RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Program polaganja ispita za poreznog savjetnika

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o priređivanju zabavnih igara

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o porezu na dohodak

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o trošarinama

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 123/2016, 30.12.2016

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra

NN br. 123/2016, 30.12.2016

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju

NN br. 123/2016, 30.12.2016

Opširnije

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

NN br. 123/2016, 30.12.2016

Opširnije

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

NN br. 123/2016, 30.12.2016

Opširnije

Uredba o izmjeni Zakona o tržištu kapitala

NN br. 123/2016, 30.12.2016

Opširnije

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN br. 122/2016, 28.12.2016

Opširnije

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2017. godinu

NN br. 122/2016, 28.12.2016

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

NN br. 121/2016, 23.12.2016

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2016.

NN br. 120/2016, 21.12.2016

Opširnije

Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi

NN br. 120/2016, 21.12.2016

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

NN br. 120/2016, 21.12.2016

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN br. 120/2016, 21.12.2016

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja