Općina Petrijanec uvela je prirez

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 5%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Petrijanec. 

Ova se Odluka primjenjuje od 1. svibnja 2012.

Povratak na vijesti