Ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti od 1. siječnja 2011. godine

Izvješćujemo Vas da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 139/10.) koji stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine određen Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) kao provoditelj prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, a koja prava obuhvaćaju i mjere specifične zdravstvene zaštite radnika.

U skladu s navedenim izvješćujemo Vas o načinu ostvarivanja navedenih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja od 1. siječnja 2011. godine.

Zdravstvenu zaštitu u slučaju priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti osigurane osobe HZZO-a ostvaruju u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornih zdravstvenih radnika privatne prakse uključenih u Mrežu javne zdravstvene službe (Nar. nov., br. 98/09., 14/10. i 81/10.), odnosno kod ugovornih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a.

Napominjemo da bolovanje zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti osiguranicima HZZO-a utvrđuje od 1. siječnja 2011. godine izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite opće/obiteljske medicine na način i po postupku utvrđenom Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i općim aktima HZZO-a donesenim osnovom tog Zakona.

Specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranici HZZO-a ostvaruju putem zdravstvenih ustanova koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te ugovornih specijalista medicine rada u privatnoj praksi uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada koje je odabrao poslodavac za svoje radnike, odnosno osoba koja obavlja obrtničku djelatnost sama za sebe, u pravilu prema mjestu rada osiguranika, a s kojima je i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu imao sklopljene ugovore o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnik na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti.

Prijava o ozljedi na radu odnosno profesionalnoj bolesti, na tiskanicama koje su propisane općim aktima HZZO-a u skladu sa Zakonom, podnosi pravna i fizička osoba poslodavac za svog radnika na istovjetan način i na istim lokacijama kao i do 31. prosinca 2010. godine, gdje su bile područne službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.

Povratak na mišljenja