Obračuna PDV-a na korekcijske naočale

Datum: 15.04.2008, Utorak
Klasa: 410-19/08-01/16
Davatelj: Porezna uprava

Carinska uprava – Središnji ured, Služba za carinski sustav i procedure obratila nam se u vezi tumačenja Zakona o porezu na dodanu vrijednosti i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost glede primjene stope poreza na dodanu vrijednost od 0%. Naime, poduzeće Intereuropa logističke usluge d.o.o., Podružnica Varaždin obratilo im se s upitom u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na korekcijske naočale. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje podliježu li korekcijske naočale oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% ili 22%.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Odredbama članaka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantati (srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, interauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO).

U članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.), propisano je da se stopa 0% iz članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona primjenjuje na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, osim pomagala i usluga s Popisa pod rednim brojevima 35., 317., 318., 320., 321., 322., 326., 364., 448., 449., 487., 488., 489., 490., 492., 493., 508., 509., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 577., 583., 584., 585., 586., 687., 688. i 689.

Primjena porezne stope 0% na određene proizvode, odnosno oporezivanje po stopi 22% navedeno je u članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika na temelju Popisa ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 114/99.) koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

U Popisu ortopedskih pomagala o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Nar. nov., br. 89/07. – proč. tekst, 134/07. i 11/08.), od rednog broja 490. do 581. navedena su očna pomagala. U Popisu ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 114/99.), očna pomagala su bila navedena od rednog broja 374. do 464.

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost nisu obuhvaćene izmjene rednih brojeva, međutim to nema utjecaja na porezni status proizvoda iz članka 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Stoga, obzirom da redni brojevi 374. do 464. iz Popisa ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 114/99.), pod kojima su bila očna pomagala nisu navedeni kao izuzetak od oporezivanja nultom stopom iz članka 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, smatramo da se očna pomagala navedena u Popisu ortopedskih pomagala iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Nar. nov., br. 89/07. – proč. tekst, 134/07. i 11/08.), od rednog broja 490. do 581. oporezuju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% u smislu odredbi članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Obzirom da Porezna uprava nije nadležna za davanje očitovanja o tome jesu li korekcijske naočale ortopedsko pomagalo, zatražili smo tumačenje HZZO-a koji u svom odgovoru klasa: 500-01/08-01/2, ur.broj: 338-01-10-08-12 od 28. ožujka 2008. godine navode da su ortopedska pomagala okviri za naočale te leće za naočale razvrstane u Popisu pomagala iz Pravilnika pod Šifrom pomagala BNOS, BNLM, BNPL, BNKL, BNLT i BNSP (odnosno od rednog broja 490. do 564.). Kako u Popisu ortopedskih pomagala o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala korekcijske naočale nisu razvrstane kao ortopedsko pomagalo, pri oporezivanju porezom na dodanu vrijednost primjenjuje se stopa 22% u smislu članka 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja