Porez na dodanu vrijednost – privremene situacije u graditeljstvu i nastanak porezne obveze

Poduzeće Građenje – Proizvodnja – Projektiranja »M.« d.o.o., obratilo nam se radi očitovanja o tome kada nastaje porezna obveza kod izdavanja računa odnosno privremenih situacija u graditeljskoj djelatnosti, obzirom na mišljenja Središnjeg ureda, Porezne uprave klasa: 410-19/97-01/646, ur.broj: 513-07/98-3 od 12. lipnja 1998., 410-19/05-01/290, ur.broj: 513-07-21-01/05-2 od 21. studenoga 2005., 410-19/06-01/60, ur.broj: 513-07-21-01/06-3 od 28. ožujka 2006. godine te presudu Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-3921/2002 od 11. listopada 2006. godine koja je donesena u jednom konkretnom slučaju.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 7. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), i članka 41. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), propisano je da pri obračunu poreza na dodanu vrijednost prema izdanim računima (članak 17. stavak 1. Zakona), porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je obavljena isporuka dobra ili usluge. Obračunska razdoblja, prema članku 16. stavak 2. i 3. Zakona, su razdoblja od 1. do posljednjeg dana u mjesecu, odnosno od 1. do posljednjeg dana u tromjesečju.

Račun je prema članku 15. stavak 2. Zakona svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži obračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu.

Prema tome, privremene situacije odnosno obračuni djelomično izvedenih radova u graditeljstvu mogu predstavljati račune, ako sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavak 3. Zakona.

Obzirom da pri obračunu poreza na dodanu vrijednost po izdanim računima, porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojemu su isporuke i usluge obavljene, smatramo da ovjera privremene situacije od strane nadzornog tijela investitora, kojom nadzorno tijelo potvrđuje kontrolu kvalitete i stvarnu količinu izvedenih radova, dovodi do nastanka porezne obveze. Napominjemo da Upravni sud Republike Hrvatske presude donosi temeljem specifičnog činjeničnog stanja koje ima svaki slučaj. Prema tome, presuda broj Us-3921/2002 od 11. listopada 2006. godine donesena je temeljem specifičnog činjeničnog stanja u konkretnom slučaju i odnosi se samo na taj slučaj, te načelno nije obvezujuća u drugim slučajevima.

Povratak na mišljenja