Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 3 h 50 min
Datum: 31.08.2022

Cijena: 99,54 EUR
749,98 KNOd 5. rujna 2022. godine dvojno iskazivanje cijena i novčanih iskaza vrijednosti postaje obvezno. U kojim je sve slučajevima obvezno dvojno iskazivanje, a koje su iznimke te koja su pravila za preračunavanje i zaokruživanje, obrazložit ćemo na ovom webinaru.

Prelazak na novu službenu valutu zahtijeva prilagodbu računovodstva zbog ispravnog evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama u prijelaznom razdoblju te prilagodbe u vezi sa sastavljanjem financijskih izvješća i poreznih prijava. Kako uvođenje eura utječe na računovodstvo poduzetnika i samostalnih djelatnosti, sastavljanje poreznih prijava, obračune plaća i sastavljanje financijskih izvješća, možete saznati na ovom snimci webinara.

Program:

 1. Pravila za preračunavanje i zaokruživanje
  • opća i posebna pravila za preračunavanje i zaokruživanje
  • pravila za preračunavanje vrijednosnih papira
  • usklađivanje temeljnog kapitala upisom u sudski registar
 2. Dvojno iskazivanje
  • kada je potrebno
  • dvojno iskazivanje roba i usluga
  • iznimke od dvojnog iskazivanja
 3. Prilagodba računovodstva za zamjenu kune eurom
  • vođenje poslovnih knjiga u prijelaznom razdoblju
  • posebnosti kod ispostavljanja knjigovodstvenih isprava u prijelaznom razdoblju
  • izgled računa i evidentiranje u prijelaznom razdoblju preračunavanje stanja imovine, obveza i kapitala
  • računovodstveni tretman razlika nastalih preračunavanjem i otpisi obveza i potraživanja
  • utjecaj uvođenja eura na blagajnički maksimum i fiskalizaciju u prometu gotovinom
  • ispravak računovodstvenih pogrešaka iz prijašnjih razdoblja
 4. Sastavljanje poreznih prijava u prijelaznom razdoblju
  • sastavljanje Obrasca PD i plaćanja utvrđene obveze poreza na dobitak za 2022. godinu
  • sastavljanje Obrasca PDV za zadnje razdoblje oporezivanja 2022. godine
  • postupanje s danim i primljenim predujmovima u prijelaznom razdoblju
  • postupanje s računima izdanima i primljenim računima / odobrenjima u prijelaznom razdoblju
  • ispravak poreznih prijava
 5. Plaće, naknade i ostali dohodci te izvještavanje u prijelaznom razdoblju
  • isprave o plaći i naknadi plaće u razdoblju dvojnog iskazivanja
  • obračun i isplata plaća, bonusa, naknada i ostalih primitaka za prosinac 2022.
  • utvrđivanje naknade plaće na temelju prosjeka plaća koje uključuju isplaćene plaće u kunama i eurima
  • primjena materijalnih prava na temelju izvora prava radnika
  • postupanje po ovršnim ispravama koje glase na kune
  • posebnosti Obrasca JOPPD u prijelaznom razdoblju
  • ispravak i dopune Obrasca JOPPD
  • obračun službenih putovanja u prijelaznom razdoblju
  • godišnja prijava poreza na dohodak
  • primjena starih i sklapanje novih ugovora o radu
  • izmjena ugovora o radu zbog uvođenja eura
  • utjecaj uvođenja euro na ugovore o djelu i autorske ugovore
  • potvrde o isplaćenom drugom dohotku
 6. Priprema godišnjih financijskih izvještaja
  • valuta sastavljanja
  • prikaz usporednih podataka
  • naknadni ispravak financijskih izvještaja
 7. Odgovori na pitanja

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 30. kolovoza 2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) / 99,54 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.