Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Datum: 24.12.2021, Petak
NN br. 143/2021

Zakonom se uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, obveznici postupanja prema odredbama ovoga Zakona, obveza podnošenja i sadržaj imovinskih kartica, javna objava određenih podataka iz imovinskih kartica, postupak provjere podataka iz tih imovinskih kartica, trajanje obveza iz ovoga Zakona, izbor, sastav, status i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, postupak pred Povjerenstvom te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 26/11. – 98/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 25. prosinca 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise