Zaštita od uznemiravanja - actio negatoria


Predmet: Kada se radi o fiducijarnom prijenosu prava vlasništva, potonji vlasnik (fiducijant) je aktivno legitimiran za podnošenje tužbe protiv svakog onoga koji uznemirava njegovo vlasničko pravo na bilo koji način osim oduzimanjem stvari.

Broj presude: Rev 1567/12-2, od 4. listopada 2016., od 12.02.2018

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je vlasnička tužba tužitelja tužba zbog uznemiravanja uz deklaratorni preambul na utvrđenje prava vlasništva u smislu odredbe članka 167 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Nar nov br 91 95 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 dalje ZVDSP Nižestupanjski sudovi ocijenili su da tužitelj nije aktivno legitimiran u ovome sporu u bitnome uz obrazloženje da je u konkretnom slučaju riječ o fiducijarnom prijenosu prava vlasništva u smislu čl 274 u svezi s čl 279 st 1 3 i 4 Ovršnog zakona i u smislu čl 34 ZVDSP a s dosadašnjeg titulara i potonjeg vlasnika D H na prethodnog vlasnika Fond Z slijedom čega se tužitelj više ne može smatrati vlasnikom predmetne nekretnine i stoga su odbili tužbeni zahtjev Utemeljeno tužitelj prigovara u reviziji da je takvo stajalište sudova o nedostatku aktivne legitimacije pogrešno pri čemu po najprije valja istaknuti sljedeće Prema odredbama članka 274 Ovršnog zakona Nar nov br 57 96 i 29 99 dalje OZ koji se na predmetni Sporazum o osiguranju prijenosom vlasništva i prijenosom prava primjenjuje sukladno prijelaznoj odredbi članka 125 st 1 Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona Nar nov br 88 05 sporazum u formi sudskog zapisnika to se na odgovarajući način odnosi i na javnobilježnički akt i solemniziranu privatnu ispravu protivnik osiguranja prenosi na predlagatelja osiguranja radi osiguranja njegove tražbine pravo vlasništva svoje određene stvari ZVDSP om koji je stupio na snagu 1 siječnja 1997 fiducijarno vlasništvo je statuirano odredbama o ograničenju prava vlasništva na temelju pravnog posla čl 34 st 5 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu