RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izdavanje računa za uslugu prevođenja pravnoj osobi

Broj: 410-19/13-01/311 od 07.07.2014.

Elektroničkom poštom obratili ste se u vezi očitovanja, a vezano za pravnu osobu „A“.d.o.o. koja nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i izdaje račun za uslugu prevođenja pravnoj osobi koja je porezni obveznik u Sloveniji, odnosno da li ista mora podnijeti zahtjev za izdavanjem PDV identifikacijskog broja, da li vrijednost navedene usluge prevođenja mora prikazati u Zbirnoj prijavi, te na koji se članak Zakona o porezu na dodanu vrijednost treba pozvati.
      Sukladno čl. 17. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. i 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.
      Člankom 90. st. 1. Zakona propisano je da se malim poreznim obveznikom smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kn.
      Svaki porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici obvezan platiti PDV prema čl. 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i svaki porezni obveznik primatelj usluga iz čl. 75. st. 1. t. 6. Zakona obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja sukladno čl. 77. st. 4. Zakona.
      Davatelj usluge prevođenja „A“.d.o.o. koji je mali porezni obveznik iz čl. 90. st. 1. Zakona, obvezan je podnijeti Poreznoj upravi zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja sukladno čl. 77. st. 4. Zakona. Obzirom da je sjedište poreznog obveznika kojemu se obavlja usluga prevođenja u Sloveniji, sukladno čl. 17. stavku 1. Zakona navedena usluga prevođenja bit će oporeziva slovenskim PDV-om.
      Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a koji obavlja usluge sukladno čl. 17. st. 1. Zakona mora podnijeti Zbirnu prijavu.
      U Zbirnu prijavu se unose sve isporuke dobara i usluga u Europskoj uniji obavljene poreznim obveznicima i pravnim osobama koje nisu porezni obveznici, a registrirani su za potrebe PDV-a, sukladno čl. 88. st. 1. t. c) Zakona.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)