Osnove suvremenog računovodstva

E-izdanje
157,50 kn

Sadržaj

Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   z Belak Excellens d.o.o.
Izdanje:   studeni, 2012.
Urednik::   Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Broj stranica:   555
Jezik:   hrvatski
I. dio Pojam, sadržaj, i primjena računovodstva 1
1. Uvod 1
2. Funkcioniranje računovodstvenog sustava, njegovo uređenje i informacije koje treba osigurati 14
3. Ekonomski financijski model trgovačkog društva: prikaz pomoću bilance, računa dobiti/gubitka i novčanih tijekova 25
4. Knjigovodstveni računi (konta) i oblikovanje poslovnih knjiga 64
II. dio Knjiženje jednostavnih poslovnih događajai obračuna 91
5. Primjena sustava poreza na dodanu vrijednost i njegov utjecaj na knjiŽenje 91
6. Osnivanje trgovačkih društava 99
7. Nematerijalna imovina 103
8. Dugotrajna materijalna imovina 114
9. Dani dugoročni krediti i depoziti 164
10. Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkoročna potraŽivanja i aktivna vremenska razgraničenja (razred 1) 166
11. Obveze kao bilančna pozicija 196
12. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove (28) 208
13. Pasivna vremenska razgraničenja: odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja (29) 212
14. Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara (razred 3) 216
15. Sirovine i materijal na zalihi (31) 230
16. Zalihe rezervnih dijelova (32) 240
17. Zalihe sitnog inventara (35 i 36) 241
18. Obračun utroška zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 244
19. Troškovi i ostali poslovni rashodi (razred 4) 256
20. Formiranje zaliha proizvodnje 287
21. Prodaja zaliha gotovih proizvoda i razduŽenje skladišta 291
22. Formiranje zaliha robe u trgovini 296
23. Prodaja robe u veleprodaji i razduŽenje skladišta 303
24. Računovodstvo trgovine na malo 316
25. Prijenos robe sa skladišta u prodavaonicu i obratno 325
26. Rashodi i kriteriji za njihovo priznavanje 329
27. Prihodi i kriteriji za njihovo priznavanje 332
28. Razlika prihoda i rashoda financijske godine (790) – bruto financijski rezultat 336
29. Financijski rezultat poslovanja, obračun poreza na dobit i utvrđivanje neto-dobiti ili gubitka 338
30. Zadržana dobit i reinvestirana dobit 346
31. Knjiženje isplate dobiti 347
32. Gubitak iznad visine kapitala 348
III. dio Obračunska plaćanja, predujmovi i knjiženje inozemnih sredtava plaćanja 351
33. Obračunska plaćanja 351
34. Oporezivanje danih i primljenih predujmova i modeli knjiŽenja u sustavu poreza na dodanu vrijednost 360
35. Računovodstvo poslovanja s inozemstvom 384
IV. dio Odgođeni porezi i vrijednosna usklađenja 401
36. Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze 401
V. dio Ravalorizacija dugotrajne materijalne imovine na fer vrijednost 439
37. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 439
VI. dio Računovodstvo dugoročne financijske imovine 447
38. Dugoročna financijska imovina 447
VII. dio Konačni obračuni i sastavljanje bruto bilance 479
39. Konačni obračuni i sastavljanje bruto-bilance 479
VIII. dio Praktični primjeri s izradom financijskih izvješća za male poduzetnike 483
40. Praktični primjeri knjiŽenja poslovne godine i izrade konačnog obračuna s financijskim izvješćima 483
IX. dio Zadaci za ponavljanje 529
Literatura 555