Zaduženje kamata po ispravcima JOPPD obrazaca i primjenu članka 12.b Općeg poreznog zakona

Datum: 26.11.2021, Petak
Klasa: 410-01/21-01/1773
Davatelj: Porezna uprava

Traži se mišljenje o postupanju vezano za zaduženje kamata po ispravcima JOPPD obrazaca i primjenu članka 12.b Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, i 42/20; dalje u tekstu: OPZ), te dajemo sljedeći odgovor.

Općom je normom propisano da je porezni obveznik dužan podnijeti poreznu prijavu (članak 73. stavak 1. OPZ-a). Radi točnog utvrđivanja poreza, neophodno je da podaci u poreznoj prijavi budu točni i istiniti. Porezni obveznik dužan je prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze na način da točno i istinito iznosi podatke u poreznoj prijavi te da bilježi podatke u poslovne knjige na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.

Rokovi za podnošenje poreznih prijava propisani su posebnim poreznim zakonima.

Stavkom 1. članka 76. OPZ-a propisano je da porezni obveznik može izvršiti ispravak prijave ako uoči da je porezna prijava koju je podnio ili koja je podnesena za njega netočna ili nepotpuna i da zbog toga može doći do manje ili više plaćenog poreza.

OPZ propisuje rok u kojem se može izvršiti ispravak porezne prijave. Prema odredbi stavka 3. članka 76. OPZ-a, porezni obveznik može izvršiti ispravak prijave najkasnije u roku od 3 godine od isteka roka za podnošenje prijave.

U konkretnom slučaju navodite da je porezni obveznik sam predao JOPPD obrasce u tijeku 2017. i 2018. godine, a ispravke JOPPD obrazaca za 2017. godinu podnio je 20.12.2019. godine, dok je ispravke JOPPD obrazaca za 2018. godinu podnio 19.05.2020. godine.

U upravnom postupku primjenjuje se propis koji je važio u vrijeme pokretanja postupka. Dakle, postupak je započet po podnesenim poreznim prijavama koje je porezni obveznik temeljem posebnog poreznog zakona bio dužan podnijeti, a ne onda kada je izvršen ispravak poreznih prijava.

Budući da je mjerodavan onaj zakon koji vrijedi u trenutku pokretanja postupka, a to je u ovom slučaju trenutak podnošenja obrazaca, znači da treba primijeniti stari OPZ (Narodne novine broj 115/16) u kojemu odredba članka 12.b OPZ-a nije postojala.

Riječ je o shvaćanju da se pravno pravilo primjenjuje ubuduće (pro futuro) a u pravu se ogleda kao načelo izraženo zabranom retroaktivnosti.

Stoga se, u konkretnom slučaju ne može primijeniti članak 12. b novog OPZ-a (Narodne novine broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) budući da je porezni obveznik izvršio poreznu prijavu prije stupanja na snagu navedenog članka zakona te je isti u obvezi platiti kamate za 2017., 2018. i 2019. godinu.

Povratak na mišljenja