Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

Datum: 06.03.2024, Srijeda
NN br. 27/2024

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 127/17.). Novosti koje su donesene ovim izmjenama odnose se na sklapanje i raskid ugovora o reviziji, ugovaranje početnog angažmana revizora, trajanje revizijskog angažmana kod subjekata od javnog interesa, polaganje revizijskog ispita, stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora i mjere u vezi liberalizacije tržišnih usluga. Detaljnije o svemu tome može se pročitati u časopisu RRiF br. 4/24. u rubrici Revizija.

Ovaj Zakon stupa na snagu 14. ožujka 2024., osim čl. 21. i 22. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2025., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise