Zajednička pričuva


Predmet: Obveznik plaćanja pričuve je osoba koja je u zemljišnim knjigama upisana kao suvlasnik određenog stana ili poslovnog prostora. Ako je suvlasnicima bilo poznato da je došlo do promjene vlasništva, tada je pasivno legitimiran izvanknjižni vlasnik.

Broj presude: Gž-200/19-2, od 03. srpnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Županijski sud

Obveznici plaćanja zajendičke pričuve su svi suvlasnici određene zgrade te je stoga pasivno legitimiran suvlasnik koji svoju zakonsku obvezu ne ispunjava Imajući u vidu načelo povjerenja u zemljišne knjige obveznik plaćanja pričuve je zemljišno knjižni vlasnik odnosno suvlasnik upisan u zemljišne knjige Obveza plaćanja pričuve proizlazi iz zakonskih odredbi i to čl 90 st 1 i 2 u vezi s čl 85 st 2 ZVDSP kojima je propisano da je zajednička pričuva namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova Dakle ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu