OGLAS ZA UPIS

POLAZNIKA U PROGRAME

OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

IZ RAČUNOVODSTVA

Temeljem članka 13. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (Nar. nov., br. 112/00.) i čl. 48. i 52. Statuta, RRiF učilište za poduzetništvo, Zagreb, održava programe obrazovanja odraslih:


Osposobljavanje za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova u trajanju od 130 nastavnih sati (tečaj za početnike)

Program obuhvaća: počela računovodstva, blagajničko poslovanje, analitička knjigovodstva, financijsko knjigovodstvo, troškovi, prihodi i porezi, proizvodnja i gotovi proizvodi, trgovina na veliko i malo, utvrđivanje financijskog stanja, vježbe na računalima na aplikativnom knjigovodstvenom programu;
 
Usavršavanja 
za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računovodstvenih i financijskih poslova u trajanju od 190 nastavnih sati (napredni tečaj)
 

Program se s početnog tečaja proširuje na sastavljanje financijskih izvještaja, pravo društava i poreze (PDV i dr.), obračune plaća, vježbe na računalima i sve ono što samostalni računovođa treba znati. Nastava se održava poslije podne u posebno opremljenim učionicama i informatičkom kabinetu u Martićevoj 29.

UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU/USAVRŠAVANJU
 
Po uspješno položenom ispitu stječe se javna isprava – uvjerenje o osposobljavanju/usavršavanju
 
Cijene programa uključuju izvođenje nastave, literaturu i ukupan radni materijal.

 

Program osposobljavanja

- za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova obuhvaća slijedeća područja:

 • Počela računovodstva
 • Blagajničko poslovanje
 • Analitička knjigovodstva
 • Financijsko knjigovodstvo
 • Troškovi
 • Proizvodnja i gotovi proizvodi
 • Trgovina na veliko i malo
 • Utvrđivanje financijskog stanja
 • Vježbe na računalima - na aplikativnom knjigovodstvenom programu

UVJET UPISA U PROGRAM
Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje bilo kojeg usmjerenja.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PROGRAM
Svjedodžba završene četverogodišnje srednje škole ili fakulteta bilo kojeg smjera.

OBLIK SAVLADAVANJA GRADIVA
Program se provodi redovitim predavanjem, vježbama i provjerom znanja. Nastava se održava u posebno opremljenim učionicama i informatičkom kabinetu u Zagrebu, Martićeva 29.
Od ponedjeljka do četvrtka od 16:30 do 19:45 sati. Prisutnost polaznika nastavi je obvezatna.
Polaznik programa osposobljavanja pohađa nastavu kontinuirano i bez obveze polaganja kolokvija. Vježbe u okviru programa osposobljavanja obuhvaćaju i rad na računalu uz primjenu odgovarajućeg knjigovodstvenog programa. Po uspješno položenom ispitu stječe se javna isprava - uvjerenje o osposobljavanju.

CIJENA PROGRAMA
Cijena programa uključuju izvođenje nastave, literaturu i ukupan radni materijal i iznosi 4.750,00 kuna. Troškovi završne provjere iznose 400,00 kuna.

 • NOVO: Omogućavamo plaćanje putem Diners-a do 12 rata.
 • NOVO: Upisom u programe osposobljavanja i usavršavanja polaznik tečaja može koristiti internetsko izdanje časopisa Računovodstvo, revizija i financije u trajanju od 6 mjeseci.

Program usavršavanja

za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računovodstvenih i financijskih poslova obuhvaća slijedeća područja:

 • Repetitorij iz počela računovodstva i analitička knjigovodstva
 • Pravo trgovačkih društava
 • Računovodstveno procesiranje promjena na pozicijama imovine, obveza i kapitala te prihoda i rashoda
 • Specifičnosti računovodstvenog obračuna poslovanja u djelatnosti proizvodnje
 • Specifičnosti računovodstvenog obračuna poslovanja u trgovini
 • Sastavljanje financijskih izvješća na praktičnom primjeru trgovačkog društva "X" d.o.o. (Bilanca, RDG, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke)
 • Vježbe na računalima - na aplikativnom knjigovodstvenom programu

UVJET UPISA U PROGRAM
Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog, komercijalnog, trgovačkog, upravnog, birotehničkog, ugostiteljskog ili turističkog smjera. Ili diploma/svjedodžba završenog studija ekonomskog ili pravnog usmjerenja.

U program usavršavanja mogu se upisati i kandidati sa srednjom školskom ili stručnom spremom drugih struka u četverogodišnjem trajanju, ako su proveli najmanje tri godine na poslovima knjigovodstva i računovodstva, što dokazuju izvornom i ovjerenom potvrdom poslodavca u kojoj su navedeni knjigovodstveni i računovodstveni poslovi koje je kandidat obavljao u stalnom radnom odnosu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PROGRAM
Svjedodžba završene četverogodišnje srednje škole ekonomskog, komercijalnog, trgovačkog, upravnog, birotehničkog, ugostiteljskog ili turističkog smjera ili diploma/svjedodžba završenog ekonomskog ili pravnog studija.

Uz svjedodžbu neke druge završene četverogodišnje srednje škole ili fakulteta potrebna je i pisana potvrda poslodavca u kojoj su navedeni knjigovodstveni i računovodstveni poslovi koje je kandidat obavljao.

OBLIK SAVLADAVANJA GRADIVA
Program se provodi redovitim predavanjem, vježbama i provjerom znanja. Nastava se održava u posebno opremljenim učionicama i informatičkom kabinetu u Zagrebu, Martićeva 29.
Od ponedjeljka do četvrtka od 16:30 do 19:45 sati. Prisutnost polaznika nastavi je obvezatna.
Polaznik programa usavršavanja najprije sluša predavanja kojima produbljuje znanja iz počela računovodstva i analitičkih knjigovodstava a potom pravo trgovačkih društava sveukupno u trajanju od 48 sati. Poslije tih predavanja polaznik pristupa provjeri znanja (kolokviju). Po položenom kolokviju nastavlja slušanje predavanja i sudjeluje u vježbama do ispunjenja ukupnog programa od 190 sati. Vježbe uključuju i rad na računalima uz primjenu odgovarajućeg knjigovodstvenog programa. Po uspješno položenom ispitu stječe se javna isprava - uvjerenje o usavršavanju.

CIJENA PROGRAMA
Cijena programa uključuje izvođenje nastave, literaturu i ukupan radni materijal i iznosi 6.300,00 kn. Troškove kolokvija 100,00 kuna i troškovi završne provjere koji iznose 400,00 kuna.

 • NOVO: Omogućavamo plaćanje putem Diners-a do 12 rata.
 • NOVO: Upisom u programe osposobljavanja i usavršavanja polaznik tečaja može koristiti internetsko izdanje časopisa Računovodstvo, revizija i financije u trajanju od 6 mjeseci.


 NEFORMALNI PROGRAMI
• Tečaj računovodstva obrtnika i slobodnih zanimanja
(trgovaca, ugostitelja, servisera, odvjetnika, liječnika u privatnoj praksi, veterinara, novinara i dr.) u trajanju od 24 sati –cijena: 2.950,00 kn.

• Tečaj računovodstva neprofitnih organizacija (udruge, sindikati i sl.) u trajanju od 20 sati – cijena: 2.600,00 kn.

Nastava počinje po formiranju grupe od najmanje 20 polaznika


Prijave: e-mail: uciliste@rrif.hr, faks 4699-703 ili osobno u Vlaškoj 68 (8,00 -16,00 sati)

Kontakt: tel.: 4699-726, e-mail: uciliste@rrif.hr


Obrasci za predbilježbu:

 

Pretplatnik
Radni odnosi (1)
RRiFov letak