Evidencija i porezni tretman testnih i zamjenskih vozila

Porezni obveznik A. postavio je upit koji se odnosi na evidenciju i porezni tretman testnih i zamjenskih vozila. Prema navodima iz upita, djelatnost poreznog obveznika je prodaja automobila pri čemu u svrhu povećanja prodaje potencijalnim kupcima i kupcima osiguravaju testna i zamjenska vozila. Porezni obveznik u upitu navodi i obvezno postupanje prema pravilniku njihovog principala da testna vozila moraju služiti za potrebe probe najmanje 4 a najviše 6 mjeseci, dok zamjenska vozila za potrebe servisa moraju služiti najmanje 8 a najviše 12 mjeseci.

Pitanje poreznog obveznika se odnosi na klasifikaciju test i zamjenskih vozila kao kratkotrajnu ili dugotrajnu imovinu sukladno HSFI 8.

U nastavku odgovaramo.

Prema Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: HSFI), odnosno prema HSFI 8 točka 1., kratkotrajna imovina je imovina koja ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

a) očekuje se njena potrošnja ili realizacija ili prodaja tijekom normalnog poslovnog ciklusa poduzetnika;

b) drži se prvenstveno zbog trgovanja;

c) očekuje se realizacija unutar dvanaest mjeseci nakon datuma bilance ili

d) je novac ili novčani ekvivalent. Neki novčani ekvivalent nije kratkotrajna imovina, ako je zabranjeno njime trgovati ili se koristi za podmirenje obveze barem dvanaest mjeseci nakon datuma bilance.

Prema HSFI 8 dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje (s tim da je ta prodaja vrlo vjerojatna), a ne putem korištenja. Prodaja ove imovine provest će se unutar jedne godine od datuma klasifikacije. Takva dugotrajna imovina koja je namijenjena prodaji, klasificira se kao kratkotrajna imovina.

HSFI 8 također propisuje da se dugotrajna imovina namijenjena prodaji mjeri po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno što je niže. Rashod ili prihod od prodaje dugotrajne imovine namijenjene prodaji iskazuje se u računu dobiti i gubitka u trenutku otuđenja, u okviru ostalih prihoda ili ostalih rashoda po neto principu. Nadalje, sukladno HSFI 8 imovina namijenjena prodaji se posebno iskazuje u bilanci kao zaliha i ne može se amortizirati.

Prema MRS 2 zalihe su kratkotrajna materijalna imovina koja se drži zbog prodaje u redovitom roku poslovanja, u procesu proizvodnje za navedenu prodaju ili u obliku materijala ili dijelova koji će biti utrošeni u procesu proizvodnje ili u postupku pružanja usluga. Sukladno HSFI 10 zalihe obuhvaćaju i trgovačku robu, a mjerenje zaliha se obavlja po troškovima nabave ili po neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome što je niže.

Ako je poduzetnik provodio računovodstvenu politiku u prethodnom razdoblju različitu od računovodstvene politike koju nalažu HSFI, poduzetnik će sukladno Okviru za primjenu hrvatskih standarda financijskog izvještavanja provesti usklađivanje sa datumom prijelaza na primjenu HSFI-a. Poduzetnik učinke usklađivanja priznaje izravno u zadržanu dobit ili preneseni gubitak.

Slijedom navedenog i navedenog u upitu mišljenja smo da se vozila koja se isključivo koriste kao test vozila i vozila za potrebe servisa, pri nabavi evidentiraju kao kratkotrajna imovina jer se prodaja u uobičajenim uvjetima i ostvaruje unutar godine dana od dana nabave. Naime vozila su nabavljena s ciljem prodaje u roku od godine dana a eventualno produženje razdoblja za dovršenje prodaje preko godine uzrokuju događaji i okolnosti (smanjenje prodaje) na koje poduzetnik ne može utjecati.

Povratak na mišljenja