Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Datum: 07.02.2024, Srijeda
NN br. 14/2024

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o morskom ribarstvu (Nar. nov., br. 62/17., 14/19. i 30/23.). Razlog izmjena u najvećoj mjeri jest implementacija EU regulativa u nacionalno zakonodavstvo.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o morskom ribarstvu (Nar. nov., br. 62/17., 14/19. i 30/23.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 15. veljače 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise