Oporezivanje naslijeđene imovine – stanovi u kojima žive zaštićeni najmoprimci


      Područni ured G. postavio je upit utvrđuje li se tržišna vrijednost lokala i stanova, koji su predmetom nasljeđivanja na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju kojim je porezni obveznik "A", oporučni nasljednik, naslijedio 1/3 stanova i lokala, obzirom da u naslijeđenim stanovima žive zaštićeni najmoprimci te da su naslijeđeni lokali dani u najam na 5 godina. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
    Oporezivanje nasljedstva u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 127/00. i 153/02.) i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.), ovisno o predmetu nasljedstva. Ako su predmet nasljedstva nekretnine, na stjecanje nekretnina nasljeđivanjem plaća se porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina.
    Prema čl. 9. Zakona o porezu na promet nekretnina, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, dok se pod tržišnom vrijednošću nekretnine razumijeva cijena koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.
    Shodno navedenom, na nekretnine stečene nasljeđivanjem na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju plaća se porez na promet nekretnina. Porezna osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju. Kako se u konkretnom slučaju radi o nasljeđivanju stanova, u kojima žive zaštićeni najmoprimci, i poslovnih prostora, danih u najam na određeni rok, porezna osnovici utvrdit će se kao da se radi o stjecanju uz naknadu s time da će se kod utvrđivanja tržišne vrijednosti uzeti u obzir da u stanovima žive zaštićeni najmoprimci odnosno da su poslovni prostori dani u najam što utječe na tržišnu vrijednost tih nekretnina obzirom da nasljednik ne može odmah koristiti predmetne nekretnine.

Povratak na mišljenja