Isplata dividendi i udjela u dobiti

U svezi upita o isplatama dividendi i udjela u dobiti na žiro račun fizičkih osoba, u nastavku odgovaramo:

člankom 61. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08. i 80/10.) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiro račun kod banke, odnosno nerezidentima na njihov račun sukladno članku 90. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. – ispr. i 146/09.), a iznimno i u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 27. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/10.) propisano je da se u članku 61. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.) iza stavka 1. dodaje novi stavak 2. prema kojem se obveza isplate na žiro račun kod banke primjenjuje i za isplate dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu i to onih koje prema članku 9. stavku 1. točki 2. Zakona o porezu na dohodak nisu oporezive, kao i onih koje se oporezuju sukladno članku 68. stavku 2. toga Zakona (dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se nakon 1. siječnja 2005. godine).

Isplata dividendi i udjela u dobiti nerezidentima može se obavljati na njihov nerezidentni račun otvoren kod banke u Republici Hrvatskoj koji počinje znakovima "36", budući da je člankom 9. stavkom 1. Odluke o konstrukciji računa u banci, vodećem broju banke, uvjetima i načinu otvaranja računa u banci i sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci (Nar. nov., br. 150/02., 115/03., 162/04., 189/04. i 141/09.) propisano da broj računa nerezidenta - fizičke osobe započinje znakom "3" te da je drugi znak broja računa za te osobe broj "6", te se radi o računu s univerzalnom namjenom, a poslovna banka može, koristeći Kontni plan, razviti analitički račun kojem će dodijeliti svojstvo da je riječ o žiro računu nerezidenta fizičke osobe.

Nadalje, fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, ako su ostvarili pravo na isplatu dobiti, istu mogu izvršiti sa postojećeg žiro računa te nisu obvezni otvoriti dodatni žiro račun samo za isplatu dobiti. Međutim, porozni obveznik treba osigurati podatke o izvatku sa žiro računa iz kojih je razvidna isplata dobiti.

Povratak na mišljenja