Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum: 04.10.2023, Srijeda
NN br. 114/2023

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17. – 151/22.). Izmjene se odnose na visinu naknade koja pripada Ministarstva financija, Porezne uprave za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak te pravo na sredstva fiskalnog namirenja koja ostvaruju općine, gradovi i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda.

Ovaj Zakon stupa na snagu 5. listopada 2023., osim čl. 3. Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise