV-a na najam prostora na izložbi

Tuzemni porezni obveznik organizira izložbu poljoprivrednih strojeva u Republici Hrvatskoj. Izlagači na izložbi bit će porezni obveznici iz Europske unije. Treba li tuzemni porezni obveznik obračunati PDV-a na usluge stavljanja na raspolaganje izložbenog prostora?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Posebne evidencije – predmet upisa u te evidencije

Tko i što se upisuje u posebne evidencije?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Bolovanje i izvanredni otkaz

Ima li poslodavac obvezu čekati povratak s bolovanja radnika (koje je otvorio nakon što je odbio odluku primiti na radnom mjestu) pa mu onda uručiti odluku o izvanrednom otkazu?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Otkazni rok u slučaju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Što je s otkaznim rokom kod stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Otkaz nakon otkaza

Radnik je poslodavcu uručio otkaz. Idućega dana poslodavac je uručio odluku o otkazu tom (istom) radniku. Je li taj poslodavac ispravno postupio?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Srpanj 2019.
Novčana naknada za nezaposlenost

Ima li osoba kojoj je radni odnos prestao sporazumnim raskidom ugovora o radu pravo na novčanu naknadu na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti?

Utorak, 16.07.2019.
Prijava ozljede na radu

Tko su obveznici prijave ozljede na radu i na koji način se prijava podnosi?

Utorak, 16.07.2019.
    napredna pretraga