RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi Zakon o cestama

Utorak, 26.07.2011.

Kazne za vlasnike i korisnike leasinga ako ne plate cestarinu

Novi Zakon o cestama (Nar. nov. br. 84/11) donio je više zanimljivih materijalno-financijskih određenja za korisnike cesta.

Tako se propisuje kazna za prekršaje od 2.000,00 do 5.000,00 kuna koja se odnosi na vlasnike i korisnike leasinga osobnih automobila ako njihovo vozilo ne plati cestarinu a sudjelovalo je u prometu autocestom ili cestovnim objektom pod naplatom.

Nadalje, povećane su novčane kazne za pravne ili fizičke osobe na 10.000,00 do 30.000,00 kuna za slijedeće prekršaje ako:

1. oštete javnu cestu ili ugroze sigurno odvijanje prometa na njoj kao npr. ako rasipaju materijal, blato, ulje ili na drugi način onečišćavati javnu cestu,

2. izvedu radove u zaštitnom pojasu javne ceste bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom,

3. u blizini raskrižja javnih cesta posade drveće, postave ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na javnoj cesti.

4. poduzmu bilo kakve radove na javnoj cesti bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionara.

5. vlasnik ili korisnik objekata i instalacija uz javnu cestu odmah ne otkloniti oštećenja nastala na cestama vezano za instalacije i ne naknaditi štetu i troškove koji su uslijed oštećenja instalacija i uređaja prouzročeni javnoj cesti,

6. postavi reklame na udaljenosti bliže od 100 m ili na mjestima na kojima bi se  ugrožavalo sigurnost prometa i

7. izvede priključak i prilaz na cestu na nepropisan način.

Za navedene prekršaje kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 8.000,00 kuna.

Uvedena je i nova računovodstvena kategorija "javni kapital" koji se izdvojeno vodi u poslovnim knjigama u autocestovnim poduzećima. Ceste se amortiziraju, a ako troškovi amortizacije nisu nadoknađeni iz prihoda, terete javni kapital.


A.M.Ostale vijesti:

Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)