Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Datum: 25.03.2024, Ponedjeljak
NN br. 36/2024

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Nar. nov., br. 153/09. – 66/19.). Najbitnije izmjene odnose se na ukidanje vodne naknade.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. srpnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise