Porez na dodanu vrijednost na prijenos gospodarske cjeline između ustanove i podružnice

Navedenim dopisom obratili ste nam se radi davanja odgovora na upit Ljekarne C., u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost prijenosa gospodarske cjeline. Naime, Ljekarne C. sa Ljekarnama J. sklopili ugovor 20. kolovoza 2010. o pripajanju podružnice zdravstvene ustanove Ljekarne C. koja se nalazi u Pakracu Ljekarnama J., te će tako postati podružnica Ljekarne J. koja će obavljati istu djelatnost kao i prije pripajanja. U članku 2. navedenog ugovora stoji da Ljekarne C. do trenutka zaključenja ugovora imaju u svome sastavu dvije ljekarničke jedinice i dvije podružnice. Na pitanje može li se podružnica ustanove, odnosno ljekarne smatrati zasebnom cjelinom u svrhu primjene odredbe članka 8. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) odgovaramo u nastavku.

Sukladno odredbama članka 8. stavak 7. Zakona ako se neka gospodarska cjelina ili pogon u cijelosti prenese, tada je osnovica pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet s tim da zbroj svih tih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu. Preuzeti se dugovi ne odbijaju od osnovice. Ako obračunati porez na dodanu vrijednost pri stjecanju gospodarske cjeline ili pogona stjecatelj u cijelosti može odbiti kao pretporez, tada se ne plaća porez na dodanu vrijednost, a taj se prijenos smatra neoporezivim.

Prema odredbi članka 33. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08. i 18/11.) gospodarska cjelina je sva imovina i obveze što u poslovnom i organizacijskom smislu čini samostalni subjekt, odnosno subjekt sposoban za samostalno poslovanje.

Članak 1. Zakona o ustanovama (Nar. nov., br. 76/93. – 35/08.) propisuje da se ustanova osniva za trajno obavljanje, između ostalih, i zdravstvene djelatnosti, ako se te djelatnosti ne obavljaju radi stjecanja dobiti. Na pravnu osobu koja navedenu djelatnost obavlja radi stjecanja dobiti primjenjuju se propisi o trgovačkim društvima.

Odredbama članka 7. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 137/09.) propisano je da podružnice nisu pravne osobe. Njihovim poslovanjem prava i obveze stječe društvo. Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i mora pri tome navesti svoje sjedište i sjedište osnivača.

Stoga, iz odredbi članka 8. stavka 7. Zakona i članka 33. stavka 1. Općeg poreznog zakona proizlazi da pojam gospodarske cjeline u poreznom smislu obuhvaća prijenos gospodarske cjeline i u računovodstvenom odnosno bilančnom smislu. Dio gospodarske cjeline treba činiti ukupnost imovine koju čine, između ostalog, stvari i prava odnosno potraživanja te obveze što se odnose na tu gospodarsku cjelinu ili pogon. O prijenosu gospodarske cjeline se u smislu Zakona radi kada se prenosi gospodarska cjelina ili pogon koji može nastaviti samostalno obavljati dotadašnju djelatnost, ali je pri tome bitno da se kao sastavni dio te gospodarske cjeline prenesu stvari, prava (potraživanja) i obveze koje se odnose na gospodarsku cjelinu. Iz navedenog proizlazi da ako u predmetnom slučaju podružnica Ljekarne C. prenosi na Ljekarne J. sve stvari, odnosno imovinu, prava (potraživanja) i obveze mogu se primijeniti odredbe članka 8. stavka 7. Zakona.

Povratak na mišljenja