Zapošljavanje i rad stranaca u RH


Trajanje: 3 h 10 min
Datum: 29.03.2022

Cijena: 82,95 EUR
624,99 KNZbog nedostatka radne snage, posebice u djelatnostima graditeljstva i ugostiteljstva, učestali su slučajevi da stranci, ponajprije državljani trećih zemalja, dolaze na rad u RH. Zapošljavanje stranaca i pribavljanje dozvola za boravak i rad poslodavcima često predstavlja veliko opterećenje i dovodi do mnogobrojnih poteškoća.

Na webinaru je bila riječ o zapošljavanju i radu stranaca te o pitanjima osiguranja i plaćanja doprinosa za strance, ali i o specifičnim pitanjima boravka i rada stranaca u RH, kao što je boravak i rad digitalnih nomada te mogućnost da državljani trećih zemalja u RH osnuju društvo i obrt.

Program:

Zapošljavanje i rad stranaca
Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Kategorije stranaca koji mogu raditi u RH – državljani trećih zemalja i državljani EGP-a
 • Zapošljavanje državljana trećih zemalja i dozvola za boravak i rad
 • Dozvola za borak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Provedba testa tržišta rada i iznimke od provedbe testa tržišta rada
 • Dozvola za boravak i rad za sezonske radnike
 • Položaj Agencija za privremeno zapošljavanje radnika
 • Izdavanje dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Kategorije radnika koji u RH mogu raditi bez pribavljanja dozvole za boravak i rad
 • Zapošljavanje i rad azilanata
 • Rad državljana EGP-a u RH
 • Uvjeti rada stranaca u RH i prestanak radnog odnosa
 • Digitalni nomadi
 • Kada državljani trećih zemalja u RH osnivaju trgovačka društva i obrte

Socijalno i porezno motrište rada stranaca u RH
Predavačica: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Socijalno osiguranje stranaca (iz EU-a i trećih zemalja) kod radnog odnosa s poslodavcem iz RH
 • Zdravstvena zaštita članova obitelji stranca
 • Rad digitalnih nomada u RH
 • Rad stranaca iz inozemstva za poslodavca iz RH
 • Primjena uredaba EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Ugovora o socijalnom osiguranju
 • Obračun doprinosa (MIO I. i MIO II.) kada je radnik istodobno prijavljen u zemlji EU-a / zemlji s kojom postoji ugovor o socijalnom osiguranju
 • Prijava pograničnih radnika u socijalna osiguranja
 • Prijava članova uprave i vlasnika iz trećih zemalja u socijalna osiguranja
 • Obračun poreza strancima kada imaju zasnovan radni odnos samo u RH
 • Obračun poreza strancima kada imaju već zasnovan radni odnos u drugoj državi
 • Obračun prireza strancima
 • Povrat više plaćenog poreza strancu
 • Slučajevi u kojima se strancima može neoporezivo podmiriti smještaj i prehrana
 • Ostale neoporezive isplate strancima
 • Podnošenje INO-DOH-a za strance

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 28. ožujka 2022. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.