Zahtjev za ispravak godišnjih poreznih prijava poreza na dohodak i povrat u prijašnje stanje

Datum: 28.09.2022, Srijeda
Klasa: 410-01/22-01/456
Davatelj: Porezna uprava

​Zaprimili smo upit Porezne obveznice iz Zagreba, vezan za zahtjev za ispravak godišnjih obračuna poreza na dohodak za 2018. i 2020. godinu te zahtjev za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za podnošenje obrasca za priznavanjem prava na porezne olakšice za 2019. godinu. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je donio rješenje dana 20. listopada 2021. godine kojim se poreznoj obveznici priznaje tjelesno oštećenje od 100% počevši od 29. kolovoza 2012. godinu. S obzirom da je porezna obveznica zaprimila rješenje Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Črnomerec, o godišnjem porezu na dohodak za 2020. godinu postavlja pitanje ima li pravo podnijeti naknadno prijavu poreza na dohodak za 2019. godinu te ostvaruje li pravo na olakšicu za 2018. godinu za koju je također podnijela obrazac za priznavanjem prava na porezne olakšice u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, ali bi taj obrazac htjela ispraviti na temelju donesenog rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nastavno odgovaramo.

Porezni obveznici koji žele ostvariti porezne olakšice u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i na taj način ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak, mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku te istom priložiti vjerodostojne isprave do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porezni obveznici podnose navedeni obrazac Poreznoj upravi ako Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka te podacima o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja sukladno članku 53. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon).

Člankom 54. Zakona propisano je postupanje Porezne uprave u posebnom postupku na način da je Porezna uprava obvezna na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže, odnosno podataka koje je dostavio porezni obveznik, utvrditi poreznom obvezniku godišnji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje.

Nadalje, protiv privremenog poreznog rješenja porezni obveznik može podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja tekuće za prethodnu godinu, ako smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni. Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje zaprime nakon navedenoga roka mogu podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja.

O prigovoru odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora. Ako prvostupanjsko porezno tijelo po podnesenom prigovoru, a nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju, utvrdi da postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja u skladu s navodima iz prigovora, donosi porezno rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, a porezna obveza utvrđena poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom.

Osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja ne može biti propuštanje roka za podnošenje obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku ili obrasca za pokretanje posebnog postupka, osim u slučaju opravdanih razloga sukladno odredbama zakona kojima je uređen opći porezni postupak.

Ako prvostupanjsko porezno tijelo po podnesenom prigovoru, a nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju, utvrdi da navodi iz prigovora nisu osnovani, donosi se porezno rješenje kojim se odbija prigovor te se protiv takvog rješenja može izjaviti žalba u roku od 30 dana od dana dostave poreznog rješenja.

Povrat u prijašnje stanje reguliran je člankom 94. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20).

Prema članku 123. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09 i 110/21; dalje u tekstu: ZUP), obnova postupka u kojem je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba može se pokrenuti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti bez vremenskog ograničenja ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a nadležni sud ili javnopravno tijelo je o tom pitanju kasnije odlučilo u bitnim točkama drukčije.

S obzirom da je vidljivo prema podacima iz upita da je rješenje doneseno u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti proizlazi da su ispunjeni razlozi za obnovu postupka propisani člankom 123. stavkom 1. točkom 1. ZUP-a. Naime, na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, porezna obveznica ima pravo na uvećani osobni odbitak kod obračuna poreza na dohodak. Obnova postupka omogućuje da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja protiv kojeg više nije moguće izjaviti žalbu. Razlozi za obnovu postupka taksativno su nabrojani u ZUP-u i ovaj izvanredni pravni lijek se ne može koristiti izvan navedenih slučajeva. Postoje slučajevi kada se obnova postupka može pokrenuti u vremenski ograničenom razdoblju i slučajevi kada se obnova postupka može pokrenuti bez vremenskog ograničenja. U konkretnom slučaju, obnova postupka se može provesti ako je porezna obveznica predala godišnje prijave poreza na dohodak ili obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku (za razdoblja/godine za koje se traži obnova postupka) te ako su donesena porezna rješenja.

Povratak na mišljenja