Oporezivanje isplate primitaka ovlaštenim predstavnicima stambene zgrade

Datum: 29.07.2010, Četvrtak
Klasa: 410-01/10-01/1472
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik „R" d.o.о. dostavio nam je upit u svezi oporezivanja isplata drugog dohotka predstavnicima stambenih zgrada. Naime, budući da se prema Zakonu о osobnom identifikacijskom broju OIB ne može dodijeliti stambenoj zgradi jer se ne smatra pravnom osobom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a budući da se više ne izdaje sistemski broj postavlja se pitanje tko je obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i obvezne doprinose na naknade koje se isplaćuju predstavnicima stambenih zgrada. U nastavku odgovaramo:

Sukladno članku 32. stavku 1. Zakona о porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08. i 80/10.) drugi dohodak je razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema stavku 2. odnosno stavku 3. toga članka umanjen za propisane izdatke iz stavka 4. i 5. toga članka. Prema članku 44. stavku 17. Pravilnika о porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. i 146/09.) primicima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju se i primici od djelatnosti koje porezni obveznik ostvari od fizičke osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost prema članku 18. Zakona о porezu na dohodak, odnosno djelatnost od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. toga Zakona.

Prema članku 48. stavku 2. Zakona о porezu na dohodak, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Iznimno, sukladno članku 75. stavku 6. Pravilnika о porezu na dohodak predujam poreza na dohodak obračunava i uplaćuje stjecatelj primitka u roku od osam dana od dana naplate primitka ako isti ostvari od fizičke osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost prema članku 18. Zakona о porezu na dohodak, odnosno djelatnost od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. toga Zakona.

Isplatitelji primitaka i sam porezni obveznik sukladno članku 48. stavku 4. Zakona о porezu na dohodak, obvezni su za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak i uplaćeni porez na dohodak dostavljati Poreznoj upravi propisana izvješća.

Člankom 111. Zakona о doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08. i 94/09.) propisano je da za osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak (članak 9. stavak 1. točka 20. toga Zakona) obveznik doprinosa iz osnovice jest primatelj, a obveznik doprinosa na osnovicu jest isplatitelj primitka. Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest isplatitelj primitka Iznimno, sukladno članku 112. toga Zakona, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe koja nije poslovni subjekt, obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest primatelj.

Slijedom navedenog u ovom konkretnom slučaju ako primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak predstavnicima stambenih zgrada isplaćuju fizičke osobe koje su vlasnici odnosno suvlasnici stambenih zgrada ODNOSNO Isplata se vrši iz pričuve stambene zgrade fizičke osobe koje na taj način ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak obvezne su same obračunati predujam poreza na način propisan člancima 32. i 48. Zakona о porezu na dohodak i obračunati predujam а dohodak uplatiti na propisani uplatni račun u roku od osam dana od dana ostvarenog primitka a imaju obvezu obračuna i uplate propisanih doprinosa za obvezna osiguranja te obvezu dostavljanja Poreznoj upravi propisanih izvješća.

Budući da prema Zakonu о vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.) suvlasnici stambene zgrade poslove upravljanja zgradom prenose na upravitelja a međusobne odnose ureduju ugovorom te upravitelj аkо je tako ugovoreno upravlja i novčanim sredstvima prikupljenim plaćanjem pričuve koja se vode na proračunu zgrade u slučaju da isplate predstavnicima stambenih zgrada obavlja upravitelj sa svog Žiroračuna tada je upravitelj obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa i dostavljanja Poreznoj upravi propisanih izvješća.

Povratak na mišljenja